اکتبر 25, 2020

مقاله رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، بانکداری الکترونیک، شناسایی مشتریان راضی

2.سید جوادین و یزدانی (1384): مقاله ای تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) » که در مجله دانش مدیریت به چاپ رسید. یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع اداراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز خود اثربخشی فرد در مورد استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
3. صادقی و عادل پور (1386): مقاله ای با عنوان « رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران » تدوین کرده اند که در دو کلان شهر مشهد وتهران پرسشنامه ها توزیع شد. روش این تحقیق توصیفی بوده است در این تحقیق که به اندازه گیری رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در سیستم بانکداری الکترونیکی پرداخته اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مشتریان از سرعت و نداشتن محدودیت زمانی در ارائه خدمات بانکداری راضی بوده اند ولی از محدودیت مکانی و نبود سهولت استفاده و امنیت رضایت نداشته اند.
4. نقدی پری (1386): در پایان نامه خود به بررسی تاثیر فناوری نوین بانکی در جلب رضایت مندی مشتریان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق مشتریان بانک مسکن (شعبات سرپرستی‌های شرق و غرب تهران) بوده است و شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. نتیجه حاصل نشان‌ داده است که رابطه معنی‌داری بین عوامل فوق و رضایت‌مندی مشتریان بانک مسکن وجود دارد وهمچنین اولویت تاثیرگذاری عوامل فوق در رضایت‌مندی مشتریان بانک به ترتیب عبارتست از: فنی و تکنولوژی، انسانی و شرایط فیزیکی و محیطی.
5. فتحیان، شفیعا و شهرستانی(1389): در تحقیقی با عنوان تاثیر تحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانکها مطالعه موردی بانک ملی ایران، پس از تعریف بانکداری الکترونیک و راههای اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده مدل کانو رضایت مشتریان را در ماتریس همبستگی تقاطع سنجیده و با بررسی میزان گرایش به بانکداری الکترونیک به این نتیجه دست یافتند که خدمات الکترونیکی بانک ملی از نیازهای عملکردی مشتریان است و رابطه توسعه آنها با رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم است.
6.زینلی کرمانی(1389): مقاله ای با عنوان کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات پس از فروش خودرو تدوین کرده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که از ده تعمیرگاه در شهر تبریز به کار گرفته شد. متغیرهای ورودی از سنجش و اطلاعات شخصی مشتریان برای شناسایی مشتریان راضی بوجود آمدند نتایج نشان داد هر سه متغیر ورودی که شامل کیفیت ارتباط، ارزش دریافت شده و درون مایع کیفیت می باشند به وضوح با رضایت مشتری در ارتباط هستند که ارزش دریافت شده سهم مهمی در رضایت مشتری دارد.
7. نعمتی(1391): تحقیقی با عنوان ارائه مدل هفت بعدی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران تدوین کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن شناسائی عوامل مختلف تاثیرگذار بر جلب رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکها، مدلی جامع که در برگیرنده کلیه عوامل باشد، ارائه گردد. در ابتدا مقاله، عوامل تاثیرگذار از طریق انجام مطالعات اکتشافی و با توجه به نظرات کارشناسان و خبرگان بانکداری الکترونیک و بازاریابی استخراج شده و پس از ارزیابی در چارچوب مدلی جامع ارائه شده است. براساس مدل ارائه شده در این مقاله، هفت عامل سهولت، دسترسی، قابلیت اتکا، امنیت، سودمندی، تصویر ذهنی از بانک و طراحی سایت (سرعت/ طراحی/ محتوا) در جلب رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکها در ایران، تاثیرگذار می باشد.

مطلب دیگر :  منابع پایان نامه ارشد دربارهفضای مجازی، عقد اجاره، انتقال مالکیت، قانون حاکم
جدول(2-3) : خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی
ردیف
محقق
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق 1 پیری 1383
ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رم‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍ج‍ارت‌
س‍رع‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ ام‍ور ب‍ان‍ک‍ی‌، ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد و رف‍ت‍ار پ‍رس‍ن‍ل‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍س‍ب‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان. 2 سید جوادین و یزدانی 1384
بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترن تی
مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است. 3 صادقی و عادل پور 1386 رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران
رضایت مشتریان از سرعت و نداشتن محدودیت زمانی در ارائه خدمات بانکداری
4 نقدی پری
1386
بررسی تاثیر فناوری نوین بانکی در جلب رضایت مندی مشتریان
اولویت تاثیرگذاری عوامل فوق در رضایت‌مندی مشتریان بانک به ترتیب عبارتست از: فنی و تکنولوژی، انسانی و شرایط فیزیکی و محیطی. 5
فتحیان، شفیعا و شهرستانی 1389
تاثیر تحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان
خدمات الکترونیکی بانک ملی از نیازهای عملکردی مشتریان است و رابطه توسعه آنها با رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم است. 6 زینلی کرمانی 1389
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات پس از فروش خودرو
پیش بینی رضایت مشتریان با استفاده از مدل شبکه عصبی
7
نعمتی
1391 ارائه مدل هفت بعدی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران
سهولت، دسترسی، قابلیت اتکا، امنیت، سودمندی، تصویر ذهنی از بانک وطراحی سایت (سرعت/ طراحی/ محتوا) تاثیر گذار در جلب رضایت مشتریان
]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *