Posted on

سرمایه های اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است و هر محصول یا خدمتی که توسط هر سازمان تولیدی یا خدماتی ارائه می شود بعنوان هویت آن سازمان و مظهر عملکرد یکایک اعضای آن است.رویکرد مدیریت مشارکتی مزایای بالقوه چندی را در بر دارد که شاید مهم ترین آنها انگیزش بیشتر،رضایتمندی،کیفیت بهتر،تصمیم گیری و کاهش قدرت در برابر تغییر باشد اما بطور معمول این مزایا شامل:

 1. افزایش خلاقیت و نوآوری: این نظام به لحاظ ویژگی ها و نتایج خود بسترمناسبی برای شکوفایی استعدادها و پرورش توانایی های بالقوه خلاقیت و نوآوری سازمان فراهم می کند.
 2. افزایش رضایت شغلی: افراد چون از لحاظ درونی و بیرونی و نیز از جنبه های مادی و معنوی مورد تشویق قرار می گیرند بنابر این در مجموع سطح رضایت شغلی آنان افزایش می یابد.
 3. ایجاد روحیه گروهی کارکردن: مشارکت در تصمیمات به کارکنان می آموزد که باید به نظر دیگران احترام بگذارند.
 4. خودباوری: مشارکت خودباوری و اعتمادبنفس را تقویت می کند.
 5. افزایش سطح انگیزش شغلی: هنگامی که کارکنان در تعیین،تدوین و تصویب دستورالعمل ها و برنامه های کاری مشارکت داشته و در تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده فعال را دارند باعث افزایش سطح انگیزش شغلی در کارکنان می شود.
 6. توسعه مهارت ها و افزایش سطح دانش و اطلاعات: حل مشکلات به توسعه مهارت ها کمک می کند و باعث انگیزش و سوق دهی افراد به سمت یادگیری بیشتر و ارتقاء سطح دانش شغلی می رود.
 7. کاهش نظارت مدیران سطوح بالاتر: باگسترش روحیه خود مدیریتی و بسط مهارت ها نیاز به نظارت سطوح بالایی سازمان کاهش می یابد.
 8. کاهش تنش ها: رضایت کارکنان و توسعه فرهنگ ارتباطات در سطوح مختلف تنش های فردی را تخفیف می دهد.
 9. کمک به ارتقای سطح بهره وری: مشارکت باعث بهبود کیفیت می شود و ضایعات، دوباره کاریها و سایر ضررهای کیفیتی را کاهش می دهد. در نتیجه با افزایش کمی و کیفی خروجی ها،ارتقاء سطح بهره وری را ممکن می سازد.
 10. کمک به ارتقای کیفیت کالا ها و خدمات ،وقتی کارکنان خود در تصمیمات شریک باشند همراه با انگیزش بیشتر برای نیل به نتایج مطلوب به طرف خود مدیریتی کشیده می شوند.
 11. کسب منافع مادی: اثر بکار بستن پیشنهادهای پذیرفته شده از سوی کارکنان،افزایش تولید و کسب منافع مادی حاصل از پاداش آن خواهد بود.
 12. آسان تر شدن نحوه انجام کارها: با ارائه پیشنهاد های موثر در نحوه انجام فعالیت ها در سازمان به آسان تر شدن کارها کمک بسزایی می شود.
 13. افزایش توان اجرایی مدیریت: فراغت مدیریت از رسیدگی به امور جزیی، ایجاد فرصت برای رسیدگی به امور اساسی و افزایش دانسته های مدیریت در مورد کار و تمایلات کارکنان و پی بردن به توانایی های کارکنان باعث افزایش توان مدیریت سازمان خواهد شد.
 14. افزایش سودآوری: با پیشنهادهای موثری که باعث کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از طریق بهبود فرآیند های تولیدی و خدماتی و کاهش قیمت تمام شده محصول و افزایش کیفیت خواهد شد،سودآوری و توان سازمان افزایش می یابد.
 15. نیاز انسان به احترام و برابری: انسان ها بطور فطری خواهان برابری با یکدیگرند و تمایل دارند با آنها برخورد محترمانه و مشارکت جویانه شود که این خواسته توسط نظام مدیریت مشارکتی فراهم می شود.

بهبود روابط سازمانی بین مدیریت و کارکنان : یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها حاکمیت روابط انسانی مناسب بین مدیران و کارکنان آن سازمان است. در سازمان هایی که روابط انسانی خصمانه و نا عادلانه حاکم باشد کارکنان انگیزه های همکاری خود را با مدیریت از دست می دهند و سازمان موفق به اجرای وظایف خود نمی شود و به اهداف خود دسترسی نخواهد یافت.(حقایق و ارکیان:1384)

]]>