ژانویه 16, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳

ـ بررسی ها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.
ـ فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک می کند. فلوچارت به طراحی متدولوژی مورد استفاده حسابرس نیز کمک می کند، مثلا: چه موقع از تکنیک های محک زنی یا بررسی استفاده کند.
ـ تجزیه و تحلیل آماری: این مرحله، زمانی که داده ها باید برای مشخص کردن روند یا مقایسه کردن تجزیه و تحلیل شوند، ‌مورد استفاده قرار می گیرد. (بنی فاطمه کاشی، ۱۳۸۸: ۷)

۲-۱۴-۱۰-۵) معیارهای حسابرسی عملکرد

معیارها مجموعه‌ای از شاخص ها هستند که حسابرسان یافته‌های خود را با آن می‌سنجند تا به نتیجه‌گیری های منطقی دست یابند، و به عبارت دیگر استانداردهایی هستند که مدیریت واحد اقتصادی می‌تواند به‌طور واقع بینانه انتظار داشته باشد که به آن ها دست یابد.
معیار مبنای قضاوت است. حسابرسی عملیاتی نیز شکلی از قضاوت است. هر پروژه، برنامه و واحد اقتصادی، عملکردی خوب، مناسب و یا بد دارد و در نتیجه حسابرسان عملیاتی نیز باید، چه به‌طور صریح و چه ضمنی، برای امر قضاوت خود در حسابرسی ها از معیار استفاده کنند. از این‌رو، این معیارها هسته مرکزی کل فرآیند حسابرسی را شکل می‌دهند. هر مدرکی به خودی خود ارزشی ندارد مگر آن که با معیاری سنجیده شود.
معیارهای حسابرسی را می‌توان از جنبه‌های مختلف عملیات واحد اقتصادی به‌کار برد. معیار برای سنجش کیفیت و بموقع بودن اطلا‌عات به‌کار می‌رود، امانتداری و درستکاری مدیران را ثابت می‌کند و برای هر سیستم عملیاتی، از کنترل بر موجودی ها گرفته تا آموزش کارکنان و ساختار سازمانی کاربرد دارد.
برای معیارهای حسابرسی می توان ویژگی هایی در نظر گرفت. یک معیار خوب دارای ویژگی های زیر است:
ـ قابل فهم بودن، معیار و اطلا‌عات مربوط به آن باید واضح و برای همگان قابل درک باشد و چگونگی ارزیابی عملیات را بیان کند.
ـ مربوط بودن، معیار تدوین شده باید بموقع و مربوط به موضوع مورد نظر باشد.
ـ قابل اتکا بودن، اطلا‌عات مبنای تهیه معیارها باید عاری از هر اشتباه، بیطرفانه و کامل باشد.
ـ مقایسه‌پذیر بودن، معیارهای تدوین شده باید با معیارهای مربوط به سایر واحدهای اقتصادی مشابه و مقایسه‌پذیر باشد. (بنی فاطمه کاشی، ۱۳۸۸: ۸)
اصول تعیین معیارهای حسابرسی عملیاتی، اصولی سخت و دست نیافتنی نیستند. مهمترین این اصول به شرح زیر است:
الف- حسابرسان باید سعی کنند که اجزای مختلف برنامه را در درون پروژه یا کارهای محوله شناسایی کنند. هر پروژه یا کار به‌طور طبیعی از طریق مراحل مختلفی چون تأمین بودجه، برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری انجام می‌شود. تلا‌ش حسابرسان در هر مرحله از پروژه یا کار محوله باید یافتن پاسخ به این سئوال باشد که یک مدیر با کفایت برای انجام و کنترل هر مرحله از پروژه می‌بایست چه کار کند؟ پاسخ این سئوال ممکن است از میان منابعی نظیر اسناد برنامه‌ریزی پایه مثل موافقتنامه‌ها، سایر مؤسسات حسابرسی، سایر دستگاه های مشابه که مورد حسابرسی واقع شده‌اند، استانداردهای تعیین شده توسط مجامع حرفه‌ای، روش ها و سیاست های دولتی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عملکرد گذشته، استانداردهای اجرایی وضع شده توسط مدیریت و مصاحبه با افراد حرفه‌ای و متخصص و غیره، بییرون کشیده شود. این پاسخ ما را به سوی یافتن معیارهای حسابرسی راهنمایی می‌کند.
ب- حسابرسان باید روش ها و سیاست های واحد مورد رسیدگی را مورد تفحص قرار دهند. این کار به ایجاد معیارهای مناسب کمک می‌کند.
پ- در موقع نبود هرگونه روش تثبیت شده، حسابرسان باید در واحدهای اقتصادی مشابه به جستجوی چنین روش هایی بپردازند و بکوشند روش های آن واحدهای اقتصادی را با شرایط خود منطبق کنند.
ت- حسابرسان باید اطلا‌عات مربوط به گذشته واحد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با استفاده از تکنیک های آماری، خود به تعیین معیارها بپردازند.
ث- گاهی حسابرسان معیارهای حسابرسی خود را از انتظارات استفاده‌کنندگان از خدمات واحد اقتصادی کسب می‌کنند. این‌کار با استفاده از روش مصاحبه با استفاده‌کنندگان یا پرکردن پرسشنامه به وسیله آنان انجام می‌شود.(بنی فاطمه کاشی، ۱۳۸۸: ۹)
نکته ای که در خصوص حسابرسی عملکرد در دانشگاه امام صادق علیه السلام بایستی مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر با توجه به شرایط سازمانی و نحوه اداره دانشگاه، ممکن است امکان بهره گیری از این نوع حسابرسی فراهم نباشد. و لیکن با توسعه کاربرد این روش در کشور، امید است شاهد اجرای آن در تمام کشور از جمله دانشگاه نیز باشیم.
۳-۱) مقدمه
فصل سوم
روش تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس دو ملاک تقسیم بندی می شوند:

  • هدف تحقیق
  • نحوه گردآوری داده ها

بر اساس هدف تحقیق سه دسته زیر در تقسیم بندی قرار می گیرند:

  • بنیادی
  • کاربردی
  • تحقیق و توسعه

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد که هدف از این نوع تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش پیش می رود.
در این تحقیق نیز این رویکرد دنبال شده و کاربرد عملی دانش بودجه ریزی در طراحی مدل به کار گرفته شده است.
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده است، برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و اشیاء و الگوها، در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.(حافظ نیا،۱۳۸۷: ۵۱)
همچنین تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شود:

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.