Posted on

مفاهیم معنویت در کار

تعاریف معنویت در کار بسیار متفاوت و مختلف است هرصاحب نظر و اندیشمند براساس نظر گاه خود به تعریف آن پرداخته و رسیدن به یک تعریف قابل قبول اکثریت اگر نگوییم غیر ممکن ،حد اقل بسیارمشکل به نظر می رسد(رستگار،1385، 93)  معنویت در کار و روح در کار و روح تیمی یا همبستگی تیمی متفاوت است.تعریف معنویت در کار مانند تعریف معنویت مشکل است.اولا تعاریف بسیارند،ثانیا نمی توان به یک تعریف مورد قبول اکثریت دست یافت. در ضمن نمی توان گفت معنویت در بنگاه یا کار گاه یا سازمانی خاص ،معنویت در کار است .همین طورنمی توان دقیقا معنویت در کار را تعریف کرد.با این همه ،معنویت فردی و سازمانی هر دو در تلاش اند تا نتایج مثبتی برای کارکنان وکارفرمایان به ارمغان بیاورند(رستگار،1385،81).”تجربه معنویت درکار با افزایش خلاقیت ،صداقت،اعتماد و تعهد همراه است .همچنین با بالا بردن احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند می خورد”(کریشناکومار و نک[1]، 2002 ،157).

هر چند فقدان یک مقیاس یا یک تعریف پذیرفته شده مورد قبول اکثریت ،مانع گسترش آن شده است ،ولی کار برد آن در سازمان غیر قابل انکار است .از این رو لازم است برای تحقیقات تجربی در این زمینه به تعریف قابل قبولی دست یافت. بدین  ترتیب بررسی و مطالعه تعاریف گوناگون در این زمینه حائز اهمیت است. لذا در این قسمت به برخی از تعاریف معنویت در کار اشاره می شود:

  • معنویت درکار دربر گیرنده مفهومی از احساس تمامیت ،پیوستگی در کار و درک ارزش های عمیق در کار (گیبنز[2]، 2001،2).
  • معنویت در کار دربرگیرنده تلاش برای جستجو و یافتن هدف غایی دریک فرد برای زندگی کاری،به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به نحوی در کارش مشارکت دارند و هم چنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد باارزش های سازمانش می باشد(میترف و دنتون، 1999).
  • معنویت در کار درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فردکه درونی و قابل پرورشی است و به واسطه انجام کارهایی با معنا در زندگی اجتماعی پرورش می یابد (آچمز و دوچن،2000،137).
  • معنویت در کار سفری به سوی یک پارچگی و معنویت که برای افراد و سازمان کمال و پیوستگی در کار را فراهم می آورد(گیبنز،2001،3).
  • معنویت در کار حالات معینی از فرد است که به وسیله ابعاد فیزیکی[3] ،عاطفی[4]، شناختی[5] ،میان فردی[6]،معنوی [7]و عرفانی[8]،وصف پذیر است (کینجرسکی و اسکریپنک،2004، 34).
  • معنویت در کار،تلاش درجهت پرورش حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی ،ارتباط درون فردی ،ارتباط میان فردی و ارتباط برون فردی در زندگی کاری به منظور بالندگی در رسیدن به تعالی انسانی می باشد.این تعریف در بر گیرنده همه ابعاد وجودی انسان است یعنی ابعاد زیستی ،اجتماعی ،روانی و معنوی (رستگار،1385).

در این تحقیق مبنای کار تعریف معنویت کاری توسط آچمز و دوچن می باشد که عبارتند از:درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد(آچمز و دوچن،2000،137).

[1] . Krshnakumar & Neck

[2]  . Gibbons

[3] . Physical

[4] . Affective

[5] . Cognitive

[6] . Interpersonal

[7] . Spiritual

[8] . Mystical

]]>