ژانویه 16, 2021

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳۱

m

بر اساس داده های جدول فوق، مراحل الگوریتم به شرح ذیل بیان می شود:
مرحله ۱ماتریس فراوانی های جدول را بهنجار می کنیم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:

  1. m) و…و۲و (i= 1

Pij=
n)و…و۲و۱=j )
مرحله ۲بار اطلاعاتی مقوله را محاسبه می نماییم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:
 

  1. m) و…و۲و(i= 1

و
مرحله۳با استفاده از بار اطلاعاتی مقوله ها n)و…و۲و۱=j )، ضریبب اهمیت هر یک از مقوله ها را محاسبه می کنیم. هر مقوله دارای بار اطلاعاتی بیشتری است باید از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. محاسبه ضریب اهمیت مقوله طبق رابطه زیر محاسبه می گردد:
n)و…و۲و۱=j )
فصل چهارم
تحلیل داده ها
و
یافته های پژوهش
۴-۱) مقدمه
یکی از مهم ترین بخش های هر پژوهش علمی، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمودن فرضیه ها است که تحقیقات علمی با آن به نتیجه می رسد. در این خصوص یکی از نکاتی که لازم است تعریف روش، نوع و فرآیند پژوهش و نیز جامعه آمری است. بنابر این بایستی با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش تحقیق مناسبی را انتخاب نمود.
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق روش های متعددی وجود دارد که همه این روش ها را می توان تحت عنوان روش های تحلیل توصیفی و روش های تحلیل استنباطی طبقه بندی نمود.
روش های تحلیل توصیفی صرفاً به توصیف شرایط موجود می پردازد و عمل تعمیم نتایج حاصل، فقط به افراد گروه خاصی که مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته اند، محدود می شود. روش های تحلیل استنباطی نتایج حاصل از تحلیل را که فرآیند پیچیده تری نسبت به روش های تحلیل توصیفی دارد، به جامعه ای بزرگ تر که نمونه متعلق به آن جامعه است، تعمیم می دهد.
در این تحقیق آمار توصیفی مربوط به آزمودنی ها ارائه خواهد شد و یافته های تحقیق بیان خواهد گردید. در نهایت بر اساس نتایج حاصله در مورد صحت فرضیه های تحقیق تصمیم گیری خواهد شد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسش نامه استخراج و در فضای EXCEL تنظیم گردیده است. سپس از طریق نرم افزار SPSS و EXCEL، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۴-۲) تحلیل داده ها

۴-۲-۱) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت

به منظور تحلیل داده ها ابتدا ۷ فرضیه اصلی و در ادامه ۵۳ فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت.

  • انجام آزمون فرضیه جهت اثبات فرضیات اصلی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است