ژانویه 16, 2021

مقاله دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲

– اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان(درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.
– اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان.
– اطمینان یافتن از اتکاء به گزارش های عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.
ب) شناسایی فرصت های بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی، موارد زیر را شامل می شود:
– تشخیص توانایی ها و فرصتهای بالقوه، از جمله در حوزه های نیروی انسانی،‌ فناوری، ظرفیت های بدون استفاده، شیوه های تأمین مالی و بازاریابی و …
– شناسایی مخاطرات احتمالی با اهمیت.
ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی های بیشتر.
نوع و ماهیت و دامنه پیشنهادهای ارائه شده در جریان حسابرسی عملکرد، بسیار متفاوت است. در اغلب موارد ممکن است پیشنهادهای ویژه ای ارائه شود. در سایر موارد ممکن است بررسی های بیشتری ضروری باشد که در این صورت حسابرس دلایل نیاز به انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر در این زمینه را، بیان می کند.

۲-۱۴-۱۰-۲) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد

یک حسابرس نباید بدون توجه به حقایق و موارد ضروری درست، اطمینان حاصل کند. تعدادی از پرسش هایی که حسابرس باید پیوسته برای انجام رسیدگی‌ها در ذهن داشته باشد، عبارتست از:

 • چرا فعالیت انجام می شود؟
 • چه ارزش افزوده ای دارد؟
 • چرا به این روش اجرا می شود؟
 • چگونگی اندازه گیری عملکرد چگونه است؟
 • آیا مقیاس های کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی وجود دارند؟
 • آیا می تواند به صورت کارا و موثرتر انجام شود؟(حسین زاده، ۱۳۸۷: ۵)

۲-۱۴-۱۰-۳)اصول حسابرسی عملکرد

حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:

 • حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد.
 • حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد. هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد.
 • ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیت ها مورد نظر قرار می دهد.
 • در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد.
 • در انجام حسابرسی عملکرد، دیدگاه مدیریت دخیل بوده و بر آن اثرگذار است.
 • حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود.(بنی فاطمه کاشی، ۱۳۸۸: ۵)

۲-۱۴-۱۰-۴) تکنیک های حسابرسی عملکرد

تکنیک هایی برای اجرای حسابرسی عملکرد وجود دارد که این تکنیک ها باید متناسب با نیاز و شرایط حسابرسی باشد. تعدادی از این تکنیک ها که حسابرسان می توانند برای تجزیه و تحلیل و یا دستیابی به مدارک حسابرسی به کار برند، به شرح زیر است:
ـ رسیدگی و تهیه کاربرگ: موارد مکتوب، یکی از منابع مهم برای تهیه مدارک حسابرسی و نیز یکی از اجزای مهم بیشتر مطالعات است که می تواند از راه بهره‌گیری از عناصر زیر حاصل شود:
صورت های مالی، گزارش های سالانه، مدارک مربوط به پروژه ها، مکاتبه‌ها، یادداشت ها، گزارش های حسابرسان داخلی، سایر گزارش ها. مدارک و مستندات به طور عمده از راه رسیدگی و مطالعه فایل ها و کاربرگ های واحدهای مورد رسیدگی، به دست می‌آید.
ـ مصاحبه با کارکنان در حسابرسی عملکرد، یک ابزار اصلی برای جمع آوری مدارک است.
ـ مشاهده مستقیم.
ـ مطالعات موردی: رسیدگی های موردی می تواند یک راه موثر برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در حسابرسی عملکرد باشد. مطالعات موردی به رسیدگی عمیق رویدادهای انتخاب شده، به منظور فهم و اندازه گیری برنامه و فعالیتها کمک می کند. این روش بر روی ارزیابی کارایی خدمات مختلف نمونه های انتخاب شده کمک می کند.
ـ محک زنی: هدف محک زنی، کمک به تعیین اختلاف ها از راه مقایسه با عملکردها و موارد مناسب دیگر است. این مقایسه از راه مقایسه با شعبه‌ها یا واحدهای دیگر موجود در کشور و یا خارج از کشور انجام شود. این تکنیک به تعیین فرصت هایی برای بهبود کارایی و صرفه اقتصادی کمک می کند. محک زنی از یک ترتیب ویژه مقیاس و شاخص برای مقایسه استفاده می کند و باعث تحریک واحدها به بهبود عملکردشان می شود. برای این مقایسه باید از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
مقایسه به درستی انجام شده است، روش جمع آوری داده ها باید یکنواخت باشد، به واحد مورد رسیدگی اجازه داده نشود که مقایسه مطلوب را نپذیرد.
ـ پرسشنامه: پرسشنامه شامل مجموعه‌ای از پرسش های طراحی شده برای جمع آوری اطلاعات درباره موضوعی خاص است. هنگامی که مصاحبه با تعداد زیادی از کارکنان و افراد، مفید و باصرفه نباشد، پرسشنامه، یک ابزار با ارزش برای جمع آوری اطلاعات است که اغلب برای ارزیابی کیفیت خدمات یا دامنه بهبود در ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. چگونگی طراحی پرسشنامه، تاثیر مستقیم بر اطلاعات حاصل از آن دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.