مارس 5, 2021

مقاله – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

ایجاد انگیزه به منظور هزینه های ناکارآمد پایان سال می باشد. برنامه انتقال اعتبارات هزینه نشده، در پایان دادن به دیدگاه «بودجه را یا هزینه کن و یا فراموش کن» تأثیر بسزایی داشته و مدیران را تشویق می کند تا سنجیده تر عمل کنند.
در خصوص اصلاحات مدیریت منابع انسانی نیز بیشترین مسائلی که مورد نظر می باشد، نحوه استخدام عزل و نصب، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، پاداش و … می باشد که اصلاحات خواستار اعطای اختیار بیشتری به مدیران اجرایی می باشد تا با استفاده از این قدرت بتوانند در راستای رسیدن به اهداف بودجه ای، کارکنان را کنترل نمایند.
پرداخت پاداش در قبال عملکرد مطلوب:
در صورت دستیابی به اهداف مورد نظر و اجرای مناسب برنامه ها، می بایست به نحو مناسب از مدیران و دست اندرکاران اجرای برنامه، تقدیر و تشکر لازم به عمل آید.
در پاسخ خواهی از مدیران بایستی میزان اختیارات آن ها در انجام برنامه ها را مد نظر قرار داده و بر اساس آن ارزیابی را انجام داد و بر پایه آن ارزیابی مدیر را پاسخگو نمود، چرا که منطقی به نظر نمی رسد که از نیروی اجرایی موردی را بازخواست کرد که اختیارات لازم جهت انحام مناسب آن را در اختیار نداشته است. (حسن آبادی، نجارصراف، ۱۳۸۷: ۲۹۰)

  1. حسابرسی عملکرد

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکت ها وسازمان ها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آن ها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرح های استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آن ها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسی عملکرد یک ابزار مفید برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورت های مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری های مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیری ها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمان ها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملکرد ارگان ها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی در عملکرد تمامی سازمان های بزرگ و کوچک است.
اصطلاح حسابرسی عملکرد[۳۹] یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورت های مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حساب ها رسیدگی می کند به کار می رود.(نخبه فلاح، ۱۳۸۴، ۲)
استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا در سال ۱۹۹۴ حسابرسی عملکرد را به صورت زیر تعریف می کند:
یک بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان دولتی برای بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم‌گیری واحدها.(آذر، ۱۳۸۸: ۲)
هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصت هایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت. تفاوت عمده حسابرسی ها در اهداف آن ها است. حسابرسی صورت های مالی درگیر مواردی است که منتهی به اظهار نظر درباره صورت های مالی می گردد و آنچه که حسابرسی عملیاتی نامیده می شود با هدف کارایی، صرفه اقتصادی، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود.
حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرآیند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
این سه مؤلفه را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

  • صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر مصرف
  • کارایی: حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن
  • اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیت ها(نخبه فلاح، ۱۳۸۴: ۳)

۲-۱۴-۱۰-۱)هدف های حسابرسی عملکرد

هدف های کلی حسابرسی عملکرد موضوع های زیر را شامل می‌شود:
الف) ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدف های تعیین شده، به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش.
به منظور اطمینان یافتن از صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی عملیات، سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می‌شود. این امر موارد زیر را در بر دارد:
– اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات. این معیار معمولاً به وسیله مدیریت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار تعیین می‌شود.
– اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان، شامل برنامه ها، خط مشی ها، روش ها و راهکارها و درک آن از سوی تمامی سطوح عملیاتی.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است