تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها

در تعریف سرمایه گذاری می­توان گفت که سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می کند. سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در افزایش سطح موجودی های شرکت ها می باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه­گذاری آن است که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب وکار کمک می­کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند به طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چراکه ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری می­باشد. مدیران با سرمایه گذاری در طرح های و پروژه های مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه گذاری های بیش ازاندازه در موجودی های شرکت ها می نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می شود و می تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود.

موجودی های شرکت ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شرکت ها می باشد. تغییرات در سطح موجودی ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت ها به نوعی به توان مالی شرکت ها در ارتباط می باشد. اکثر شرکت ها با توجه به سیاست های مربوط به اهداف بلندمدت در پی افزایش موجودی های شرکت برای ایجاد تعادل در میزان تولید محصولات هستند که ایجاد تعادل در تولید مستلزم ایجاد تعادل درفروش های شرکت است، به این نتیجه رسیدند که برای دست یابی نقدینگی بالا، باید توان مالی شرکت را افزایش داد و برای افزایش توان مالی شرکت باید با انجام تبلیغات بالا فروش های شرکت را افزایش داد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری در موجودی ها، عدم قطعیت درفروش و توان مالی شرکت ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.

به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه گذاری در موجودی ها به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش به عنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. هم چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایه گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایه گذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به صورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودی ها، فروش های نامتقارن و توان مالی شرکت ها، می باشد.

1-2      بیان موضوع

سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در موجودی های شرکت ها می باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه گذاری آن است که نوسانات سرمایه گذاری به شناخت چرخه کسب وکار کمک می کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه گذاری می تواند به طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری در موجودی ها، فروش های نامتقارن و توان مالی شرکت ها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه گذاری در موجودی ها به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروش های نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت از طریق افزایش فروش های نامتقارن به عنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.

Releated

مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

بر پایه تئوری نمایندگی )فاما[1]و جنسن[2]، 1983 (وجود تضادمنافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) می شود تاجایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه ی منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت […]

رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها […]