Posted on

ظری مرند (1384) رابطه ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری تحقیق شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی 1382-1378 و در سه سطح کل جامعه، صنعت و اندازه شرکت بود. نتیجه تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی معیاری ضعیف و ناکارا جهت شناسایی ارزش ایجاد شده در بازار است و سود حسابداری معیاری کارامد در تمام سه سطح به غیر از شرکت هایی با اندازه فروش سالیانه بین 600 تا 800 میلیارد ریال بود.
محمودی (1390)، در تحقیق با عنوان “سنجش متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیکهای تاپسیس و DEA” به معرفی و کاربرد برخی از مدل های ارزیابی عملکرد در 24 شرکت از گروه صنایع فلزی فعال در بورس پرداخت و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و با استفاده از متغیرهای مالی شامل P/E، EPS، ROS، ROI، ROE و OCFC ارزیابی را انجام داده و با تکنیک DEA کارایی این شرکت ها را بررسی کرده و براساس نتایج به دست آمده شرکت ها را رتبه بندی نموده است.
مرادزاده فرد و همکاران (1390) با ارائه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی مالی شرکت ها بورس اوراق بهادار تهران از روش AHP، فازی استفاده کرده است. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از این رو با استفاده از پرسش نامه توزیع شده بین گروه های مختلف تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه گذاران اوزان شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس، شرکت های فعال در بورس را رتبه بندی کرده اند. این پژوهش نشان داد که شاخص های مالی به عنوان شاخص مکمل و موثر برای رتبه بندی شرکت بسیار مفید می باشد.
رستمی و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان “ارزیابی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس با به کارگیری منطق TOPSIS” روشی را ارائه کرد که براساس آن بانک ها از دید خوش بینانه و بدبینانه براساس معیارهای تعریف شده رتبه بندی می شوند. نتایج این تحیقیق نشان داده است که بانک کارآفرین، ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایده آل داشته؛ این تحقیق برای مدیران بانک می تواند بسیار ارزشمند باشد.
موتمنی و همکاران (1390) با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه به ارزشیابی عملکرد راهبردی بانک ها پرداختند. در این تحقق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن شاخص های مالی و غیرمالی مشخص شده است و سپس با استفاده از روش تاپسیس، بانک های ملی، تجارت و ملت رتبه بندی شده اند.
بروجنی و میر فخر الدینی(1391)، در پایان نامه ای تحت عنوان:« رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و تاپسیس فازی» پرداختند.هدف آن ها شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی شاخص ها ی هر منظر با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی بود.روش کار به این صورت بود که پس از بررسی مبانی نظری موضوع، پرسش نامه ای طراحی و در اختیار 32 کارشناس مطلع در زمینه هتلداری و رویکرد کارت امتیازی متوازن قرار گرفت و بر همین اساس ابعاد و شاخص ها ی خدمات هتل ها تعیین و در مناظر چهار گانه BSC جانمایی شدند.سپس با به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی، شاخص های ارزیابی خدمات هتل در چهار منظر (مالی، مشتری، فرآیند های داخلی و رشد ویادگیری)رتبه بندی شد.بنابر نتایج حاصل، 38 شاخص به عنوان شاخص مناسب جهت ارزیابی عملکرد خدمات هتل ها، شناسایی و سپس رتبه بندی شده اند.محققین در پایان شاخص برگشت سرمایه در منظر مالی، رضایت مشتریان در منظر مشتری، تأمین امنیت کارکنان و مشتریان در منظر فرآیند داخلی و برنامه های آموزشی و توسعه ی کارکنان در منظر رشد و یادگیری را به عنوان رتبه نخست اهمیت در سنجش عملکرد خدمات هتل ها بررسی کردند.در نهایت محققین به کار گیری روش تلفیقی BSC-TOPSIS FUZZY را در ارائه شاخص های مطلوب تر موثر یافتند.
مومنی و همکاران(2011)، به ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن پرداختند.در این مقاله ابتدا چهار منظر BSC برای ارزیابی عملکرد از طریق مأموریت ها، اهداف، راه حل ها و مروری بر ادبیات موضوع تحقیق طراحی شد سپس از افراد خبره در حوزه ی بانکداری در خصوص تعیین معیار ها و زیر معیار ها بهره بردند.محققین پس از ارتباط دادن داده ها با هر معیار ماتریس تصمیم برای رتبه بندی بانک ها از روش های TOPSIS، VIKOR، AW و بردا استفاده کردند.در این پژوهش بانک پارسیان رتبه اول، بانک اقتصاد نوین و بانک کارآفرین به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
3-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت‌های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته‌ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی، گروهی صورت می‌گیرد. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به صورت عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شود و سپس با استفاده از فرمول تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می‌شود که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه(فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت، فرضیه‌ها رد یا پذیرفته می‌شود و نتیجه‌گیری نهایی صورت می‌پذیرد. با این اوصاف، روش تحقیق را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه ‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات دانست. اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی، 1390، ص88).
تحقیق علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج معتبر از آن‌هاست و نتیجه‌ی نهایی این فرایند، کشف واقعیات جدیدی است که کمک می‌کند تا مشکلات موجود حل شوند (سکاران، 1392، ص13). اتخاذ روش تحقیق علمی، یکی از راه‌های دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (همان منبع، ص12).
در این فصل از پایان‌نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند تحقیق؛ یعنی روش‌های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه‌ی آماری و تعیین روش‌های نمونه‌گیری و حجم نمونه، همچنین روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده خواهیم پرداخت. روایی و پایایی ابزار گردآوری نیز موضوع دیگری است که در این فصل بدان خواهیم پرداخت.
3-2- روش تحقیق
روش شناسی تحقیق31 به نگرش و درکی که پژوهشگر از پژوهش دارد و اینکه پژوهشگر چه استراتژی را برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش بر می گزیند، اشاره می کند. آگاهی از روش های گوناگون پژوهش، به فرد کمک می کند که بفهمد که پژوهش انجام شده، از منابع معتبری سرچشمه گرفته است و اینکه داده ها به شیوه ها درست و مناسبی، گردآوری و تحلیل شده اند (گرینر، 2008). در
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *