ژانویه 27, 2021

فایل – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق حاضر، شامل سطح عدم تقارن اطلاعاتی، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت و درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت می باشند. نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای مذکور در بندهای زیر ارائه شده است.
عدم تقارن اطلاعاتی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد(نوروش،۱۳۸۴). در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق مدل کونگ و فو(۲۰۰۵) محاسبه شده است. این مدل مبتنی بر اطلاعات بازار سرمایه و از طریق برازش ارتباط بین بازده بازار با بازده شرکت محاسبه می شود. بدین ترتیب، ابتدا مدل بازار بر اساس داده های دورهt-1 برازش می شود.
ri,t=α+ βrmt
r: بازدهی ماهانه سهام شرکت
rm:بازدهی ماهانه بازار سرمایه
سپس مقادیر r برای دوره t از طریق قرار دادن ضرایب برآورد شده، محاسبه می شود.
سپس اختلاف بازده سهام ماهانه واقعی با بازده سهام ماهانه برآوری، محاسبه می شود.
i,t=r-
سپس، انحراف معیار ۱۲ ماهه اختلاف فوق بعنوان سطح عدم تقارن اطلاعاتی تلقی می شود.
SDit=
درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری
این متغیر منعکس کننده میزان مالکیت صندوق های سرمایه گذاری در شرکت است و از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت، به دست می آید.
Insti=
درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت
این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت بدست می آید.
Insti L=
درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت
این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت بدست می آید.
Insti S=
*نحوه تفکیک صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت:
 
S: قیمت سهام شرکت سرمایه پذیر در بازار
P: تعداد سهام نگهداری شده شرکت سرمایه پذیر توسط صندوق سرمایه گذاری
سپس، میانگین CR برای هر صندوق محاسبه می شود.
 
سپس، کلیه صندوق های سرمایه گذاری بر اساس AVG-CR به سه گروه، رتبه بندی می شوند. گروه سوم که پایین ترین مقادیر AVG-CR را دارند؛ بعنوان صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و گروه اول که داری بیشترین مقادیر می باشند؛ بعنوان صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت محسوب می شوند.
۳-۹-۲) متغیر(های) کنترلی تحقیق
متغیر کنترل، متغیری است که متغیرهای دیگری را که در یک رابطه بر متغیر وابسته تاثیرگذار هستند؛ تحت تاثیر قرار می دهد. تعریف و بکارگیری متغیر کنترل برای مطالعات همبستگی مفید و ارزنده است. در تحقیقات مالی و حسابداری که اطلاعات بر پایه الگوهای رگرسیونی تحلیل می شوند؛ جهت کاهش اثرات ناشی از ویژگیهای مختلف اعضای نمونه آماری(شرکتهای نمونه آماری) بر نتایج آزمون های رگرسیون، از متغیرهای کنترلی در این آزمونها استفاده می شود. عموما در این تحقیقات متغیرهایی برای کنترل انتخاب می شوند که منعکس کننده ویژگیهای خاص شرکتها که بطور بالقوه بر متغیر وابسته تاثیرگذار هستند. در تحقیق حاضر، مطابق با دای و همکاران(۲۰۱۳)، متغیرهایی که احتمالا بر مدیریت سود تاثیرگذار هستند؛ بعنوان متغیر کنترل در الگوی آزمون فرضیات وارد شده اند که نحوه محاسبه آنها بشرح ذیل است.
دوگانگی وظیفه مدیرعامل(Dual)
متغیر مجازی است که چنانچه مدیرعامل شرکت، ریس هیات مدیره نیز باشد؛ مقدار آن ۱ و در غیراینصورت صفر می باشد.
تمرکز مالکیت(TOP)
TOP=
اطلاعات مالکیت شرکتها از یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکتها (بخش سرمایه شرکت) قابل استخراج می باشد.
استقلال هیات مدیره(Indp)
Indp =
نیاز مالی شرکت(Offering)
یک متغیر مجازی است که اگر شرکت در طول دوره، افزایش سرمایه داده باشد و یا اقدام به دریافت تسهلات بلندمدت کرده باشد؛ عدد ۱ می گیرد.
مالکیت دولتی(SOE)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.