آوریل 14, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره اصول مدیریت، شرکت سهامی، رویه قضایی، عقود معین

31.—————-دوره عقود معین. ج 1. تهران.شرکت سهامی انتشار. چاپ دهم. 1387.
32.—————- دوره مقدماتی حقوق مدنی،اموال و مالکیت. تهران.نشرمیزان. چاپ شانزدهم. 1386.
33.لاولاک،کریستوفر.اصول مدیریت بازیابی خدمات.بهمن فروزنده.اصفهان ،آموخته چاپ دوم.1386.
34.متین،احمد.مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی.تهران.آثار اندیشه.1387.
منابع انگلیسی
35.Finocchiaro G, Electronic ontracts and software Agents 19 (1) computer law, And security Report,2003.
36.Gronroos ,cYservice management and marketing , John wiley &sons Ltd,2000.
37.Palme,A,principles of service marketing mc Graw Hill,Greal Brilain , hird Edition ,2001.
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *