فايل – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۹

 • تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
 • تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
 • تهیه و نصب زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت انجام بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
 • عیب یابی سیستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  • فرضیات فرعی مرتبط با نظام پاسخگویی و تشویق

  1. پاسخگو نمودن مدیران در برابر مسئولیت و نتایج ارزیابی آن ها، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است.
  2. دقت مدیران در پاسخگویی، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  3. سرعت مدیران در ارائه گزارش های مربوطه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  4. به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوی مدیران، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  5. سهولت و عدم مشکل در دستیابی به گزارشات مدیر برای نهاد مربوطه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  6. کیفیت و صحت گزارشات ارائه شده از سوی مدیر، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  7. ایجاد تفاهم نامه های عملکردی بین مدیران ارشد و مدیران جهت بهبود عملکرد، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  8. پاسخگویی مدیران بر اساس تفاهم نامه های عملکرد، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  9. اعطای اختیارات بودجه ای به مدیران در چارچوب مصوب دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  10. برقراری توازن بین اختیارات و پاسخگویی مدیران، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  11. تقدیر شایسته از دستاوردها و ستودن موفقیت های مدیران در دستیابی به اهداف بودجه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  12. وجود نظام کارای حقوق، دستمزد و پاداش بر مبنای عملکرد در دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  13. ارائه مشاوره های تخصصی جهت پوشش عیوب و نواقص کار، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.

  • فرضیات فرعی مرتبط با سیستم هزینه یابی بر مینای فعالیت

  1. وجود سیستم دقیق محاسبه بهای تمام شده بر اساس فعالیت در دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  2. محاسبه هزینه های اجرای برنامه ها بر اساس هزینه مستقیم و غیر مستقیم، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  3. محاسبه بهای تمام شده خدمات یا فعالیت از طریق جمع هزینه مستقیم و غیر مستقیم، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  4. وجود سیستم گزارش گیری مالی بر اساس فعالیت در دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.

  • فرضیات فرعی مرتبط با حسابرسی عملکرد

  1. انجام حسابرسی در دانشگاه بر اساس حسابرسی عملکرد، به عنوان یک عنصر جانبی در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  2. پاسخگو نمودن دانشگاه در قبال سازمان حسابرس بر اساس دستیابی به اهداف مورد نظر، به عنوان یک عنصر جانبی در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
  3. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  مشابه :

  طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲۹

  Total ۳۱ ۱۰۰٫۰ a Listwise deletion based on all variables in the procedure.Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items .۹۶۵ ۵۳ -۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها در این روش جهت تحلیل داده ها و آزمودن فرضیات از سه آزمون استفاده شده است. ۳-۹-۱) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) این آزمون وقتی به […]

  طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳۱

  … m بر اساس داده های جدول فوق، مراحل الگوریتم به شرح ذیل بیان می شود:مرحله ۱) ماتریس فراوانی های جدول را بهنجار می کنیم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود: m) و…و۲و (i= 1 Pij=n)و…و۲و۱=j )مرحله ۲) بار اطلاعاتی مقوله را محاسبه می نماییم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:  m) و…و۲و(i= […]