مزایای ایجاد نظام مدیریت مشارکتی:

سرمایه های اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است و هر محصول یا خدمتی که توسط هر سازمان تولیدی یا خدماتی ارائه می شود بعنوان هویت آن سازمان و مظهر عملکرد یکایک اعضای آن است.رویکرد... دنباله مطلب

مفهوم کیفیت زندگی از نگاه نظریه پردازان

کالمن از نظر کالمن وقتی می توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای افراد با تجارب آنها تطابق داشته باشد. حالت عکس هم صدق میکند؛ به بیان دیگر ادعای کالمن این است که... دنباله مطلب

تمرین هوازی و مقاومتی

   تمرین هوازی دستکاه هوازی به مجموعه فرآیند های سوخت و سازی در داخل بدن گفته می شود که با تجزیه کربوهیدرات ها و اسید های چرب، با اکسیژن تنفسی انرژی مورد نیاز بدن را آماده می کند،... دنباله مطلب

. پاسخ¬های استرسی و پروتئین شوک گرمایی

هومئوستاز و چگونگی حفظ آن و سازوکارهای سلولی مورداستفاده توسط یک موجود زنده برای سازش با یک اختلال از موارد بااهمیت در حوزه زیست‌شناسی است. استرس­های مختلف فیزیولوژیک حالاتی از... دنباله مطلب