ژانویه 22, 2021

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲۹

Total

۳۱

۱۰۰٫۰

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Items
.۹۶۵ ۵۳

-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این روش جهت تحلیل داده ها و آزمودن فرضیات از سه آزمون استفاده شده است.

۳-۹-۱) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test)

این آزمون وقتی به کار می رود که می خواهیم از جامعه متقارن پیوسته ای، نمونه ای بگیریم به طوری که احتمال این که عددی کوچکتر از میانگین و یا بزرگ تر از آن باشد ۲/۱ است. در این آزمون می خواهیم صحت فرض۰ µ= µ را که آن را فرض آزمون صفر می نامیم و µ میانگین نمونه است، را با توجه به نمونه n تایی، آزمون کنیم. روش بدین صورت است که اگر تعداد نمونه کم باشد، هر یک از مقادیر را از میانگین مورد ادعا، ۰µ کم می کنیم، اگر تفاضل مثبت بود علامت «+» و اگر منفی بود علامت «-» می نویسیم و اگر تفاضل صفر باشد، آن نمونه را حذف می کنیم. هر نمونه ۲/۱ شانس دارد که به آن علامت + داده شود، بنابراین تعداد علامت های مثبت توزیع دوجمله ای با پارامترهای n و np دارد که در آن P=1/2 است.
اما اگر تعداد نمونه زیاد باشد، یعنی np و nq هر دو بزرگ تر از ۵ باشد، می توان به جای توزیع دو جمله ای از تقریب نرمال استفاده کرد. در این صورت آماره آزمون عبارت خواهد بود از:
Z=
x تعداد پاسخ های بزرگ تر از ۳، p شانس هر نمونه برای گرفتن علامت مثبت یا منفی می باشد. (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۰: ۲۵۲)
مقدار بحرانی: مقدار بحرانی را مطابق p،n،α C از جدول احتمال های تجمعی دو جمله ای محاسبه می نماییم. اگر z کوچک تر یا مساوی مقدار بحرانی باشد، فرض صفر تأیید می شود و اگر بزرگتر از مقدار بحرانی باشد فرض صفر رد می شود.

۳-۹-۲) آزمون فریدمن

هنگام استفاده از آزمون فریدمن، تمامی k تیمار به گونه ای تصادفی به n بلوک تخصیص می یابند. بعداز آن که مشاهدات برای هر ترکیب تیمار- بلوک ثبت شدند، داده ها در یک جدول دوبعدی که در آن هر سطر بیانگر یک بلوک و هر ستون بیانگر یک تیمار است، نمایش داده می شوند. بنابراین جدول داده ها متشکل از n سطر و k ستون است. در هر سطر( بلوک) داده ها رتبه بندی می شوند. در این صورت آزمون فریدمن به دنبال تحلیل مجموع رتبه های ستون ها(تیمارها) است، روش آن شبیه به آزمون مجموع رتبه ها( آزمون U یا کروسکال- والیس) است.
فرض صفری که آزمون فریدمن به دنبال آزمون است عبارتست از:
توزیع احتمال k تیمار مشابه است: H0
و فرضیه مخالف آن به صورت زیر است:
دست کم توزیع دو تیمار یکسان نیست: H1
آماره آزمون فریدمن به این صورت است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است