Posted on

“با باور به اینکه در بیشتر سازمانها بین سیستم طبیعی تعادل گرا، اهداف و تصمیم گیری سازگاری هست، تاثیر سازمانها رو به شرط موفقیت در سه زمینه زیر می دونه”.

۱- حفظ باقی موندن و رشد.

۲- تحقق اهداف

۳- اعمال کنترل و حفظ جهت سازمان

۲-۲۵-۳ آرجریس:

عقیده داره که تاثیر سازمان به شرط توانایی سازمان در تحقق سه کارکرد لازم ذیله:

۱-رسیدن به اهداف

۲- نگهداری و انسجام داخلی

۳- توانایی برابری با محیط

۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن:

 در بررسی خصوصیات صد شرکت موفق خصوصیات اونا رو اینجور برشمردن.

 • شدیداً عمل گرایند و از برنامه ریزی ترس ندارن.
 • با مشتریان خود در تماس نزدیک ان و به خواسته ها و نیازای اونا آگاهند.
 • با توجه دلسوزانه به نیازای کارکنان خود به بهره وری دست می پیدا کنن.
 • ارزش گرایند و این ارزشهای رو از نسل به نسل، مدیر به مدیر و کارمند به کارمند منتقل می کنن.
 • به کارایی مبادرت می کنن که خوب می دانند و خوب انجام میدن.
 • ساختار سازمانی ساده دارن و با تورم کارمند روبه رو نیستن.
 • سیستم دوگانه بر اساس آزادی و کنترل دارن، آزادی زیاد در رابطه با انجام کارا و نوآوری در فعالیت ها هست. از طرفی مدیریتی متمرکز دارن و بر کیفیت و توانایی اعتماد (به اجناس و اعضای سازمان) اصرار دارن.

۲-۲۵-۵ مالفورد:

به ۱۰ شاخص تاثیر مدارس به قرار زیر اشاره داره:

  • هدفمداری
  • انتظارات:انتظارات زیاد معلمان از علم آموزان
  • توجه به پیشرفت تحصیلی:کسب مهارتهای اساسی در مورد تحصیلی

 

 • بازخورد از پیشرفت تحصیلی:نظارت بر پیشرفت تحصیلی علم آموزان بهطور یکنواخت و تکراری
 • روش هدف دار های مثبت و تحریک کننده:جو مثبت و دوستانه تصویر مثبتی از علم آموزان به اونا می دهد.
 • حس تعلق به محله: توجه به نیاز و انتظارات والدین
 • رهبریت: رهبریت قوی و سازنده و وجود برنامه های منظم واسه رشد حرفه ای معلمان
 • مسئولیت پذیری معلمان:اختیار پرسنل
 • مشارکت والدین : تماس های دوطرفه بین مدرسه و خونه

۱۰- سیستم حمایتی: حمایتهای ملی،ایالتی و محلی                           (قربونی،۱۳۷۹)

۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد

فکر می کنند که موفقیت سازمان به وسیله تولیداتش اندازه گیری می شه اگر ملاک امتحان تاثیر نگرشه به نظر این صاحب نظران موفقیت نتیجه رفتار اطاعت گونه و تاثیر نتیجه همکاری علاقمندانهه.

۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد

تاثیر، کارآیی و رضایت سازمانی رو به همدیگه در رابطه می دانند طوری که تاثیر توصیف عملی در واسه رسیدن به یه هدف مشخصه (مانند بس درباره موفقیت)، کارایی توصیف عملیه که ارضا کننده انگیزه ها در مورد چیزیه(تقریباً مشابه با تعریف بس و همکاران درمورد تاثیر ) و رضایت سازمانی نشون دهنده رفتاریه که باعث تحقق بخشیدن به انتظارات بوروکراتیکی سازمان و ارضای نیازها و انگیز ه های فردی اعضای سازمان می شه.

۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس

می می گن که تاثیر، اندازه یا حدود رسیدن به اهداف برنامه س اگر کارایی ارزش هزینه ای برنامه در رابطه با نتایجیه که به دست آورده.                       (شیرازی ۱۳۷۴)

۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش

با تحقیق روی بیشتر از ۴۵۰ مدیر به این نتیجه رسیده ان که مدیران موثر به روش ی زیر فعالیت می کنن.

 • مدیریت سنتی (%۱۹) : تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل
 • ارتباطات (%۴۴) : مبادله ی اطلاعات و انجام کارای ارتباطی
 • مدیریت منابع انسانی (%۲۶) : ایجاد انگیزه در بقیه، اجرای مقررات انضباطی، حل موضوع اختلاف، تامین نیروی انسانی و آموزش دادن به کارکنان
 • ایجاد شبکه های کاری (%۱۱): جامعه پذیری (توجیه کارکنان)، سیاست بازی و ایجاد رابطه دوطرفه با افراد و نهادهای خارج از سازمان.        رابینز (پارسائیان و اعرابی،۱۳۷۹)

 

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران:

تحقیقات انجام شده در تاثیر مدارس چهار عامل کیفی رو در سازمان به صورت زیر بر می شمارد:

 • همدردی: که عبارت است از توانایی درک مشکل دیگری یه عنوان مشکل خود بدون این که اگه من جای اون بودم رو در نظر گرفت.
 • پذیرش: صمیمیت و بهادادن به امر کمک رسانی و مشارکت
 • دوستی و حق داشتن: یعنی این که حق دیگری رو براساس نگاه ایشون قبول داشتن
 • واقعیت بینی:توانایی بررسی وضعیت حال فرد و مشکل ایشون به جای توجه به گذشته یا آینده ی ایشون                                                          (رئوفی،۱۳۸۳)

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز:

در این تحقیقات بسکر و چیرنز هفتصد و نوزده عامل که تاثیر رو به همراه داشت مشخص کردن (Sammonetal, 1996) معدودی از این عوامل از این قرارند.

۱- رهبری تخصصی و حرفه ای

۲- اهداف مشترک

۳- محیط یادگیری

۴- توجه به آموزش – یادگیری

۵- انتظارات بالا

۶- پاداشتهای مثبت

۷- نظارت بر پیشرفت تحصیلی علم آموزان

۸- در نظر گرفتن حقوق علم آموزان

۹- آموزش هدف دار

۱۰- سازمان مناسب یادگیری

۱۱- همکاری خونه و مدرسه (اولیا و مربیان )                                        (رئوفی، ۱۳۸۳)

۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز:

روش دیگه آزمایش تاثیر سازمانها از راه مدل پیشنهادی پارسونز انجام بشه. پارسونز عقیده داره که هر سیستم اجتماعی باید چهار مشکل اساسی زیر رو حل کنه.

 • سازگاری[۱] :توانایی حل مسائل و عکس العمل همراه با انعطاف در روبرو شدن با خواسته های محیط.
 • رسیدن به اهداف[۲]: در تموم سازمانها، مجموعه فعالیتها و منابع در جهت تحقق سازمانی بکار گرفته می شه. پیشرفت تحصیلی، تامین منابع و کیفیت یادگیری در دانش آموزان و خدمات از شاخص های رسیدن به اهداف در سازمانهای آموزشیه.
 • دانش آموز

 • انسجام[۳]: اشاره به انسجام و وحدت در سیستم داره. فرآیندی که شامل سازماندهی، هماهنگی و اتحاد روابط اجتماعی به شکل یه ساختاره در میان عوامل اجتماعی مهم در مدارس می توان از رضایت شغلی کارمندان، درگیری بین فردی، غیبت دانش آموزان و روحیه نام برد.
 • روحیه

 • پوشش[۴]: به حفظ و نگهداری تمامیت سیستم ارزشی اشاره داره. مدارس موثر از معلمان ودانش آموزان تعهد زیاد و رفتار مناسب توقع دارن. در مدارس موثر شاخصهای اصلی شامل وفاداری، توجه به فعالیتهای مدرسه، حس هویت مشترک با مدرسه، انگیزه های فردی واسه کار کردن و برابری نقش و قانون می شن.

 

۲-۲۶مقایسه دیدگاه های ارزشیابی تاثیر سازمانی

توجه به تعاریف فوق نشون می دهد که پایه تحقیقات و بحثها رو می توان در رفتار جستجو کرد. شکی نیس که بعضی افراد اگه تحت نظر سیستم فرا دستان قرار گیرند بهتر کار می کنن در حالی که یه سری های دیگه علاقمندانه با کمی یا بدون نظارت رسمی وظایف خود رو انجام میدن. این یه پدیده رفتاریه که چگونگی اون تا اندازه زیادی به رفتار رهبریت بستگی داره، یعنی پروسه رهبریت اثری مستقیم بر توانایی سازمان در ارضای نیازای کارمندان و ایجاد جو مطلوب کاری و تاثیر داره بیشتر ابزارهایی که واسه توصیف تحلیل این مهم پیشنهاد شدن به پروسه سازمانی (آدم و رفتار اون) در رابطه ان ابزاری مانند O.C.D.Q (پرسشنامه توصیف جو سازمانی)، P.O.C.M (امتحان خصوصیات سازمانی)، P.C.I (پرسشنامه کنترل ایده سیاسی دانش آموزان)، O.C.I (شاخص جو سازمانی)، I.P.O.E (شاخص تعبیر تاثیر سازمانی) و O.C.Q (پرسشنامه نگاه سازمانی) که به وسیله محققین علوم رفتاری پیشرفت پیدا کردن هر کدوم فقط یک یا چند بعد از ارگانیسم های پیچیده سازمان رو مورد توجه قرار دادن. در حالی که سازمانها از اجزای جور واجور که همیشه در حال تعامل با یکدیگرند تشکیل پیدا کردن و از این رو هیچکدام به تنهایی قادر نیستن به طور مطلوب و رضایتبخش تاثیر سازمان ها رو اندازه گیری کنن.

[۱] (Adaptability)

[۲] Goal Attainment):

[۳] (Integration)

[۴] (Latency)