منابع پایان نامه ارشد درباره اصول مدیریت، شرکت سهامی، رویه قضایی، عقود معین

دانلود پایان نامه

مدنی.اعمال حقوقی. قرارداد-ایقاع. تهران،بهمن برنا،چاپ هشتم.1381.
31.—————-دوره عقود معین. ج 1. تهران.شرکت سهامی انتشار. چاپ دهم. 1387.
32.—————- دوره مقدماتی حقوق مدنی،اموال و مالکیت. تهران.نشرمیزان. چاپ شانزدهم. 1386.
33.لاولاک،کریستوفر.اصول مدیریت بازیابی خدمات.بهمن فروزنده.اصفهان ،آموخته چاپ دوم.1386.
34.متین،احمد.مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی.تهران.آثار اندیشه.1387.
منابع انگلیسی
35.Finocchiaro G, Electronic ontracts and software Agents 19 (1) computer law, And security Report,2003.
36.Gronroos ,cYservice management and marketing , John wiley &sons Ltd,2000.
37.Palme,A,principles of service marketing mc Graw Hill,Greal Brilain , hird Edition ,2001.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه ارشد دربارهتحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب

دیدگاهتان را بنویسید