اکتبر 25, 2020

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کشف مدیریت سود

ریکاز زامروداه و کوتسار ریزا سلمان73 در سال 2013 با هدف پیش بینی مدیریت سود طی چرخه عمر شرکت ها، به بررسی تاثیر متغیرهای هزینه مالیات معوق و اقلام تعهدی بر کشف مدیریت سود در جهت اجتناب از گزارش گری سودهای رکودی و زیان ها در طی چرخه عمر شرکت ها طی سال های 2000 تا 2007 پرداخته اند. چرخه عمر شرکت به مراحل شروع، رشد، بلوغ و رکود تقسیم بندی شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های مالیاتی معوق تاثیری در کشف مدیریت سود در جهت در جهت اجتناب از گزارش گری سودهای رکودی و زیان ها در مراحل رشد و بلوغ شرکت ها ندارد. همچنین، اقلام تعهدی فاقد تاثیری در کشف مدیریت سود در جهت اجتناب از گزارشگری سودهای رکودی در مراحل رشد و بلوغ می باشد و اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود در جهت اجتناب از گزارشگری زیان در مرحله رشد تاثیر گذار بوده در حالی که در مرحله بلوغ بدون تاثیر می باشد. لازم به ذکر آنکه این تحقیق به جهت فقدان اطلاعات لازم برای مراحل شروع و رکود انجام نگرفته است.
پور حسن رضایی و گارکز74 در سال 2014 طی مطالعه ای به مقایسه توانایی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و جونز خطی تعدیل شده در پیش بینی مدیریت سود در 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2007 تا 2011 پرداخته اند. نتایج پژهش نشان از تتفاوت معنادار در توانایی دو مدل در پیش بینی تغییرات مدیریت سود می باشد به نحوی که قدرت مدل جونز خطی تعدیل شده 1/51 درصد و شبکه های عصبی مصنوعی 8/92 درصد می باشد.
2-12-2) پیشینه تحقیق داخلی
در داخل کشور نیز تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود و عوامل موثر بر آن انجام شده است که در ادامه ارائه شده است:
خواجوی و ناظمی (1384) نیز نشان دادند که میانگین بازده (عادی و غیر عادی ) شرکت ها تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوطه قرار نمی گیرد. این تحقیقات از معدود مطالعاتی محسوب می شوند که نشان از ارتباط ضعیف میان متغیرهای معرف هموارسازی سود و متغیرهای بازار دارند.
مشایخی و همکاران (1384) مدیریت سود را از طریق رابطه جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری بررسی نموده و اقلام تعهدی اختیاری را معیاری برای مدیریت سود در نظر می گیرند. بر اساس نتیجه تحقیق آنها تغییرات تعهدی اختیاری به طور معکوس با تغییرات جریان نقد عملیاتی رابطه دارد و مدیران در هنگام کاهش جریان نقدی از طریق افزایش اقلام تعهدی، سود را افزایش می دهند.
ابراهیمی و حسنی آذر (1385) به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند و همچنین بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد قیمت سهام رابطه مثبت وجود دارد.
نوروش و دیگران (1385) به منظور بررسی خطای در بر آورد اقلام تعهدی به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از ویژگی های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه، میزان فروش، چرخه عملیاتی، و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) نشان دادند که تغییرات در سرمایه در گردش(غیر نقدی) را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد.
پور حیدری و افلاطونی( 1385) در طی سال های 1380 تا 1383 نشان دادند که هموار سازی سود با استفاده از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر در آمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام اختیاری می باشند.
مهرانی و باقری (1388) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد پرداخته اند. طبق یافته های این تحقیق بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در حالی که بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان نقد زیاد و رشد کم چنین رابطه ای وجود ندارد.
حسن زاده و کامران زاده (1388) با استفاده از وجوه نقد حاصل از عملیات، مدیریت سود در صنابع خودروسازی و صنایع غذایی را مورد بررسی قرار داده اند. طبق نتایج، بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد که نشان می دهد مدیران شرکت ها به هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی اختیاری را با هدف دستیابی به سود مورد انتظار خود افزایش داده و در هنگام افزایش وجوه نقد عملیاتی اقدام به کاهش آن می نمایند.
آقایی و چالاکی (1388) به بررسی رابطه بین ویزگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداخته اند. در این پزوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی های تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکا بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره و مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی غیر عادی اندازه گیری شده است. طبق یافته های تحقیق بین مالکیت نهادی و مدیریت سود و همچنین بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود رابطه معنادار منفی وجود دارد. در حالی که بین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنادار وجود ندارد.
هاشمی و کمالی (1389) اثر افزایش تدریجی اهرم مالی و میزان جریان های نقد آزاد و رشد شرکت به عنوان شاخص های رفتارهای فرصت طلبانه مدیران بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه ی اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند، تفاوت معناداری ندارد. همچنین، جریان های نقد آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و مدیریت سود هستند. به طور خلاصه می توان مهمترین نتایج تحقیقات انجام شده را به صورت زیر بیان نمود :
1- می توان رابطه معنی داری میان شاخص های هموارسازی سود و متغیرهای بازار مشاهده نمود.
2- اندازه شرکت ها و مالیات بر در آمد عامل تاثیر گذاری بر هموار سازی شرکت ها است.
3- سایر متغیرها نتایج مشخصی در میان محققین از خود نشان نداده است.
نکته مهمی که می توان به آن اشاره نمود این است که انگیزه مدیران، عامل مهمی در هموارسازی و مدیریت سود محسوب می شود. از این رو تمایز میان تقلب و مدیریت سود به روشنی مشخص نیست. اگر چه ابعاد مختلفی از این موضوع در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است اما چنین به نظر می رسد که کمی مطالعات انجام شده به همراه نتابج متناقض، زمینه را برای انجام مطالعات آتی فراهم آورد. در نهایت این که عدم توجه نهادهای استانداردگذار و قانون گذار به موضوع مدیریت سود به اعتقاد نویسندگان می تواند حکایت از این موضوع داشته باشد که این موضوع از دید آنها چندان جدی نیست. این امکان نیز وجود دارد که آنها معقتدند وجود روش های نظارتی برای پیشگیری از تخلفات در قالب مدیریت سود کافی به نظر می رسد.
2-13) خلاصه فصل
در این فصل، ادبیات مرتبط با مدیریت سود و شبکه عصبی مورد بحث قرار گرفت. در ابتدای فصل بیان شد که به دلیل اهمیت سود برای استفاده کنندگان صورت های مالی، این قلم، دارای محتوای اطلاعاتی است؛ به همین دلیل، مدیریت نحوه ی ارائه ی آن را مورد توجه خاص خود قرار داده و بعضا با استفاده از اقلام تعهدی مبلغ سود گزارش شده را تغییر می دهد. سپس تاریخچه و تعاریفی که از مدیریت سود و شبکه عصبی در ادبیات حسابداری موجود است، ذکر گردید. در فصل بعد، روش تحقیق و نحوه ی بررسی فرضیه های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب دیگر :  منابع و ماخذ پایان نامهکپی رایت، حقوق اقتصادی، آثار ادبی، رویکرد حقوقی
3-1) مقدمه
همان طور که در فصل قبل به تفصیل در مورد آن بحث شد، هدف حسابداری کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی است. یکی از مهم ترین داده هایی که حسابداری به استفاده کنندگان از صورت های مالی ارائه می کند، سود حسابداری است. اما در عین حال سود حسابداری قابلیت دستکاری زیادی دارد. در این تحقیق به دنبال کشف مدیریت سود با استفاده از تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی چندگانه در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران هستیم.75
یکی از مهم ترین مراحل انجام هرتحقیق روش انجام آن است. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، و تشریح روش انتخاب شده در هر تحقیق علمی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، در فصل حاضر روش تحقیق استفاده شده توسط پژوهشگر تشریح میشود. به این ترتیب که ابتدا فرضیات پژوهشی تحقیق ارائه میگردد. آنگاه قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعهی آماری، نمونهی آماری و فنون جمعآوری دادهها بیان خواهد شد. سپس، به تشریح و نحوهی محاسبهی متغییرهای مستقل و وابسته تحقیق پرداخته میشود.
3-2) نوع تحقیق
کلیهی تحقیقات علمی، بر اساس دو مبنای الف) هدف و ب) ماهیت و روش، طبقه بندی میشود. تحقیقات بر مبنای هدف خود در سه دستهی تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار می گیرد. همچنین بر مبنای ماهیت و روش، تحقیقات علمی را میتوان در پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی قرار داد. با عنایت به طبقهبندی مذکور، میتوان این تحقیق را بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع همبستگی به حساب آورد، زیرا در این تحقیق سعی شده از مقایسه روش های پیش بینی مدیریت سود با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بردار پشتبان با روش رگرسیون خطی به برآورد بهینه ترین روش دست یابیم.
3-3) فرضیههای تحقیق
تئوری حسابداری، به صورت مستقیم قابل بررسی نیست. بنابراین، محقق باید فرضیههایی را از درون تئوری استخراج کند و بر اساس رد یا عدم رد فرضیه، به سازگاری تئوری با محیط مورد بررسی بپردازد. بنایراین، آزمون فرضیهها روشی برای رد یا عدم رد یک تئوری تلقی میشوند. همان طور که بیان شد ما در این تحقیق به دنبال کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی هستیم. بدین منظور فرضیه های ذیل تدوین شده است :
فرضیه اول : دقت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیشبینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
فرضیه دوم: دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیشبینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
3-4) مدل تحقیق و متغیر های تحقیق
مدل زیر برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم استفاده می‌شود:
DACi,t = β0 + β1 MBi,t + β2 BLOCKi,t + β3 LEVi,t + β4 SIZEi,t + β5 LagROAi,t + β6 LagTACi,t + β7 GROWTHi,t + β8 LOSSi,t + β9 CashFOi,t + β10 DISTRESSi,t + β11 AUDITi,t +β12AUDITCHANGEi,t +β13 STOCKFINANCEi,t+1+ β14 DEBTFINANCEi,t+1 + εt
متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند، به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. در واقع این متغیر توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و برآورد شود.
3-5) جامعهی تحقیق و نحوهی نمونهگیری از آن
هدف از انجام هر تحقیقی، شناخت و پیشبینی یک پدیده در یک جامعهی آماری است. برای به دست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونههایی از آن جامعه انتخاب میشود و بررسیها و تجزیه و تحلیلها بر روی آن نمونهی منتخب، انجام شده و سپس نتایج به دست آمده به کل جامعهی آماری، تعمیم داده میشود.
3-5-1) جامعهی تحقیق
جامعهی آماری مورد مطالعهی این تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1381 یا قبل از آن در بورس تهران عضویت داشته اند می شود. دلایل انتخاب شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذیل است :
دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *