Posted on

مدلهای مدیریت دانش(مینویی و همکاران،1389)

نتایج
 

نام محقق

ارزیابی دانشتسهیم واستفاده از دانشنگهداری دانشتوسعۀ دانشکسب دانششناسای دانشتعیین

هدفهای دانش

گراور ودانپورت(1996) * *** 
مارک ومکالروی (2002)   * * 
هیسگ (2000) *** * 
بک من (1999) ***** 
نوناکا و تاکوچی (1995)  ** * 
بکوویتزو ویلیامز(1999)*** ** 
پیترگوتشاک (2006) ***** 
روب ومهاردت(2002)*******

 

2-1-5-1) فرایند خلق و تبدیل دانش

پیش از بیان الگوی  فرایند خلق و تبدیل دانش(SECI ) لازم است تا مفهوم پایه ای (بی ای)تحلیل شود بی ای(BA )  مفهومی ژاپنی و به معنی مکان [1] است. این مفهوم که نخستین بار توسط کیتارو نیشیدا [2]، ارائه شده به معنی مکانی مشترک برای برقراری روابط می باشد. این مکان می تواند فیزیکی (اداره و دایره کاری، (مجازی)  نامه الکترونیک و کنفرانس تصویری) یا ترکیبی از این دو باشد . آن چه مفهوم (بی ای)  را از تعاملات عادی افراد متمایز می کند ، چنین فضایی، مفهوم خلق دانش می باشد .(بی ای) بستر ارتقای دانش فردی و جمعی را فراهم می کند. دانشی که حاصل تجارب و اندیشه های دیگران می باشد، قابل حصول توسط افراد دیگر است . در واقع بی ای محتوایی را فراهم می کند که فرآیند خلق دانش و انتقال آن شکل بگیرد . این فضا می تواند در گروه های کاری، گروه های غیر رسمی ، تیم های پروژه ای ، جلسات موقتی یا در تماس با مشتریان شکل بگیرد(رنانی و فامقی،1388).

مدیریت دانش تلاش و کوشش هوشیارانه سازمانی در جهت کسب توان رقابتی ،نوآوری و بهره وری در دنیایی با تغییرات سریع تکنولوژی و بازار آشفته و پر درد سر امروزی است. مدیریت دانش در سازمانی منشا ارتباطات و اطلاعات را به دانش تبدیل و از تراکم بیش  از حد دادها و اطلاعات بلا استفاده و مزاحم جلوگیری می نماید . این فرایند سیکلی بسته و یکباره نیست بلکه سیکلی حلزونی یا فنری شکل و مداوم از توسعه و بهبود سازمانی می باشد که خروجی هر سیکل ورودی سیکل بعدی است ،بطوریکه سازمان در این نقطه از لحاظ توسعه و بهبود ، نوآوری ،رقابت و سایر فاکتورهای دیگر توسعه در سطح بالاتری از نقطه ورودی سیکل ماقبل خود قرار دارد(جعفری مقدم ،1381 ).

[1] -Place

[2] -Kitaro Nishida

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان