Posted on

   تمرین هوازی

دستکاه هوازی به مجموعه فرآیند های سوخت و سازی در داخل بدن گفته می شود که با تجزیه کربوهیدرات ها و اسید های چرب، با اکسیژن تنفسی انرژی مورد نیاز بدن را آماده می کند، بنابراین در فعالیت هایی که اکسیژن به مقدار کافی در اختیار عضلات قرار می گیرد این دستگاه، انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند و به همین علت به اینگونه فعالیت ها، هوازی می گویند. فعالیت هایی که با شدت متوسط و مدت طولانی که دستگاه های عضلانی بزرگ را فعال می کند و انرژی مورد نیاز برای اجرای آنها، تمامی و یا عمده آن از طریق دستگاه هوازی تامین می شود.

    کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).

 

 تمرین مقاومتی

    تمرین قدرتی همانند سایر فعالیت های بدنی دیگر برای نوجوانان اثرات سودمند در شاخص های قابل اندازه گیری سلامتی جون، ترکیب بدنی، چگالی استخوان، ارتقای کارایی، بهبود عادات غذایی و سلامت روانی دارد. توانایی یک عضله یا گروه عضلانی برای افزایش نیروی انقباضی حداکثر علیه یک مقاومت را قدرت می نامند. برای مؤثر بودن برنامه های تمرین قدرتی، باید اصول تمرینی همچون، شدت، مدت، تعدات جلسات، اصل اضافه بار و اصل مقاومت فزاینده را مورد توجه قرار داد (19).

]]>