منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، دانش آموز، دانش آموزان

دانلود پایان نامه

داده‌اند.
به نظر می‌رسد این حد بالای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی کلاسی زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که والدین و سیاست‌گذاران و مدرسین دنبال شواهدی می‌گردند که آثار و تاثیر آن را روی پیشرفت و ترقی دانش‌آموختگان ببینند. طرفداران تکنولوژی کلاسی هنوز بر این باور هستند که تکنولوژی تاثیر به سزایی روی یادگیری و فهم و پیشرفت دانش‌آموزان دارد. (Lesfolders, 2007,79)
در میان مراکز تحقیقاتی ،دانشگاه‌های کانادا سهم بزرگی در ارتباط با استفاده از فن‌آوریهای جدید تکنولوژی داشته است. این دانشگاه‌ها اطمینان دارند که استفاده از این نوع تکنولوژی‌ها می‌تواند ارتباط بین آموزش و یادگیری را طوری تغییر بدهد که دانش‌آموزان بتوانند با روش‌های متفاوتی آشنا بشوند. از جمله فرصتهای انعطاف‌پذیری در اختیار دانش‌آموزان در رابطه با گسترش دادن اطلاعات بگذارد. اضافه بر این تکنولوژی‌های جدید و خاص می‌توانند ارتباط بین دانش‌آموزان و استادان را قوی‌تر و آسان‌تر بسازد. ( Association of unersites and colleges of canada June 2000)
پیشینه تحقیق در مطالعات داخلی
محققان ایرانی در رابطه با عدم استفاده از وسایل آموزشی مطالبی را عنوان نموده‌اند که مبنی بر بی‌اعتقادی به تاثیر تکنولوژی در آموزش است.عبدالرضا سبحانی مشکل اصلی تکنولوژی آموزشی و عدم کاربرد آنرا به نداشتن فرهنگ استفاده از تکنولوژی می‌داند.اما عده‌ای دیگر به علت محدودیت‌های اقتصادی و کمبود بودجه در وزارت آموزش و پرورش را مسئله بزرگی در عدم بکارگیری موثر تکنولوژی آموزشی در مدراس ایران می‌دانند و موارد زیر را بعنوان عامل اقتصادی مانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در ایران مطرح شده است.
۱- کمبود بودجه جهت تامین وسایل آموزشی
۲- نامناسب بودن وضع کلاسها جهت استفاده از وسایل
۳- کمبود وسایل نسبت به کثرت دانش آموز
۴- گرانی وسایل آزمایشگاهی
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده ،پژوهشی است با عنوان “بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهر اراک” که توسط آقای ماشاءالله واشقانی فراهانی به راهنمایی دکترمصطفی عسکریان انجام شده است. این محقق تکنولوژی آموزشی را رویکردی موثر در بهسازی آموزش و یادگیری در دهه‌های اخیر دانسته که در نظام‌های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته‌است . اما استفاده از تکنولوژی آموزشی در نظام آموزشی از نظر محقق با مشکلات عمده‌ای روبروست . هدف اساسی تحقیق بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی از نظر دبیران راهنمایی است و هدف بعدی از آن ارائه رهنمودی بمنظور استفاده موثرتر از تکنولوژی آموزشی است. در این تحقیق سه فرضیه از جنبه منابع انسانی در تکنولوژی آموزشی و جنبه نرم‌افزار تکنولوژی آموزشی (برنامه‌های درسی) و جنبه تجهیزات و فضاهای آموزشی بنا شده‌است که در جهت رد یا تائید فرضیه‌ها ۲۶ سئوال از ادبیات مربوط به تکنولوژی آموزشی استخراج و تدارک دیده شده‌است . جامعه آماری این تحقیق ۸۴۰ نفر دبیر مدارس راهنمایی اراک بوده که حدود ۱۲۰ نفر بصورت نمونه آماری تحقیق از ۶۰ مدرسه راهنمایی بطور تصادفی (هر مدرسه ۲ نفر) انتخاب شده‌اند. نتایج یافته‌های تحقیق که از تجزیه و تحلیل ۲۶ سئوال بدست آمده‌است بیانگر این حقیقت است که ضعف منابع انسانی (فرضیه اول) تاثیر اساسی در عدم بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی ندارد و مشکلات برنامه درسی و نرم‌افزاری (فرضیه دوم) تا حدودی مانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی است و کمبود فضاها و تجهیزات وسایل آموزشی (فرضیه سوم) عمده‌ترین و اساسی‌ترین مشکل در عدم بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی است . در پایان محقق بمنظور استفاده بهتر و موثرتر از تکنولوژی آموزشی به تامین وسایل آموزشی و ساخت فضاهای مناسب و طرح برنامه درسی با کاربری تکنولوژی آموزشی و تامین نیروی انسانی ماهر نظریات خود را ارائه داده‌است. (ماشاءالله واشقانی فراهانی، بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهر اراک، به راهنمایی: مصطفی عسکریان.پایان نامه (کارشناسی‌ارشد) دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳)
آقای خداداد خدامرادی در سال تحصیلی ۱۳۸۰-۱۳۸۱ در زمینه تاثیر آموزش به کمک رسانه‌های آموزشی شنیداری – دیداری ( نوارهای ویدئویی درسی یا طرح آموزش تصویری رشد) بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان در شهر روانسر (کرمانشاه) انجام داد.این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش به کمک رسانه‌های آموزشی شنیداری – دیداری باتکیه بر نوارهای ویدئویی درسی یا همان طرح آموزش تصویری رشد وزارت آموزش وپرورش ، بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان انجام گرفت. متغیرهای آن شامل : متغیر مستقل یعنی آموزش با سه سطح مختلف (سه روش مختلف آموزشی) و متغیر وابسته (یادگیری) بودند. براساس روابط بین متغیرها، سه فرضیه طرح شدند. جامعه آماری ، شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان در شهر روانسر (کرمانشاه) در سال تحصیلی ۱۳۸۰-۱۳۸۱ بودند.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد: ۱- با تحلیل و مقایسه بین میانگین‌های نمرات پس آزمون گروه‌های اول و دوم ، تفاوت معنی داری وجود نداشت، به عبارت دیگر، بین اثر تدریس دبیر متخصص بدون استفاده از نوارهای ویدیویی درسی و تاثیر آموزش دبیر غیرمتخصص به همراه استفاده از نوارهای ویدیویی درسی بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان تفاوت معنی‌دار وجود نداشته است.۲- بین اثر تدریس دبیر متخصص بدون استفاده از نوارهای ویدئویی درسی بر یادگیری درس مذکور تفاوت معنی داری وجود نداشته است. ۳- یادگیری دانش آموزانی که به وسیله دبیر متخصص به همراه استفاده از نوارهای ویدئویی درسی آموزش دیده‌اند، بیشتر از یادگیری دانش آموزانی بوده است که به وسیله دبیر غیرمتخصص به همراه استفاده از نوارهای ویدئویی درسی، آموزش دیده اند. بنابراین نتایج نشان می دهد که نوارهای ویدئویی درسی نباید و نمی‌توانند جانشین خوبی به جای دبیر متخصص گردند. (خداداد خدامرادی، مطالعه تاثیر آموزش به کمک رسانه‌های آموزشی شنیداری – دیداری ( نوارهای ویدئویی درسی یا طرح آموزش تصویری رشد) بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۱)
پژوهشی نیز توسط خانم اکرم براتی با عنوان روند طراحی چند رسانه ای‌های آموزشی و ارایه یک الگوی پیشنهادی بر اساس رویکرد ساخت گرایی انجام شده است محقق در این پژوهش مطرح می‌کند که : به کارگیری فناوریهای جدید در محیطهای یادگیری به شاگرد کمک می کند تا بتواند مشکل خود را در یابد . در این میان نقش چند رسانه ای‌های آموزشی قابل تامل است. چند رسانه‌ای گسترده وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرند، اما برای تولید آنها باید به معیارهای خاص توجه داشت. نتیجه صرف به مبانی فنی و غفلت از مبانی دیگر موجب شده است که قابلیتهای آنها در نهایت مورد بهره‌وری قرار نگیرد. این پژوهش تلاش بر آن دارد تا مراحل طراحی آموزشی تولید چند رسانه‌ای‌ها را مورد بررسی قرار دهد. محقق برای دستیابی به هدف، مراحل زیر را طی کرده است. تعریف طراحی آموزشی، چند رسانه‌ای‌ها و قابلیتهای آن- شناسایی مراحل طراحی چند رسانه ای آموزشی – چگونگی کاربرد نظریه‌ یا یادگیری در طراحی چند رسانه‌ای‌های آموزشی – ارایه الگوی پیشنهادی جهت طراحی محیطهای چند رسانه‌ای ساخت‌گرا. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای است. در این پژوهش تلاش عمده‌ای جهت استفاده از آخرین دستاوردهای روانشناسی که همان رویکرد یادگیری ساخت‌گرا می‌باشد، به کار رفته است. ساخت‌گرایی متمایل به این پیش فرض است ما با تجارت خود قانونهای ذهنی خاصی را می‌سازیم و یادگیری ما بر اساس این قوانین صورت می‌گیرد. بنابراین تکلیف طراحی، فراهم آوردن زمینه غنی جهت بهره‌گیری از تکنولوژی متعامل جدید است. الگوی پیشنهادی در این پژوهش به زیر ساختهای انسانی طراحی محیطهای چند رسانه‌ای مانند: ساخت مناسب، تکنیکها، و فعالیتهای یادگیری، نقش معلم، خلاقیت فراگیران، تعامل، انگیزش و یادگیری مشارکتی توجه داشته است . (www.irandoc.ac.ir, 97)
بهره گیری از رسانه‌ها برای آموزش و یادگیری در عرصه‌های مختلف از جمله کتاب و کتابخانه مورد توجه محققان ایرانی بوده است به عنوان نمونه آقای مهدی تقوی طرح تدوین و تولید نرم‌افزار چند رسانه‌ای آموزشی شیوه بهره‌گیری از کتابخانه را به راهنمایی دکتر عباس حری انجام داده است.هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به صورت چند رسانه‌ای (صدا، متن و تصویر) تا استفاده‌کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته‌های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه‌ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می‌شود تا استفاده‌کننده از طریق آنها خودآزمایی کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده‌کننده پاسخ نادرست به سئوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده‌کننده را به پاسخ درست راهنمایی می‌کند. اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه‌ای است برای: ۱. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی ۲. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد ۳. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی ۴. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش. در خاتمه، طراحی نمونه‌ای از نرم‌افزار آموزش چند رسانه‌ای ارائه شده است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی مؤثرتر بهره گیرند. (مهدی تقوی، طرح تدوین و تولید نرم‌افزار چند رسانه‌ای آموزشی شیوه بهره‌گیری از کتابخانه به راهنمایی: عباس حری،پایان نامه (کارشناسی ارشد) – دانشگاه تهران، ۱۳۷۶)
فصل سوم روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
یکی از مهم‌ترین جنبه های تحقیق علمی، متدلوژی آن است، چرا که اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه‏ تحقیق، تاحد زیادی به این بخش وابسته است. بدون متدلوژی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل های مربوطه، معتبر وقابل تعمیم نخواهد بود. از این رو متدلوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می گردد. به همین خاطر کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه مورد بررسی دقت زیادی اعمال شود.
در این فصل پس از بیان روش تحقیق

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژگاندانش آموزان، دانش آموز، هوش منطقی، نرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید