منبع تحقیق با موضوع روایی محتوا، اندازه گیری، جامعه آماری، قابلیت اعتماد

، روش گردآوری داده ها، جامعه ، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها، آزمون های آماری مورد استفاده و … مطرح می گردد. ۳-۲ روش تحقیق به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، دانش آموز، دانش آموزان

داده‌اند. به نظر می‌رسد این حد بالای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی کلاسی زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که والدین و سیاست‌گذاران و مدرسین دنبال شواهدی می‌گردند که آثار و تاثیر آن را... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، آموزش الکترونیک، فرایند آموزش، پیشرفت تحصیلی

مورد توجه قرار گیرد ۱.زیر ساخت های مخابر اتی: زیر ساخت های مخابرتی در ایران هنوز مهیا نیست اما باعث نمی شود از آموزش الکترونیک صرف نظر شود. ۲. مفاد آموزشی: مفاد آموزشی به صورت آموزش... دنباله مطلب