ژانویه 27, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

متغیر مجازی است که اگر بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت متعلق به دولت باشد؛ عدد ۱ می گیرد.
اندازه شرکت(SIZE)
SIZE =Ln(ارزش دفتری دارایی های شرکت)
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه(LnMB)
LnMB =
نسبت فروش(TO)
= TO
۳-۱۰) شیوه آزمون فرضیات
جهت آزمون فرضیات، از مدل های رگرسیونی که توسط دای و همکاران(۲۰۱۳)ارائه شده است، استفاده می شود.در این مدل ها ، سطح مدیریت سود تابعی از متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق تلقی شده اند. این مدل ها به صورت زیر می باشند.
۳-۱۰-۱) مدل آزمون فرضیه اول
DD-eqi i,t۰+ β۱SD i,t + β۲ Con Vari i,t+€ i,t
نحوه تصمیم گیری در خصوص فرضیه:
H0: β۱≤۰
H1: β۱<0
۳-۱۰-۲) مدل آزمون فرضیه دوم
DD-eqi i,t۰+ β۱Insti L i,t + β۱Insti S i,t + β۳ Con Vari i,t+€ i,t
نحوه تصمیم گیری در خصوص فرضیه:
H0: β۱≤β۲
H1: β۱۲
۳-۱۰-۳) مدل آزمون فرضیه سوم
جهت آزمون فرضیه سوم، ابتدا سال-شرکتهای نمونه آماری، بر حسب سطح عدم تقارن اطلاعاتی، به سه گروه رتبه بندی می شوند. گروه اول، بعنوان شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، تلقی و مدل اول در میان آنها برازش می شود. گروه سوم، بعنوان شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، تلقی و مدل دوم در میان آنها برازش می شود.
DD-eqi i,t۰+ β۱Insti i,t + β۲ Con Vari i,t+€ i,t
DD-eqi i,t۰+ α۱Insti i,t + α ۲ Con Vari i,t+€ i,t
نحوه تصمیم گیری در خصوص فرضیه:
H0: β۱≤α۱
H1: β۱۱
۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آن ها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آن گاه به آزمون فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید . در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها به عهده دارند.
۳-۱۱-۱)تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم ترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد ، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد . این اقدام بمنظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.
۳-۱۱-۲)همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل آماری که برای برآورد و پیش‌بینی، کاربرد گسترده‌ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است که برای تعیین میزان رابطه بین متغیرها و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بکار برده می‌شود.
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه‌گیری کرد. موضع همبستگی با بحث درباره دو معیار ضریب همبستگی (r) و ضریب تعیین (R2) به صورت زیر دنبال می‌شود (عادل آذر، ۱۳۸۳، ۱۸۲).
۳-۱۱-۳)ضریب همبستگی 
ضریب همبستگی ریشه دوم ضریب تعیین است که می‌تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به خود گیرد. علامت آن همان علامت شیب خط رگرسیون  است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود و اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر است.
 
 
 
 
۳-۱۱-۴)ضریب تعیین (R2)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.