توجه و سطح مهارت

مهارت ها در یک نوع تقسیم بندی به مهارت های ساده و پیچیده تقسیم می شوند. در مهارت های ساده، آغاز و پایان نیازمند توجه است، در حالی که خود حرکت می تواند مستقل از توجه باشد. مانند پرش سه گام-دوی صد متر سرعت؛ اما در مهارت های پیچیده، تمامی مراحل از اجرا نیازمند توجه اند. در تقسیم بندی دیگر، مهارت ها را با توجه به متغیر محیط به مهارت های باز و مهارت های بسته تقسیم می نماییم. مهارت های بسته که در آن شرایط محیطی قابل پیش بینی و ثابت است (نظیر ژیمناستیک و ماشین نویسی و…) که در صورت خودکاری نیازی به توجه ندارند و فقط شروع و پایان حرکت نیاز به توجه دارد و مهارت های باز که در آن شرایط محیطی غیر قابل پیش بینی است و پیش داوری و پیش گویی حرکات حریف مشکل است؛ مانند فوتبال و کشتی که تقریباً در تمامی مراحل نیاز به توجه داریم (رحمانی نیا، 1386).

]]>