Posted on

خرده فرهنگ ها، بخشی از فرهنگ محور رسمی هستند که با علایق، انظارات عمده ای سازگار است. نگاهی به خرده فرهنگ ها نشان می دهد که جوانن هیجان گرا و پر انرژی ، وتا حد زیادی رادیکال و دارای احساسات انقلابی نسبت به هر پدیده ای هستند. اساس تبین خرده فرهنگ جوانی، جوانان هرکه فرصتی به دست آورند، جهت ارضای روحیه هیجان طلبی خود میل به نظم شکنی دارند. هر نظم شکنی مد تواند برخی از خواسته های درونی انها را ارضا کند نظم شکنی جوانان تحت تاثیر جماعت انبوه دارای اهداف سازمان یافته ای نیستند که دفعی وآتی است.از این رو نظم شکنی به عنوان یکی از راه حلها و شیوه های که کنشگر آن سهی در جلب نظر دیگران به خود دارد، صرفا به عنوان روحیات دوست داشتند برای دوره جوانی به احساسات با گری به جامعه شناسی جوانان و در ک عمیق تر خصوصیات این دوره، می توان خشونت جوانان را بعنوان خرده فرمنگی از زمینه دوره جوانی شناخت اگرچه مشخص‏ترین کارکردهای اجتماعی نهاد ورزش تفریح، سرگرمی ‌و کسب هیجان ذکر شده است، اما افزون بر این، کارکردگرایان ساختی کارکردهای دیگری مانند افزایش سازگاری روانی و اجتماعی افراد، جامعه‏پذیری با نقش‏های اجتماعی، همبستگی اعضای جامعه از طریق علایق و فعالیت‏های مشترک ورزشی، ایجاد هویت ملی و اجتماعی، و فراهم ساختن عرصه‌ای مناسب برای افزایش تحرک اجتماعی را نیز جزو کارکردهای مهم نهاد ورزش برمی‌شمارند ، که نمایش اجتماعی ورزش تماشاگران، بینندگان، و ورزشکاران را در هر سن و موقعیت اجتماعی، تشویق به پذیرش ارزش‏های فرهنگی رایج می‏کند. برخی از این اندیشمندان با تاکید بر ورزش‏های جمعی و گروهی که بین جوانان انجام می‌شود، نتیجه می‌گیرند که مشارکت در چنین ورزش‏هایی، تجربه‏ها و درس‏های ارزشمندی در مورد زندگی به جوانان می‌آموزد. همچنین، فعالیت‏های ورزشی از طریق بازنمایی‌های جمعی اعضای یک جامعه را با یکدیگر پیوند می‌دهند. همچنین، فعالیت‏های ورزشی در جوامع صنعتی ساز و کاری است که افراد جامعه را از ”با هم بودن“ آگاه می‌سازد و به این ترتیب عاملی برای برقراری ارتباط اجتماعی بین آنها می‌گردد. در جوامع پیشرفته صنعتی، ورزش یکی از عرصه‏های محدودی است که افراد کماکان می‌توانند به تقویت مهارت‏های فیزیکی خویش و بهبود سلامت و تندرستی‏شان بپردازند .

]]>