Posted on

اهمیت نوآوری محصول

برای آنکه بتوان در دنیای پر متلا طم و متغییر امروز به حیات ادامه داد،باید به خلاقیت و نوآوری روی آوردوضمن شناخت تغییرات وتحولات  محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع وتازه تدارک دید وهمراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد وبه آنها شکل دلخواه داد(آزاد وارشدی 1388، ص27).دو نوع نوآوری اصلاحی (تحولی)و توسعه ای را باید از یکدیگر متمایز دانست. نوآوری توسعه ای نوعی توسعه و گسترش خطی بوده و محصولات فعلی را بهبود  می بخشد .این نوع نوآوری ناشی از فشارهای بازار می باشد .نوآوری توسعه ای  نیازمند شروعی در رویه های تجاری موجود نبوده و از طریق فرصتهای موجود باعث افزایش و توسعه شایستگی های فعلی می شود. نوآوری اصلاحی باعث از بین رفتن شایستگی ها ،مهارتها و دانش اضافی و زائد موجود شده واستفاده می شود .نوآوری اصلاحی باعث از بین رفتن شایستگی ها ،مهارتها و دانش اضافی و زائد موجود  شده و استفاده از دیگر رویه های مدیریت را ایجاب می کند .نوآوری اصلاحی (تحولی )اغلب  به دلیل اینکه تجاری  ساختن آن مشکل می باشد سازمان را با ریسک های تجاری مواجه  می سازد.نوآوری اصلاحی در موفقیتهای بلند مدت تعیین کننده بوده وشامل توسعه وکاربرد تکنولوژی های جدید بوده وبعضی از آنها  ممکن است ساختار بازار موجود را تغییر دهد (پلسیس[1]،2007).امروزه نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در سازمان ها ،موسسات و شرکت های امری  ضروری است . نوآوری به عنوان فرایند و ارائه و بکار گیری ایده های جدید و نو در عمل تعریف می شود (نعامی و افشاری ،1389).کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و تا زمانی  که این کشورها نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارتهای  حرفه ای را ارتقاء نداده اند بازدهی و کارایی  نیروی کار در سطح نازل باقی می ماند(ربیعی، 1388،ص 125 ). نوآوری بعنوان راهی نو برای خلق ارزش شناخته شده است،ومانند رگ های سازمان هایی که چشم به رشد و بقاء و توسعه  محصولات و خدمات خود دوخته اند،می جوشد.نوآوری برای کسب مزیت رقابتی وموفقیت بلند مدت شرکت ها نقش حیاتی دارد سایوبر و تشریکی[2] (2006).با ورود به قرن بیست ویکم روند جهانی سازی برداشتن مرزها ی اقتصادی و فشردگی رقابت تشدید بافت و موجب افزایش بیش از پیش اهمیت نوآوری در شرکت ها گردید(رحمان سرشت و هاشمی ،1387،ص276). در خصوص نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری، دو جنبه فردی و سازمانی را بیان می کنند.از جنبه فردی :خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت های فردی ،شغلی و اجتماعی است.از جنبه سازمانی :خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ،عامل تولیدات و خدمات ،عامل افزایش کمیت،تنوع تولیدات و خدمات ،عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات،موفقیت در رقابت ،عامل کاهش هزینه ها،ضایعات و اتلاف منابع ،عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان،عامل ارتقای سطح بهداشت روانی ورضایت شغلی کارکنان سازمان ،عامل ارتقاء بهروری سازمان ،عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان ،عامل رشد وبالندگی سازمان ،عامل تحریک و تشویق حس رقابت ،عامل کاهش بروکراسی اداری ،عامل پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی،عامل تحریک و مهیا کردن عوامل تولید است(آقا داود وهمکاران ،1389،ص135).نوآوری یک عامل اساسی در ایجاد رقابت است که منجر به رشد سازمانی می شود ،موفقیت آینده را در بر دارد وهمانند موتور رشدی است که شرکت ها اجازه می دهد در اقتصاد جهانی از کارایی بهتری برخوردارشوند .از اینرو شرکت ها بایستی محصولات و فرایندهای جدیدی را ایجاد کرده،از فناوری پیشرفته استفاده کنند تا بتوانند از جریانی مستمر برخوردار شده و در عین حال در جهت ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند.بعلاوه ،شرکت ها باید تلاش کنند تا فرهنگ مناسب ،ساختار ،محرکها ،سیستم ها و فرایند های مناسبی را که منجر به تسهیل  نوآوری می شوند وظرفیت نوآوری آنها را افزایش می دهد،پدید آورند(صنوبر و همکاران،1390،ص91).

[1]. plessis

[2]. sauber & tshirky

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان