مارس 5, 2021

منابع پایان نامه با موضوع آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها

جدول ۴-۴ ۸آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن داده­ ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات اینترنتی وب سایت­های اینترنتی تبلیغاتی صدا و سیما برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره افزارهای کامپیوتری افزارهای کامپیوتری
تعداد نمونه ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰
بیشترین اختلاف کرانه ها مطلق ۱۲۱/۰ ۲۰۰/۰ ۱۱۴/۰ ۰۷۲/۰ ۹۵/۰ ۱۰۲/۰
مثبت ۱۲۱/۰ ۱۰۷/۰ ۱۱۴/۰ ۰۵۳/۰ ۹۰/۰ ۱۰۸/۰
منفی ۰۹۴/۰- ۲۰۰/۰- ۰۹۶/۰- ۰۷۲/۰- ۸۵/۰- ۱۰۱/۰-
Z ۸۳۷/۰ ۹۰۸/۰ ۷۸۸/۰ ۵۰۱/۰ ۶۰۴/۰ ۶۹۵/۰
سطح معناداری ۴۸۵/۰ ۳۵۰/۰ ۵۶۴/۰ ۹۶۳/۰ ۷۷۵/۰ ۶۴۲/۰

 

 

با توجه به مقادیر Sig جدول شماره ۴-۴ فرض صفر رد نمی­ شود. یعنی دلیلی برای رد این فرضیه که نمونه مورد نظر دارای توزیع نرمال است، وجود ندارد. به عبارتی دیگر توزیع این نمونه­ها نرمال است.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

۴-۳ تجزیه و تحلیل سوال­ها و فرضیه ­ها

 

در تحقیقات آماری، معمولا رفتار یک یا چند گروه از افراد یک جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم. مسلما شاخص­های آماری که از گروه نمونه به دست می­آید، برابر با پارامترهای جامعه نیست. هر چه نمونه بیشتر معرف جامعه مورد نظر باشد، احتمال اینکه بتوان پارامترهای جامعه را از روی آن برآورد کرد و یا نتایج نمونه را به جامعه تعمیم داد، بیشتر خواهد بود. در زیر ابتدا به سوالات تحقیق و در ادامه به فرضیه ­های تحقیق جواب داده خواهد شد.

 

 

 

۴-۳-۱ سوال های تحقیق

 

۱- آیا استفاده از تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟

 

برای آزمون رابطه بین دو متغیر تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 

 

جدول ۴-۵ ۹نتیجه جدول همبستگی دو متغیر تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی­داری
تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی ۳۲۰ **۸۸۶/۰ ۰۰/۰

 

 

** رابطه در سطح ۹۹ درصد معنی­دار است.

 

همان­طور که در جدول ۴-۵ نشان داده شده است میزان ضریب همبستگی ۸۸۶/۰ بوده که نشان از رابطه مستقیم بین متغیر­ها می­باشد. مقدار sig آزمون برابر ۰۰/۰ می باشد و چون کمتر از ۰۵/۰ می­باشد می­توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% رابطه معنی­داری بین دو متغیر وجود دارد.

 

۲- آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟

 

برای آزمون رابطه بین دو متغیر استفاده از وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 

 

 

 

جدول ۴-۶٫ ۱۰نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی­داری
استفاده از وب سایت­ها و جذب گردشگران داخلی ۳۲۰ **۸۱۷/۰ ۰۰/۰

 

 

** رابطه در سطح ۹۹ درصد معنی­دار است.

 

همان­طور که در جدول ۴-۶ نشان داده شده است میزان ضریب همبستگی ۸۱۷/۰ بوده که نشان از رابطه مستقیم بین متغیر­ها می­باشد. مقدار sig آزمون برابر ۰۰/۰ می باشد و چون کمتر از ۰۵/۰ می­باشد می­توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% رابطه معنی­داری بین دو متغیر وجود دارد.

 

۳- آیا استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟

 

برای آزمون رابطه بین دو متغیر استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 

 

جدول ۴-۷ ۱۱نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی­داری
استفاده از برنامه های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی ۳۲۰ ۳۵۶/۰ ۰۰/۰

 

 

همان­طور که در جدول ۴-۷ نشان داده شده است میزان ضریب همبستگی ۳۵۶/۰ بوده که نشان از رابطه مستقیم بین متغیر­ها می­باشد. مقدار sig آزمون برابر ۰۰/۰ می­باشد و چون کمتر از ۰۵/۰ می­باشد می­توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۵% رابطه معنی­داری بین دو متغیر وجود دارد.

 

۴- آیا استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟

 

برای آزمون رابطه بین دو متغیر استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 

 

 

 

جدول ۴-۸ ۱۲نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی­داری
استفاده از برنامه های تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی ۳۲۰ **۶۹۶/۰ ۰۰/۰

 

 

** رابطه در سطح ۹۹ درصد معنی­دار است.

 

همان­طور که در جدول ۴-۸ نشان داده شده است میزان ضریب همبستگی ۶۹۶/۰ بوده که نشان از رابطه مستقیم بین متغیر­ها می­باشد. مقدار sig آزمون برابر ۰۰/۰ می­باشد و چون کمتر از ۰۵/۰ می­باشد می­توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% رابطه معنی­داری بین دو متغیر وجود دارد.

 

۵- آیا استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟

 

برای آزمون رابطه بین دو متغیر استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 

 

جدول ۴-۹ ۱۳نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی­داری
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی ۳۲۰ ۴۳۶/۰ ۰۰/۰

 

 

رابطه در سطح ۹۹ درصد معنی­دار است.

 

همان­طور که در جدول ۴-۹ نشان داده شده است میزان ضریب همبستگی ۴۳۶/۰ بوده که نشان از رابطه مستقیم بین متغیر­ها می­باشد. مقدار sig آزمون برابر ۰۰/۰ می­باشد و چون کمتر از ۰۵/۰ می­باشد می­توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۵% رابطه معنی­داری بین دو متغیر وجود دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *