ژانویه 27, 2021

پژوهش – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۱۰

 • حسابرسی فعالیت های دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادی و اثربخشی فعالیت ها، به عنوان یک عنصر جانبی در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است.
 • ۳-۶) جامعه آماری

  جامعه آماری عبارتست از از مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک هستند. جامعه آماری را معمولاً با N نشان می دهند.
  جامعه آماری باید جامع و مانع باشد، یعنی باید چنان بیان شود که از نقطه زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن از واحدهایی که نباید به مطالعه شود، جلوگیری به عمل می آورد. در این تحقیق با بررسی نظرات مسئولین مرتبط با امر بودجه ریزی در دانشگاه امام صادق علیه السلام پرداخته شده است.
  جامعه آماری تحقیق شامل معاونین، مدیران کل، مدیران و کارشناسان مرتبط با امر بودجه ریزی در دانشگاه می باشد. این جامعه به لحاظ اداری در امر بودجه ریزی واحدهای زیر نظر خود دخیل بوده و با فرآیند بودجه ریزی فعلی دانشگاه آشنا بوده اند.

  ۳-۷) طراحی پرسش نامه

  با توجه به مدل طراحی شده، جهت ارزیابی و امکان سنجی مدل مذکور در دانشگاه امام صادق علیه السلام، پرسشنامه ای طراحی گردید و جهت پاسخ دهی بین معاونین، مدیران کل، مدیران و کارشناسانی که با امر بودجه و بودجه ریزی در دانشگاه به طور مستقیم نقش دارند، توزیع گردید.
  جهت طراحی پرسشنامه ابتدا مؤلفه های مربوط به هر یک از متغیرهای مدل مشخص گردید که به شرح ذیل می باشد:

  1. عنصر اول مدل: برنامه ریزی استراتژیک

  جهت بررسی ابعاد مختلف برنامه ریزی استراتژیک موارد ذیل مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس سئوالات مربوط به آن طراحی گردید:

  • بازنگری مجدد نقش و مأموریت های دانشگاه
  • بررسی کارایی و اثربخشی فعالیت ها و ارائه کالا و خدمات فعلی
  • بیان تشریحی جامع مأموریت دانشگاه شامل وظایف و فعالیت‌های اصلی دانشگاه
  • بیان اهداف استراتژیک و اهداف کمی مربوط به وظایف و فعالیت‌های اصلی دانشگاه
  • تشریح اهداف عملیاتی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و اهداف کمی که بیانگر سطح هدف‌مندی از اجرای برنامه‌ها یا خروجی‌ها است.
  • توضیح اینکه چگونه اهداف سالانه یا اهداف عملیاتی به اهداف استراتژیک در برنامه استراتژیک مرتبط هستند
  • تعیین اهداف کوتاه مدت دانشگاهی برای هر بخش که بصورت عینی، کمی و قابل اندازه‌گیری بیان می‌شوند.
  • تعیین برنامه های هر بخش باتوجه به اهداف از پیش تعیین شده
  • مشخص نمودن فعالیت های بخش ها جهت نیل به برنامه ها و اهداف

  با توجه به این موارد سئوالات ذیل در خصوص بودجه ریزی عملیاتی در پرسشنامه قرار گرفت:
  جدول۳-۱) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر برنامه ریزی استراتژیک

  ردیف شرح درجه اهمیت
  بسیار زیاد زیاد متوسط کم
  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.