پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قانون مجازات، حقوق کیفری، حقوق کیفری ایران

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته‏های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل قابل ارتکاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم می‏باشد.
هدف اصلی این رساله اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کلیدواژه‏ها: جرم ترک فعل، جرم فعل ناشی از ترک فعل، عناصر مادی و معنوی و قانونی، امر عدمی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت. فهرست
عنوان
صفحه فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- طرح مساله……………………………………………………………………………………………….. 3
1-3- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 5
1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6
1-7- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
1-8- ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: رفتار مجرمانه
2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده……………………………………………….. 9
2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل …………………………………………………………………. 10
2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل…………………………………………………………………… 11
2-3-1- ترک فعل محض ……………………………………………………………………………………. 11
2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل ………………………………………………………………….. 13
2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل ………………………………………………………………………….. 14
فهرست
عنوان
صفحه 2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها …………………………………………………. 16
2-3-4-1- نفی مطلق ………………………………………………………………………………………… 16
2-3-4-2- اثبات مطلق …………………………………………………………………………………….. 20
2-3-4-3- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی …………………………………………. 21
2-3-4-4- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………. 22
2-3-4-5- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت …………………………………………… 23
2-4- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل …………………………………………………………. 27
2-4-1- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………. 27
2-4-2- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………….. 28
2-5- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی …………………………………. 29
2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………. 29
2-5-2- از نظر رویه قضایی ………………………………………………………………………………. 33
2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………… 35
2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ……………………………………………………………. 35
2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ……………………………………………………………. 38
فهرست
عنوان
صفحه فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران
3-1- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران…………………………….. 42
3-2- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل …………………… 50 فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی
4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ……………………………………………………………… 55
4-2- نظر حقوق دانان ایرانی ……………………………………………………………………………… 58
4-2-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 58
4-2-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 59
4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی……………………………………… 60
4-3-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 60
4-3-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 61
4-3-3- موضع فقه اسلامی ………………………………………………………………………………… 62
4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل ………………………………………. 64
4-5- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل …………………………………………………………. 66
فهرست
عنوان
صفحه 4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. 68
4-6-1- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… 69
4 -6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. 69
4-6-3- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. 70
4-6-4- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. 70
4-6-5 رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… 72 فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا
5-1- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا ……………………………… 76
5-1-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………… 76
5-1-2- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………… 77
5-2- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا …………………………………………….. 79
5-3- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه …… 86
5-3-1- رکن قانونی ………………………………………………………………………………… 86
5-3-2- رکن مادی …………………………………………………………………………………. 88
5-3-3- رکن معنوی ……………………………………………………………………………….. 91
5-4- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه …………………………………………… 95
فهرست
عنوان
صفحه فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل
6-1- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا …………………………………………………………………. 102
6-2- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل …………………………………………………….. 102
6-2-1- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص ………………………………………………….. 105
6-2-2- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… 105
6-2-3- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… 105
6-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. 106
6-3-1- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… 106
6-3-2- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… 107
6-3-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… 108
6-3-4- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده ……………………………………. 109
6-4- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ……………………………………….. 109
6-5- نظرات افراطی فقهای اهل سنت ………………………………………………………………. 111
6-6- استفتائات……………………………………………………………………………………………….. 112 فهرست
عنوان
صفحه نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 123
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………. 128 فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
درباره جرم فعل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینکه آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور که ترک و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.
از سوی دیگر، یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است که به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری شوند و در صورت امتناع از ادای]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *