ژانویه 27, 2021

متن کامل – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در …

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح شد که در فصل سوم روش تحقیق و نحوه آزمون این فرضیات ارائه گردید. در این فصل، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ارائه می شود. ابتدا متغیرهای تحقیق بلحاظ آماری توصیف و بررسی می شوند. در ادامه، فرضیات تحقیق باتوجه به الگوی آزمون علمی مطرح شده در فصل قبل و از طریق نرم افزار Eviews و در سطح اطمینان ۹۵ درصد اجرا و نتایج حاصل ارائه می شود. در هر یک از آزمون های رگرسیونی، نحوه انتخاب روش مناسب برای تخمین و برقراری فرض های اساسی رگرسیون، به جهت دستیابی به نتایج معتبر، مورد توجه قرار گفته است.
۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
نقطه شروع تجزیه و تحلیل داده هایی که بر اساس مبانی کمی اندازه گیری می شوند؛ به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا لازم است آماره های توصیفی داده های تحت بررسی محاسبه شود.تحلیل توصیفی، تکنیکی است که به بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های تحقیق می پردازد. تعداد مشاهدات تحقیق حاضر ۴۲۰ سال-شرکت است. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های ۸۴ شرکت پذیرفته شده در بورس، بعنوان نمونه آماری در طول ۵ سال(۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)، بعنوان دوره آزمون می باشد. همچنین، از آنجاییکه برخی از متغیرهای تحقیق، مبتنی بر روند تغییرات در طول دوره محاسبه می شوند؛ داده های سال های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ نیز جمع آوری و در محاسبه متغیرهای اساسی موردنظر قرار گرفته است. جدول ۴-۱ تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات را نشان می دهد.
جدول شماره۴- ۱تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

سطح مدیریت سود عدم تقارن اطلاعاتی درصد مالکیت صندوق های سرمایه گذاری دوگانگی وظیفه مدیرعامل استقلال هیات مدیره نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیاز مالی شرکت اندازه شرکت مالکیت دولتی نسبت فروش به دارایی ها تمرکز مالکیت
میانگین  ۰٫۰۰۰۴۸۱  ۰٫۱۰۰۶۳۸  ۰٫۱۶۵۱۷۵  ۰٫۴۲۶۱۵۰  ۰٫۴۲۹۴۷۱  ۰٫۴۴۶۲۰۲  ۰٫۷۹۴۱۸۹  ۱۳٫۴۹۴۳۷  ۰٫۰۴۵۲۶۲  ۰٫۸۷۱۸۹۲  ۰٫۵۲۸۸۹۸
میانه -۰٫۰۰۶۹۷۸