فوریه 27, 2021

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری …

مشایخی و دیگران(١٣٨۴)نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تحاری بوده است به منظورجبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
نوروش و همکاران(۱۳۸۵) کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داده اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریانهای نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.
پورحیدری و یزدی(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسی مقایسه ای توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان، به بررسی توانایی اجزای صورت سود و زیان در پیش بینی سود و بازده سهام پرداختند. نتایج نشان داد که در پیش بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه ها، توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد و همچنین، تغییر در سود عملیاتی، توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنین استنباط می شود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی سود می شود.
مجتهدزاده و ولیزاده(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریانهای نقد عملیاتی آتی، تأثیر مدیریت سود بر بازده آتی داراییها و جریان های نقد عملیاتی را بررسی کردند. مدیریت سود با استفاده از معیارهای کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی های بلندمدت و تولید بیش از حد اندازه گیری شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل گانی(۲۰۰۵) استفاده گردید. جامعه آماری، شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا لهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است. نتایج نشان داد، بین بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه
در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، هدف ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای او را دقیق تر، سریع تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ پرسش های تحقیق مورد نظر یاری می نماید. در این فصل در ارتباط با روش تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، و روش‌های آزمون فرضیه‌ها و معرفی مدل تحقیق بحث می شود.
تحقیق حاضر بدنبال بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعامل بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبنای تصمیم گیری در خصوص فرضیات می باشد. بنابراین آزمونهای همبستگی و بطور خاص رگرسیون چندگانه بیشترین نقش را در تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق ایفا می کنند. در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنی‌دار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل صورت می‌گیرد. آزمون های آماری موردنظر در تحقیق حاضر از طریق نرم افزار Eviews انجام شده است و در هر یک از مدل های رگرسیونی برقراری فرض های اساسی رگرسیون، موردنظر قرار گرفته است.
۳-۲) روش تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می کوشد با پردازش علمی و منظم درون دادها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد.
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می باشد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی است.
۳-۳)جامعه آماری
جامعه آ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ماری تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. در این تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۴)روش نمونه گیری
در علم آمار جهت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه بگونه ای که هم هزینه و زمان انجام مراحل مختلف تحقیق معقول باشد و هم تعمیم نتایج قابل اتکا باشد، روش های مختلفی برای نمونه گیری پیشنهاد شده است. آنچه که مهم بنظر میرسد این است که محققین در رشته های مختلف و در تحقیقات با موضوعات مختلف سعی نمایند بهترین روش نمونه گیری که بیشترین کارآیی را در نیل به اهداف مذکور دارد؛ انتخاب نمایند. اغلب در تحقیقاتی که بر پایه اطلاعات حسابداری و بازار سرمایه است؛ نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین می شود.دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری می باشد.
باتوجه به متغیرهای تحقیق می توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری به روش غربالگری تعریف نمود.
در طول سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بازار بورس حضور داشته باشد.
شرکت جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، شرکتهای بیمه و واسطه گری مالی نباشد.
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
بیش از ۶ ماه در هر سال، توقف نماد معاملاتی نداشته باشند.
مانده حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان سال مالی، منفی نباشد.
در همه سالهای مورد بررسی در پایان سال مالی اطلاعات و داده های موردنیاز آنها در دسترس باشد.
۳-۵) حجم نمونه آماری
حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش موردنظر برای نمونه گیری، متغیر می باشد. از طرفی مسئله تعیین مناسب ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه می دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه می کند و از نظر آماری معنی دارتر می شود . دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون های لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد.
جدول شماره۳- ۱نحوه انتخاب و استخراج نمونه

تعداد شرکتهای که در سالهای ۱۳۸۶الی ۱۳۹۱ بطور مستمر در بورس حضور داشته اند. ۲۸۴ شرکت
تعداد شرکتهای که جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و بیمه ها نبوده اند. ۲۰۷ شرکت
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند می باشد ۱۶۵ شرکت