ژانویه 27, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

تعداد شرکتهایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده اند

۱۵۸ شرکت

تعداد شرکتهایی که در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، بیش از ۶ ماه توقف نماد معاملاتی نداشته اند.

۱۱۹ شرکت

تعداد شرکتهایی که مانده حقوق صاحبان سهام آنها در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، منفی نبوده است.

۹۳ شرکت

تعداد شرکتهایی که در طول دوره تحقیق، اطلاعات مالی آنها در دسترس است.

۸۴ شرکت

تعداد شرکتهایی که داده های آنها جمع آوری شده است (نمونه نهایی)

۸۴ شرکت

درنتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری حذفی سیستماتیک ۸۴ شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها انتخاب شدند.
۳-۶) روش جمع آوری داده ها
با با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.
۳-۷) دوره زمانی تحقیق
دوره زمانی تحقیق، ۵ ساله بوده و سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ را شامل می شود. البته با توجه به اینکه برای محاسبه برخی از متغیرهای تحقیق، داده های دوره t-1 نیاز می باشد، داده های سال ۱۳۸۶ نیز گردآوری شده است. بدین ترتیب، متناسب با اهداف تحقیق، داده های موردنظر برای محاسبه متغیرهای اساسی، در طول دوره فوق گردآوری شده است.
۳-۸) فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود ارتباط اتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می باشند .متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد . بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است ودرواقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده ،کنترل و یا دخل وتصرف میکند.مهمترین و مفیدترین راه برای طبق بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته است.این نوع طبقه بندی بدلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. همچنین در تحقیقاتی که بر پایه آزمون های همبستگی قرار دارند؛ دسته دیگری از متغیرها برای کاهش اثرات ناشی از عوامل ناخواسته بر نتایج، در آزمون ها وارد می شوند که بعنوان متغیرهای کنترل تلقی می شوند.
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق
متغیر وابسته تحقیق حاضر، سطح مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری می باشد. معیار موردنظر برای مدیریت سود، کیفیت اقلام تعهدی جاری می باشد. مطابق با فرانسیس و همکاران(۲۰۰۵) جهت برآورد کیفیت اقلام تعهدی جاری از مدل دچو و دیچو(۲۰۰۲) استفاده می شود. این مدل بشرح ذیل می باشد.
TCA i,t۰+ β۱CFO i,t-1 + β۲CFO i,t + β۳CFO i,t+1 +€ i,t
WC: اقلام تعهدی کل که از طریق تفاوت بین سود عملیاتی با جریان نقد عملیاتی بدست می آید.
CFO: جریان نقد عملیاتی
در مدل رگرسیونی فوق، مقادیر باقیمانده() منعکس کننده میزان مدیریت سود می باشند که مقادیر مثبت، نماینده بیش نمایی سود و مقادیر منفی نشان دهنده کم نمایی سود هستند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir