تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر

در این دوره عقل بشر منبع حقوق فطری شد وفلاسفه بر این باور بودند که انسان توانایی کشف و درک حقوق طبیعی را دارد. همچنین بنابر این نظریات هدف از تأکید بر حقوق طبیعی، حمایت از حقوق فردی عنوان شد، در حالی که پیش از آن هدف از تأکید بر حقوق فطری را اجرای اراده خداوند و تأمین طاعت از او می دانستند .
گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی:
قرن بیستم نیز شاهد تحولات گسترده ای در حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی و ایجاد نسل های مختلف حقوق بشردر قرن بیستم واقع گشت و سبب تحول زیادی گردید. برخی از اعلامیه هایی که صادر شده است که به آنها می پردازیم.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه
اولین اعلامیه حقوق بشر پس از انقلاب کبیر فرانسه در ماه اوت سال 1789م منتشر شد. این اعلامیه شامل 17 ماده بود و در قانون اساسی فرانسه و بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر موثر بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه در دسامبر 1948 به صورت قطعنامه ش217در مجمع عمومی به تصویب رسید. این اعلامیه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت و شامل 30 ماده است.
قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
این قرار داد در تاریخ 4 نوامبر به تصویب رسیدو دارای 66 ماده استو از کامل ترین متون حقوق بشر است. دولت های اروپایی ملزم به رعایت این قوانین هستند و کلیه اشخاص حق دارند که اجرای این مقررات را درخواست کنند. در این قرار داد تأسیس یک دادگاه پیش بینی شده است که شکایات مربوطه را رسیدگی می کند.


منشور اجتماعی اروپا
این منشور در سال 1961 به تصویب رسید و هدف بهره مند شدن اتباع از حقوق اجتماعی مساوی بدون تبعیض از جهت نژاد، رنگ و جنس و مذهب است. این منشور به این موارد اشاره دارد:
حق شرایط کاری امن و سالم
حق برخورداری از امنیت اجتماعی
حق برخورداری از کمک های اجتماعی و پزشکی
حق سالمندان از برخورداری از حمایت
5.3.5.81 دیوان اروپایی حقوق بشر
در سال 1959 میلادی در کنار کمیسیون اروپایی حقوق بشر   دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تأسیس شد تا طی یک رسیدگی دو مرحله‌ای نقش نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا ایفاء نماید.
به تدریج با افزایش تعداد اعضای کنوانسیون اروپایی و زیاد شدن تعداد متقاضیان مراجعه کننده به این دو نهاد نظارتی، مدت زمان رسیدگی به شکایات بسیار طولانی شده و به حدود 4 الی 5 سال انتظار برای رسیدگی به یک پرونده رسید. پرونده‌ها ابتدا در کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شدند و در صورت تأیید کمیسیون مزبوربه دادگاه اروپایی ارجاع می‌شد. از این جهت در راستای کمتر کردن مدت زمان فرآیند رسیدگی و همچنین آسان‌تر نمودن شیوه رسیدگی با تصویب و لازم الاجرا شدن پروتکل‌ شماره 11، از نوامبر 1998 شاهد سیستمی تک مرحله‌ای برای رسیدگی و نظارت بر مقررات کنوانسیون اروپایی می‌باشیم. روتکل شماره 11 بدون آنکه هیچ تغییر ماهوی در مقررات کنوانسیون اروپایی یا ملاک‌ها ومعیارهای رسیدگی به شکایات در دادگاه اروپایی به وجود آورد با حذف کمیسیون اروپایی از فرایند رسیدگی نقش مهمی را در کاهش زمان رسیدگی به شکایات ایفاء نمود. البته کماکان با افزایش تعداد بسیار زیاد در خواست‌ها به دیوان باز هم روند رسیدگی نسبتاً طولانی است. با این حال نظام رسیدگی و فرایند آن از سیستمی دو مرحله‌ای تبدیل به یک مرحله شده و تا کنون بدین شیوه اداره می‍‍‍شود.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
یکی از ابتکارات مهم سازمان کنفرانس اسلامی تدوین (اعلامیه اسلامی حقوق بشر )است که متن نهایی اش در 5 اوت 1990 به تصویب رسید و شامل 25 ماده است و حقوق و ازادی های عمومی را جزئی از دین مسلمین میداند.
میثاق های حقوق بشر
دو میثاق جدید در 16 دسامبر سال 1966 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است که از جهت حقوق مدنی و سیاسی پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش زیادی دارد و در واقع مکمل آن است. یکی از آنها راجع به حقوق سیاسی و مدنی است و دارای یک مقدمه و 53 ماده است. و دیگری مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و شامل یک مقدمه و 31 ماده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال 1949 با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقض های خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر  1953 میلادی لازم الإجرا شد.
سند مذکور از حیث معاهده ‌ای درزمره معاهدات عام والزام آور در حمایت  از حقوق بشر وآزادی های اساسی است که حقوق وآزادی های متعددی ر اپوشش داده و بر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند ازآنجایی که سند مذکور درسطح معین و مشخص منطقه ‌ای مجریمی ‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای درحمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
 
الف ) اهداف تدوین
هدف اولیه از تدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرارنگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (19489 مطرح شده بود.
 ب) ویژگی (ECHR)
یکی از مهمترین مزیت ها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارایه نمایند تا در خصوص آنهارسیدگی صورت پذیرد.
 ج) ساختار (ECHR)
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دونهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوقبشر (درسال 1954 تأسیس شده) ودادگاه اروپایی حقوق بشر (درسال 1959 تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره 11 در سال 1998 صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می‌نماید.
 چ) حقوق ماهوی
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل و توسعه یافته است. پروتکلهای شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتکلهایی‌اند که درجهت تکمیل حقوق ماهوی به اینکنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکوربه رسمیت شناخته شده‌اند، بدین شرح است: حق حیات (ماده 2)،حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده 4)،حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5)،حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده 7)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده 8)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادی بیان (ماده 10)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علیرغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند وهمچنین علیرغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده» در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده وآنرا دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین  (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر
  الف) نحوه تشکیل کمیسیون آفریقایی
 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر وملت‌ ها ازجمله نهادهای منطقه‌ای مبتنی برمعاهده است، که به موجب ماده 30 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981) – در داخل سازمان وحدت آفریقا- به منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از مقررات مندرج در منشور ایجاد شده است. بدین ترتیب از ماده 30 به بعد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها مقرراتی را درباره ترکیب کمیسیون، وظایف و اختیارات و سایر امور بیان می‌نماید. این کمیسیون در تاریخ دوم نوامبر 1987 گشایش یافته است.
ب‌) ترکیب کمیسیون آفریقایی
کمیسیون آفریقایی مرکب از یازده عضو است؛ که از بین شخصیت‌های آفریقایی که دارای حسن شهرت‌اند و معروف به داشتن سجایای اخلاقی والا، کرامت، حیثیت، بی‌طرفی و صلاحیت در امور مربوط به حقوق بشر و به ویژه تجربه حقوقی هستند، انتخاب می‌شوند. دارا بودن سوابق و تجربیات قضایی در انتخابات اعضای کمیسیون بسیار با اهمیت است.
اعضای کمیسیون با صلاحیت شخصی (نه به عنوان نماینده دولت‌ها) فعالیت می‌نمایند. هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از یک عضو در کمیسیون داشته باشد. رویه عملی در انتخاب اعضا به این گونه است که اعضاء غالباً از مناطق اصلی قاره آفریقا (نظیر مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی قاره) انتخاب می‌شوند. دبیر کل  اتحادیه آفریقا از کشورهامی‌خواهد؛ نامزدهای خود را حداکثر تا چهار ماه قبل از انتخابات معرفی نمایند. اسامی نامزدها، ‌در دفتر اجلاس سران دولتها ثبت می‌شود و اجلاس مذکور، اعضای کمیسیون را با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.
