ژانویه 16, 2021

تحقيق دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۴

 • تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)
 • تحقیق آزمایشی
 • از این نظر می توان گفت این تحقیق توصیفی می باشد، چرا که تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هاست که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. این تحقیق نیز به دنبال توصیف شرایط بودجه ریزی در دانشگاه می باشد.
  تحقیقات توصیفی خود به دسته های زیر تقسیم می شوند:

  1. تحقیق پیمایشی
  2. تحقیق همبستگی
  3. تحقیق اقدام پزوهشی
  4. بررسی موردی
  5. تحقیق پس ـ رویدادی(علّی ـ مقایسه ای)

  روش انجام این تحقیق را می توان پیمایشی(survey) زمینه یابی دانست.

  ۳-۲) روش جمع آوری اطلاعات:

  چون تحقیق به صورت میدانی انجام پذیرفته است، للازم است پژوهشگر به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به میدان عملیات پژوهش مراجعه نماید. در این راستا جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است.
  در مرحله پیش از روش میدانی نیز به بررسی اسناد و منابع کتابخانه ای و مقالات منتشر شده در زمینه تحقیق پرداخته شده و جهت نگارش ادبیات موضوع تحقیق و اطلاعات لازم در خصوص طراحی پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته است.

  ۳-۳) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات

  ابزارهای سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می تواند اطلاعات ورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و در نهایت کشف حقیقت، گردآوری نماید. اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از منابع مختلفی گردآوری کرد.
  در این تحقیق از ابزارهای زیر برای جمع آوری و اندازه گیری اطلاعات استفاده شده است که توضیح مختصری در خصوص آن ارائه می گردد.

  • اسناد، کتب و منابع کتابخانه ای

  نکته مهم در خصوص این ابزار، ارزیابی آن ها و اطمینان از اعتبار و صحت محتوای آن ها می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

  • پرسش نامه

  پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسش نامه مجموعه ای از سئوال هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ خود را ارائه می دهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.
  در این تحقیق ابتدا از بررسی منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت های اینترنتی مطالب مورد نیاز ادبیات موضوع جمع آوری شده است. یعنی ابتدا با روش کتابخانه ای به گردآوری و نگارش مباحث نظری تحقیق پرداخته شده است.
  اطلاعات کسب شده از اطلاعات جمع آوری شده و راهنمایی های استاد محترم راهنما، مبنای طراحی پرسش نامه قرار گرفت و در اختیار معاونین، مدیران کل، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف دانشگاه امام صادق علیه السلام که در امر بودجه ریزی حوزه های کاری خود نقش مستقیم و مؤثر دارند، قرار گرفت.

  ۳-۴) سئوالات تحقیق

  در این تحقیق، با توجه به موضوع آن که طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده است، خود تحقیق سئوال و فرضیه ای نداشته است، اما با طراحی پرسش نامه، هنگام تحلیل آن تعدای سئوال و فرضیه اصلی و فرعی در نظر گرفته شد که سئوالات اصلی به پرسش از تأثیر عناصر مدل بر استقرار بودجه ریزی مربوط شده و سئوالات فرعی همان سئوالات پرسش نامه بوده است
  سئوالات اصلی تحقیق عبارتند از:

  1. آیا برنامه ریزی استراتژیک یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلاممی باشد؟
  2. آیا مدیریت تحول یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
  3. آیا مدیریت عملکرد یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
  4. آیا پایش و اشراف بر سیستم یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
  5. آیا نظام پاسخگویی و تشویق یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
  6. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir