منبع تحقیق با موضوع روایی محتوا، اندازه گیری، جامعه آماری، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

، روش گردآوری داده ها، جامعه ، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها، آزمون های آماری مورد استفاده و … مطرح می گردد.
۳-۲ روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق، ب) نحوه گردآوری داده‌ها.
از نظر هدف تحقیق، پژوهش ها به سه نوع تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیق و توسعه ( ارزیابی )
طبقه بندی می شوند.
تحقیق کاربردی
هدف تحقیقات کارُبردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود.
از نظر روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد :
– تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)
– تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد :
● تحقیق پیمایشی.
● تحقیق همبستگی.
● اقدام پژوهشی.
● بررسی موردی.
● تحقیق پس – رویدادی (بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰ص ۸۲).
تحقیق پیمایشی
برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سئوال های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
ب) چه رابطه ای میان رویدادها موجود است؟
ج) وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق همبستگی
همانطور که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی است. تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف و یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییر است. (دلاور، ۱۳۸۰،ص ۱۹۹).
هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. (دلاور، ۱۳۸۰،ص ۲۰۳) تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود :
۱) مطالعه همبستگی دو متغیری
۲) تحلیل رگرسیون
۳) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بین) است. در بعضی از بررسیها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است (بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰،ص ۹۱).
بنابراین پژوهش حاضر، از نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است .
۳-۳ جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد،۱۳۷۷: ۱۷۷).
جامعه آماری تحقیق حاضر ، عبارت است از کلیه دبیران دینی، قرآن، مهارت های زندگی و مربیان پرورشی شاغل در مدارس راهنمایی تابعه اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران می باشند که تعداد آنها ۱۰۳ نفر میباشند.
۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
با توجه به محدود بودن حجم جامعه مورد بررسی (۱۰۳نفر) امکان مطالعه و بررسی نظرات کلیه اعضای جامعه وجود دارد لذا نیازی به انجام نمونه گیری نبوده و از طریق انجام سرشماری(مطالعه کلیه آزمودنی ها)به انجام تحقیق اقدام شد.در این روش حجم نمونه برابر با حجم جامعه می باشد.
۳-۵ روش گرد آوری داده ها
یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق ، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارد .
۱- بررسی( مراجعه به) مدارک و اسناد . ۲- مشاهده . ۳- مصاحبه. ۴- پرسشنامه .
روش گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف این تحقیق متفاوت می باشد .
مطالعات کتابخانه ای
در روش کتابخانهای با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و‌ لاتین، بخشی از اطلاعات لازم جمعآوری گردید و به علاوه از اینترنت که منبع لایتناهی اطلاعات روز و علمی میباشد استفاده فراوانی به عمل آمد و مقالات پژوهشی یا غیر پژوهشی بسیاری مورد مشاهده قرار گرفت.
به منظور تدوین مبانی نظری تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است .
پرسشنامه
برای ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده می شود.نوع پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از نوع بسته می باشد و سوالات همراه با پاسخ هایی مشخص به پاسخ دهندگان ارائه می شود.
پرسشنامه حضوری : حتی الامکان نوع جمع آوری اطلاعات بهصورت حضوری است زیرا پژوهشگر می‌تواند شخصاً پرسشنامه‌های تکمیل شده را در مدت زمانکوتاهی جمع‌آوری کرده و هرگونه تردیدی را که پاسخدهندگان در مورد هریک از سؤالات دارند، بیدرنگ برطرف کند و نیز پژوهشگر این فرصت را مییابد که موضوع پژوهش را معرفی کرده و پاسخدهندگان را برانگیزد که پاسخ‌های صادقانه بدهند.
دلیل استفاده ما از روش مذکور این بود که پرسشنامه حضوری به پژوهشگر کمک میکند تا به هنگام معرفی پژوهش خود با پاسخ دهندگان رابطه صمیمانه برقرار کند، راهنمایی‌های مورد نیاز پاسخ دهنده را در هر مرحله ارائه کند و پرسشنامه‌ها را بی‌درنگ پس از تکمیل گردآوری کند. بدین صورت امکان دریافت پاسخ‌ها به طور صد در صد وجود دارد؛ با این حال اجرای چنین پرسشنامه‌هایی پرهزینه و بسیار وقتگیر است.
در این پژوهش از یک پرسشنامه برای جمعآوری اطلاعات استفاده شده است که در ادامه ویژگیهای پرسشنامه تشریح می گردد. در پرسشنامه تحقیق۳ پرسش درخصوص مشخصات دموگرافیکی یا جمعیت شناختی پاسخگویان (جنسیت ، تحصیلات و سابقه کار) طرح شده است.و برای سنجش متغیر های تحقیق از ۵۱ سوال به شرح جدول زیراستفاده شده است:
جدول ۳-۱: پرسشنامه تحقیق
میزان آشنایی و استفاده از رسانه های آموزشی و موانع موجود در استفاده از آن
متغیرها
شماره سوالات
میزان آشنایی با رسانه آموزشی نوشتاری، شنیداری، دیداری،جدید و موقعیتی
۱ تا ۱۸
میزان استفاده از رسانه های آموزشی
۱۹ تا ۳۶
علت استفاده از رسانه های آموزشی
۳۷ تا ۳۹
نحوه آشنایی با رسانه های آموزشی
۴۰ تا ۴۲
موانع استفاده از رسانه های آموزشی
۴۳ تا ۵۱
۳-۶ روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش
ابزار اندازه گیری تحقیق باید قادر باشند، اطلاعات وداده های لازم جهت تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری های نهایی را در اختیار محقق بگذارند و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشند.
روایی۵۵
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین روایی پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که از جمله این روشها روایی محتوا و روایی عاملی است. (خاکی،۱۳۸۴: ۲۹۰- ۲۸۸).
جهت بررسی روایی پرسشنامه، در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است .روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. برای اطمینان از این نوع روایی، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این تحقیق، محقق با مراجعه به پرسشنامه های استاندارد موجود در کتب ، پژوهشنامه های موجود و پایان نامه های مختلف اقدام به ساختن پرسشنامه نموده است. وسپس با مراجعه به اساتید و متخصصان و خبرگان امر، اصلاحات و تغییرات مورد نظر را اعمال و پرسشنامه نهایی را تدوین نموده است.
پایایی۵۶ (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از :
• اجرای دوباره آزمودن: عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان.
• روش موازی (همتا):در این روش ضریب قابلیت اعنماد بر اساس همبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست می آید.
• روش تنصیف (دونیمه کردن):در این روش سوالات یک آزمون را به دو نیمه تقسیم می کنیم.پس از آن همبستگی بین نمرات دو آزمون را به دست می آوریم.ضریب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون بکار می رود.
• روش کودر – ریچاردسون:در این روش برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از واریانس های کل و میانگین نمرات آزمون استفاده می شود.
• روش آلفای کرونباخ: این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند ، به کار گرفته شده است .(.دامنه ضریب الفا از صفر (عدم ارتباط ) تا ۱+ (ارتباط کامل ) است) . هرچه میزان این شاخص بالاتر باشد نشان دهنده پایایی بالاتر ابزار اندازه گیری است ولی به عنوان یک قاعده کلی این ضریب باید حداقل ۷۰% باشد (بازرگان،سرمد، حجازی،۱۳۸۲،۱۶۷)
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژگانفناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، آموزش و یادگیری، دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید