Posted on

عوامل متعددی بر نیازهای توجه اجرا کننده تأثیر می¬گذارند که شرح مختصری از آنها در زیر آمده است.
1-5-3-2 پیچیدگی تکلیف و شرایط محیطی
همان¬طور که پیچیدگی محیط با تکالیف افزایش می¬یابد، نیازهای توجه مورد نیاز بطور همزمان افزایش خواهد یافت و منجر به کاهش فضای توجهی در دسترس برای سایر تکالیف می¬شود. برای مثال اگر فرد در حال خواندن مجله از یک پل هوایی شلوغ پایین بیاید ظرفیت توجه کاهش خواهد یافت. با کاهش پیچیدگی تکلیف با محیط، محدودیت توجهی افزایش نخواهد یافت و فرد قادر است تا منابع مورد نیاز توجه را به تکلیفی که باید فرا گرفته شود، تخصیص دهد. برای مثال با حذف مدافعین وقتی افراد در حال یادگیری مهارت¬های مانند دریبل کردن و بازی تهاجمی هستند، مربی می¬تواند مطمئن باشد که ظرفیت توجه به مقدار زیاد افزایش نخواهد یافت.
2-5-3-2 سطح مهارت اجرا کننده
برای افراد مبتدی توجه به بیش از یک چیز در یک زمان، وقتی در حال یادگیری یک مهارت جدید هستند، مشکل است. برای مثال تردستی و حفظ توپ¬ها در هوا برای فرد مبتدی در حال راه رفتن مشکل است. از سوی دیگر یک مجری سیرک ماهر، نه تنها قادر به تردستی و حفظ توپ¬ها در هوا است بلکه این کار را هنگام راندن یک دوچرخه انجام می¬دهد.
3-5-3-2 تعداد نشانه¬ها
محدودیت توجه همچنین زمانی افزایش می¬یابد که فرد اجرا کننده در یک زمان در مورد چیزهای زیادی فکر نماید. بسیاری از موقعیت¬های اجرا مقدار زیادی اطلاعات را فراهم می‌سازند. بعضی از این اطلاعات مربوط به مهارت هستند (نشانه‌های مربوط) در حالی که بعضی مربوط به مهارت نیستند (نشانه-های نامربوط). آموزش افراد برای توجه به نشانه¬های مربوط بطور انتخابی و نادیده گرفتن سایر نشانه¬های نامربوط می‌تواند رقابت برای فضای محدود توجه را کاهش دهد (ارجمندی 1388).

]]>