ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه درمورد مدل اندازه گیری، وظیفه شناسی، توانمندسازی، تاب آوری

1/000
0/522
0/540
0/564
0/559
0/541
پیگیری
ارزیابی رفتار خادمانه وظیفه گرایانه (C)
مدل اندازه گیری سوم، دارای 23 گویه است که ابعاد هفت گانه رفتار وظیفه گرایانه خادمان را تبیین می کند. جدول5-10، تخمین های استاندارد را برای مدل اندازه گیری رفتار وظیفه گرایانه به نمایش گذاشته است. با توجه به جدول 5-10 همه گویه ها دارای بارهای عاملی معنادار و بالای 5/0 است لذا اعتبار همگرایی ابزار سنجش رفتارخادمانه وظیفه گرایانه تایید می شود. همچنین جدول5-11 نیز همبستگی دو به دو ابعاد هفت گانه را نشان می دهد که باتوجه به اینکه همبستگی بین هر دو بعد کمتر از عدد 9/0 است بنابراین عدم همپوشانی بین ابعاد رفتار خادمانه وظیفه گرایانه نیز در قالب اعتبار افتراقی تایید می شود. در نهایت با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی، اعتبار سازه مدل مورد تایید واقع می شود.
از سویی دیگر همانطور که جدول 5-10 نشان می دهد، ضرایب آلفای کرونباخ در همه ابعاد بالای 6/0 است، بنابراین پایایی داده ها نیز تأیید می شود. جدول 5-10: مدل اندازه گیری رفتار خادمانه وظیفه گرایانه α کرونباخ
نتیجه
آماره t
بار عاملی
گویه
مؤلفه ها
0/754
معنادار
14/591
0/820
V043
وظیفه شناسی
(C1) معنادار
6/984
0/732
V044
معنادار
37/889
0/891
V045 0/782
معنادار
21/054
0/835
V046
همکاری شغلی
(C2) معنادار
25/680
0/855
V047
معنادار
16/621
0/812
V048 0/818
معنادار
9/677
0/738
V049
توانمندسازی تخصصی
(C3) معنادار
13/952
0/782
V050
معنادار
24/638
0/883
V051
معنادار
15/479
0/813
V052 0/734
معنادار
13/061
0/780
V053
ایده پردازی
(C4) معنادار
16/261
0/844
V054
معنادار
14/518
0/794
V055 0/707
معنادار
26/676
0/858
V056
اطاعت متعهدانه
(C5) معنادار
8/637
0/705
V057
معنادار
12/932
0/813
V058 0/624
معنادار
23/367
0/852
V059
ملاحظات فرهنگی
(C6) معنادار
27/552
0/873
V060
معنادار
4/386
0/523
V061 0/807
معنادار
13/592
0/785
V062
دلبستگی به خدمت
(C7) معنادار
13/848
0/818
V063
معنادار
11/296
0/747
V064
معنادار
21/176
0/828
V065
جدول 5-11 : ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه وظیفه گرایانه
دلبستگی به خدمت
ملاحظات فرهنگی
اطاعت متعهدانه
ایده پردازی
توانمندسازی تخصصی
همکاری شغلی
وظیفه شناسی 1/000
وظیفه شناسی 1/000
0/695
همکاری شغلی
1/000
0/632
0/659
توانمندسازی تخصصی 1/000
0/493
0/510
0/507
ایده پردازی
1/000
0/345
0/426
0/291
0/330
اطاعت متعهدانه 1/000
0/539
0/300
0/458
0/466
0/452
ملاحظات فرهنگی
1/000
0/592
0/385
0/463
0/690
0/670
0/695
دلبستگی به خدمت
ارزیابی رفتار خادمانه خودسازانه (D)
مدل اندازه گیری چهارم، دارای 17 گویه است که ابعاد پنج گانه رفتار خودسازانه خادمان را تبیین می کند. جدول5-12، تخمین های استاندارد را برای مدل اندازه گیری رفتار خودسازانه به نمایش گذاشته است. با توجه به جدول 5-12 همه گویه ها دارای بارهای عاملی معنادار و بالای 5/0 است لذا اعتبار همگرایی ابزار سنجش رفتارخادمانه خودسازانه تایید می شود. همچنین جدول5-13 نیز همبستگی دو به دو ابعاد هفت گانه را نشان می دهد که باتوجه به اینکه همبستگی بین هر دو بعد کمتر از عدد 9/0 است بنابراین عدم همپوشانی بین ابعاد رفتار خادمانه خودسازانه نیز در قالب اعتبار افتراقی تایید می شود. در نهایت با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی، اعتبار سازه مدل مورد تایید واقع می شود.
از سویی دیگر همانطور که جدول 5-12 نشان می دهد، ضرایب آلفای کرونباخ در همه ابعاد بالای 6/0 است، بنابراین پایایی داده ها نیز تأیید می شود.
جدول 5-12: مدل اندازه گیری رفتار خادمانه خودسازانه
α کرونباخ
نتیجه
آماره t
بار عاملی
گویه
مؤلفه ها
0/672
معنادار
9/588
0/802
V066
تواضع و فروتنی
(D1) معنادار
19/860
0/881
V067
معنادار
4/930
0/625
V068 0/808
معنادار
12/752
0/837
V069
معرفت افزایی
(D2) معنادار
15/465
0/876
V070
معنادار
17/374
0/835
V071 0/813
معنادار
16/866
0/783
V072
تاب آوری
(D3) معنادار
7/457
0/720
V073
معنادار
19/953
0/859
V074
معنادار
20/179
0/832
V075 0/848
معنادار
21/0828
0/871
V076
آراستگی ظاهری
(D4) معنادار
24/152
0/872
V077
معنادار
23/786
0/884
V078 0/751
معنادار
17/632
0/820
V079
صداقت و درستکاری
(D5) معنادار
10/148
0/753
V080
معنادار
8/924
0/745
V081
معنادار
9/592
0/705
V082 جدول5-13: ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه خودگرایانه
صداقت و درستکاری
آراستگی ظاهری
تاب آوری
معرفت افزایی
تواضع و فروتنی 1/000
تواضع و فروتنی 1/000
0/465
معرفت افزایی
1/000
0/438
0/582
تاب آوری 1/000
0/611
0/6
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *