پایان نامه با واژگان کلیدی تارک، ترک، خودداری، گاهی

مباشر. توضیح این مطلب در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» خواهد آمد.ب. ترک فعل و امتناعْ امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی یعنی نتیجه مجرمانه واقع شود. در واقع، ترک فعل لاشی‏ء... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، حقوق فرانسه، ضرب و جرح، حقوق جزا

ه افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب می‏رساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‏دهد. تمام قانون‏گذاران... دنباله مطلب

پایان نامه درباره باستانشناسی، جنوب ایران، استان فارس، حاجی آباد

در حدود 25/1 متری ابزارهای شاخص پارینه‌سنگی جدید همچون تیغههای کولدار، تیغههای کنگرهدار، اسکنه، خراشندهی انتهایی و خراشندههای زورقی وجود دارد که با توجه به تاریخ کربن 14 چندان دور از... دنباله مطلب

پایان نامه درباره شمال غرب ایران، غرب ایران، خاورمیانه

و هم چنین ساطورابزار به اواخر پارینه‌سنگی قدیم و به احتمال قویتر اوایل پارینه‌سنگی میانی منتسب شده است. تنها مجموعه‌های پارینه‌سنگی میانی دیگر که در بررسی‌های تراس رودخانهای... دنباله مطلب

پایان نامه درباره ناسازگاری

ثابت بودن طول و سطح مقطع آن‌ها میشود (Ranove 1995). نخستین توصیف از روند تولید لوالوا را کومو (Commont 1909: 122-126)، ارائه کرده است. در تعریف او، تراشههای لوالوا نتیجهی یک روند خاص شناخته‌شده و... دنباله مطلب

پایان نامه درباره جوامع انسانی، خاورمیانه

تیره باشد. همهی استخوانهای کشف شده از نئاندرتالها بسیار مستحکماند. مسلماً آن‌ها به راشیتیسم مبتلا نبوده و از نظر ویتامین د برای سخت کردن استخوانها تأمین بودهاند. این ویتامین... دنباله مطلب

پایان نامه درباره خاورمیانه، انتقال اطلاعات

ز انگلستان به شبه‌جزیره ایبری را در نظر بگیریم، این مجموعه ابزارهای سنگی غنی در غارهای چند دورهای، بیشتر در مناطق جنوبی و مدیترانهای حضور دارند. افزایش جمعیت و استمرار استقرار، در... دنباله مطلب