مطابق ماده 34 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، هر دولت عضو تنها می‌تواند دو نامزد معرفی کند و نامزدهای معرفی شده هم باید تبعه یکی از کشورهای عضو منشور باشند. اعضای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. همچنین براساس ماده 36 منشور دوره چهارنفر از اعضاء در نخستین انتخاب بعد از 2 سال ودوره سه نفر دیگر از آنان بعد از 4 سال پایان می‌پذیرد و رئیس مجمع سران دولت‌های عضو سازمان وحدت آفریقا (از سال 2001 اتحادیه آفریقا)، بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی کسانی را که پس از 2 سال و 4 سال دوره آنها پایان می‌پذیرد، با قرعه تعیین می‌کند.
منشور حقوق بشر آمریکایی
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


1.10.3.5.8.1 الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی
هم زمان با تصویب «منشور سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) در نهمین کنفرانس بین المللی کشورهای آمریکایی که در بوگوتای کلمبیا در سال 1948 برگزار شد، کشورهای منطقه آمریکا، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسانرا که به اختصار از آن تحت اعلامیه آمریکایی یاد می‌شود را نیز به تصویب رساندند. انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب این اعلامیه تا حدود زیادی مشابه انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه حدوداً شش ماه زودتر از اعلامیه جهانی به تصویب رسیده و با وجود آنکه از جهات متعددی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی از برخی جهات نیز با یکدیگر متفاوت و متمایزند. اعلامیه آمریکایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر دو پاسخی به وقایع جنگ جهانی دوم بودند.
هر دو سند مشتمل بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از هر دو سنخ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنین مشابه اعلامیه جهانی، اعلامیه آمریکایی نیز الزام آور نبود.
سند پکن
از جمله اسناد مهم در قلمرو حمایتی حقوق زنان نتایج بدست آمده از چهارمین کنفرانس جهانی حقوق زنان 1995 پکن مندرج در برنامه عمل بکن می باشد که این سه سند تعهد استراتژیک جهانی در حمایت از حقوق زنان در مناطق بحرانی را ایجاد کرده است. ترویج و حفاظت از حقوق بشر زنان از طریق اجرای کامل تمام اسناد حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین برابری و عدم تبعیض زنان بر مبنای قانون و در عمل (رویه )و دستیابی به سواد حقوقی .
اعلامیه توسعه هزاره
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 2000 قطعنامه را با عنوان اعلامیه توسعه ی هزار ه با رأی مثبت 189 کشور توصیب کرد اهداف هزاره عبارتند از:
 براساس اعلامیه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره کشورها را موظف می سازد برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزشی و پرورشی، نابرابری جنسیتی، مرگ و میر کودکان و مادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم بدهند و بیشتر کار کنند.هدف هشتم، که در نشست مونتری و ژوهانسبورگ مجدداً مورد تأکید قرار گرفت، از کشورهای ثروتمند می خواهد بدهی های کشورهای فقیر را ببخشند، کمک به آنها را افزایش دهند و امکان دسترسی عادلانه آنها به بازار ها و فناوری خود را فراهم کنند.
هدف های توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی به منظور ایجاد مشارکت های وسیع تر و عمیق تر است. کشورهای در حال توسعه مسئولیت دارند برای آزادسازی انرژی های خلاق مردم خود اصلاحات سیاسی به عمل آورند و حکومت را تقویت کنند. اما نمی توانند به تنهایی و بدون تعهدات جدید برای کمک، مقررات تجاری برابر و بخشیدن و کاهش بدهی های خود به این اهداف دست یابند. هدف های توسعه هزاره و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار جهانیان می گذارد.
ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
کاهش مرگ و میر کودکان
بهبود بهداشت مادران
مبارزه با ویروس و بیماری ایدز، ملاریا و سایر بیماری ها
تضمین پایداری محیط زیست
ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
دبیرکل سازمان ملل هرسال درباره پیشرفت ها در زمینه تحقق هدف های جهانی که در اعلامیه هزاره برای دستیابی به صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار تعیین شده گزارش میدهد. اعلامیه هزاره از سوی تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس سران هزاره، که در سپتامبر ۲۰۰۰ تشکیل شد به تصویب رسید. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به نکات زیر در رابطه با هشت هدف اعلامیه هزاره در مورد توسعه اشاره می کند:
پیشرفت های سریع در زمینه بعضی از این هدف ها نشان می دهد که هدف ها، در عین بلند پروازانه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated