اکتبر 22, 2020

اثرات ذهن آگاهی

هر چند هدف اصلی ذهن آگاهی آرام سازی نیست، اما مشاهده غیر قضاوتی رویدادهای منفی درونی یا برانگیختگی فیزیولوژیکی باعث بروز این حالت می شود. مراقبه ذهن آگاهی باعث فعال شدن ناحیه ای از مغز می شود که موجب ایجاد عواطف مثبت و اثرهای سودمند در کارکرد ایمن سازی بدن می شود (بیشاپ[1]، 2002). آستین بیان می کند که تکنیک های ذهن آگاهی به افراد کمک می کند تا حالت معطوف به مشاهده به سمت محتوای هشیاری را بهبود بخشند و می تواند یک استراتژی مقابله ای شناختی-رفتاری مفید باشد (به نقل از اوانس و همکاران، 2008). افرادی که از روش های ذهن آگاهی بهره می برند در بسیاری از موقعیت های استرس زا، مانند موقعیت های ترس برانگیز و تجربه درد جسمانی، موفق تر عمل می کنند. در موقعیت های تهدید کننده سلامتی، که نهایت تهدید را به همراه دارد، افراد مجهز به تکنیک های ذهن آگاهی، ارزیابی مجدد مثبتی نسبت به حوادث دارند و سعی می کنند به صورت منطقی موقعیت های استرس زا را برای خود ایمن تلقی کنند. یکی از تکنیک های مرتبط با کاهش استرس، تکنیک پویش بدن است. در مواجهه با موقعیت هایی که در آن از نظر دیگران دلسرد کننده تلقی می شود، تکنیک های ذهن آگاهی از جمله تکنیک پویش بدن و تکنیک های ذهن آگاهی افکار باعث بروز احساسات مثبت نسبت به این روابط می شود. یکی از اثرات ذهن آگاهی، «نفوذ یا رخنه[2]» ذهن آگاهی نام دارد. نفوذ به عنوان افزایش ذهن آگاهی در دامنه فعالیت های روزانه زندگی است. به عبارت دیگر به رشد تداوم آگاهی در طول روز و افزایش خود به خودی تجربه آگاهی اشاره دارد که بدون قصد قبلی فراهم می شود. این تأثیر به تأثیرات طولانی مدت ذهن آگاهی روی توجه افراد به محیط پیرامون و اتفاقات روزمره اشاره دارد که فرد با پذیرش و آگاهی هر چه تمام تر این رویدادها، سعی در رفع مشکلات روزمره می نماید (احمدی، 1391). جنبه مهم دیگر ذهن آگاهی حساسیت مثبت نسبت به دیگران (از طریق هماهنگ شدن با آنها) و دامنه احساسات مثبت نسبت به دیگران است که افراد آن را به صورت طولانی مدت تجربه می کنند. این احساسات، شامل احساس تغییر ناپذیر اعتماد در زندگی، عمیق تر شدن دلسوزی و احساس عشق واقعی می شوند (احمدی، 1391).

مطلب دیگر :  6-2-تصمیم‌گیری

[1] – Bishop

[2] – Permeation

]]>