دانلود پایان نامه ارشد درمورد میراث فرهنگی، کاروانسرا، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه

بازسازی و احیا شده است. این کانال به عرض متوسط 40/3 متر است و از عمق آن در برخی قسمتها حدود یک متر باقیمانده است. دیوارههای این کانال به عرض هفتاد سانتی متر است که در فواصل معین به منظور استحکام بیشتر دیوارهها، پشتبندهای دو قلویی احداث شده است. از آنجا که ارتفاع دیوارههای این کانال در برخی قسمتها حدود هفتاد متر است، لذا در حد فاصل پشتبندها، دریچههایی جهت انتقال آب به منظور مشروب کردن زمینهای کشاورزی در دو طرف کانال ایجاد کردهاند تصویر(3-5) سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین را نشان میدهد (میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392)

تصویر (3-5): سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین
منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392
– کاروانسرای قصرشیرین 
 این کاروانسرا در داخل شهر قصرشیرین قرار دارد که متأسفانه در اثر حملات عراق آسیب زیادی دیده و تنها قسمت ورودی آن باقی مانده است ولی در سالهای اخیر میراث فرهنگی اقدام به بازسازی آن نموده است. این کاروانسرا نیز از نظر پلان تا حدودی شبیه کاروانسراهای صفوی بیستون و ماهیدشت میباشد به طوری که دارای ورودی طاق داری در ضلع جنوبی بناست که در هر طرف ورودی سکویی دراز ایجاد شده است. پس از ورودی، هشتی گنبد داری قرار دارد که از طریق آن میتوان وارد حیاط مرکزی شد. در چهار طرف این حیاط، ایوانهای بزرگی با طاق جناغی قرار دارد. همچنین در اطراف ضلع حیاط مرکزی تعدادی اتاق ساخته شده است در جلو هر یک از این اتاق ها ایوان کوچکی و در پشت اتاقها، اصطبلهای درازی احداث شده است. این کاروانسرا به وسیله لاشه سنگ و آجر ساخته شده است. حتی در برخی از قسمت‌های آن از جمله ورودی، از آجرهای بناهای ساسانی نیز استفاده کردهاند تصویر (3-6) کاروانسرای عباسی قصرشیرین را نشان میدهد (میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392).

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه درموردمدل اندازه گیری، وظیفه شناسی، توانمندسازی، تاب آوری

تصویر (3-6): کاروانسرای عباسی قصرشیرین
منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392

3-2- 6- مطبوعات
نخستین نشریه در قصرشیرین، شبنامه «حرفهای حسابی» بود که در ۱۹۱۵ میلادی (۱۲۹۴ خورشیدی)، همزمان با تشکیل دولت مهاجرین در کرمانشاه، از سوی «کمیته دفاع ملی» منتشر میشد. نشریه دیگر در قصرشیرین «صدای سرحد» بود که به صاحب امتیازی علی اکبر غروی منتشر میشد (شیریان، 1393: 101). همچنین هفتهنامه «شاه ایل» دیگر نشریهای بود که از خرداد ماه سال ۱۳۳۱ به مدیریت رحیم حاتم آغاز به انتشار کرد. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۵۶ به مدت ۲۵ سال به طور نامرتب ادامه یافت. در حال حاضر هیچ نشریهای در قصرشیرین منتشر نمی‌شود (شیریان، 1393: 340).

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق

مقدمه
یافته‌ها برونداد هر تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و ثابت می‌کنند. یافته‌ها در هـر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها و براساس تفاوت‌ها و تأثیرات است.
در این فصل دادههای حاصل از تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه می‌گردد. در بخش آمار توصیفی که با بهرهگیری از مشخصه‌های آماری همچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر داده‌ها به بررسی وضعیت موجود نمونههای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش استنباطی از روش‌های آمار استنباطی متناسب با اهداف تحقیق و ماهیت دادهها همچون آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لاندا، تاو بی کندال، ضرایب همبستگی اسپرمن و پیرسون و در نهایت هم جهت بررسی تأثیر رسانه های های جمعی در انتخاب نوع گردشگری از رگرسیون خطی بهره گرفته شده است.

4-1- آمار توصیفی
آمـار توصیفـی آن دستـه از روشهای آمـاری است که به پژوهشگـر در طبقـهبندی، خلاصه کـردن، تعریف و تفسیر و برقراری

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله رایگان با موضوعبانکداری الکترونیک، شبکه عصبی، بانکداری الکترونیکی، رضایت مشتری

دیدگاهتان را بنویسید