Posted on

در تربیت بدنی و ورزش آمادگی را به دو بخش جسمانی وحرکتی تقسیم می کنند، در ارتباط با کلیه مهارتهای ورزشی، نیروی عضلانی، تعادل، سرعت پایه های حرکت را تشکیل می دهد و آمادگی عمومی حرکتی نیاز به بررسی عوامل آمادگی جسمانی نظیر قدرت، انعطاف پذیری و استقامت را دارد (کاشانی، 1386).

آمادگی جسمانی به آن دسته از توانایی های پایه و بنیادی انسان گفته می شود که به خودی خود وجود داشته و آموزش پذیر نیستند ولی در اثر تمرین پیشرفت می کنند. آمادگی حرکتی به توانایی هایی اطلاق می شود که در اثر آموزش ایجاد می شوند اکتسابی هستند و از طریق آموزش و تمرین بهبود می یابند، مانند سرعت، توان، چابکی (کارتر[1]، 1970).

[1]  Carter

]]>