Posted on

نقش تبلیغات در تجارت

اگر چه هدف از تمامی تبلیغات طراحی شده ایجاد امکان فروش محصول یا خدمت است اما به طور کامل میتوان برای آن سه نقش اصلی تعریف نمود که عبارتند از ( 2.(Bhatt, 2005, P

  • تبلیغات آگاهی دهنده
  • تبلیغات ایجاد رهبر
  • تبلیغات ایجاد مارک

 

 

دسته اول تبلیغات مجموعه ای از اطلاعات در خصوص مشخصات محصول و قیمت آن را در اختیار مشتری قرار می دهد    که از نمونه  های آن میتوان به تبلیغات موجود در روزنامه ها و در مورد کالاهای موجود در سوپرمارکتها اشاره کرد.        دسته دوم تبلیغات به دنبال آن است که تبلیغ دهنده را به  عنوان رهبر بازار معرفی نماید که تبلیغات موجود در دفتر راهنمای شهری از آن جمله می باشد دسته سوم آنهایی هستند که به دنبال ایجاد تصویر یک مارک و یا تفسیر ادراک مشخص در خصوص یک محصول یا خدمت مشخص می باشند.(Bhatt, 2005, P. 3)

لازم به ذکر است که مرز میان تبلیغات ایجادکننده رهبر، آگاهی بخش و ایجادکننده مارک چندان مشخص و واضح نمیباشد

]]>