ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه درباره انتقال سهام، شرکتهای تعاونی، هیات مدیره، ماهیت حقوقی

نتیجه گیری ……………………………………..77
پیشنهادات ………………………………………79
منابع ………………………………………….80
چکیده انگلیسی …………………………………..82
چکیده:
یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه بررسی های به عمل آمده دراین پژوهش نشان می دهد که سهام سرکتهای تعاونی را باید یک حق مالی محسوب کرد که منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال به عضو شرکت و غیر عضو شرکت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت که انتقال اختیاری سهام شرکتهای تعاونی به عضو همان شرکت مجاز بوده و عضو شرکت تعاونی می تواند سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت منتقل نماید . انتقال اختیاری سهم شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شرکت تعاونی زمانی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند وهیچ کدام یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .
کلمات کلیدی :
شرکت تعاونی ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال مقدمه
1-1- بیان مساله
تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده وبه عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین کنندگان طرح قانون اساسی ، تعاون با هماهنگی اصول و ارزش هایی که در دنیا براساس آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار ، بلکه هماهنگ است . شیوه ای است برای پایان دادن به تصدی گری دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار کار رادراختیار طبقات مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند.
به علاوه تعاون درایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی وکنترل دموکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد ، رقابتی مسالمت آمیز دارد ، با دولتی شدن خود نیز ناسازگار است ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)
درمورد تاریخچه تعاون درایران به آغاز همکاری رسمی درایران را می توان به تصویب قانون تجارت درسال 1303 خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل وثبت فعالیت تعاونی های رسمی می توان سال 1314را آغاز فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)
بطور کلی تاریخچه تعاون در جهان را از نظر اقتصادی به دو دوره می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی وانقلاب فرانسه ، قرن 18میلادی شروع می شود که دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.
واژه تعاونی1در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی2استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)
شرکت تعاونی فلسفه وجودی دیگری غیر از شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق ، شرکتهای تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها شرکتهای تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاازطریق خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، 1375:.69 )
در کشور ما مقررات موضوعه راجع به تعاون سابقه بسیارزیادی ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین قوانینی است که برای شرکتهای تعاونی ایران وضع مقررات کرده است . این قانون مواد 190 تا 195 خود را به شرکتهای تعاونی اختصاص داده وفقط دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی شرکت تعاونی تولید و دیگری شرکت تعاونی مصرف . امروزه در کشور ما بخش تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده ودربرابر بخش دولتی و خصوصی جای مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43و 44 خود بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی قرارداده است که در شهر و روستــا بر طبق ضوابط اساسی تشکیل می شود . مهمترین قانونی که فعالیت این بخش از نظام اقتصادی را تنظیم و تنسیق کرده است قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1370 است . شرکت تعاونی از لحاظ اقتصادی مخصوصا” برای زارعان وارباب حرف ومصر ف کنندگان اجناس عادی فواید بسیاری دارد ، اما Cooperative-1
cooperative society-2 از لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی شکل ونوع مخصوصی ندارند وممکن است شرکت های تعاونی را به صورت هریک از شرکتهای تجاری تشکیل داده ، فقط قانون برای آنکه شرکت تعاونی شناخته شود واز مزایای مربوط به شرکتهای تعاونی استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان نمی توانند به طور انفرادی کلیه مسائل مربوط به بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بین زارعان شرکت های تعاونی درایران اهمیت زیادی پیدا نموده اند زیرا عمومی را حل کنند و شرکت تعاونی تنها سازمانی است که می تواند امور کلی دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان را حفظ کند. درسایر کشورها نیز توجه مخصوصی به شرکت تعاونی مبذول می گردد. در کلیه کشورهای سرمایه داری نیز در قرن اخیر شرکتهای تعاونی توسعه زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .(ستوده تهرانی،1392 :370و371) 1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق
درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت بکر باقی مانده است.
1-2اهداف مشخص تحقیق
هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.
1-3- سؤالات تحقیق
1- ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
2- انتقال سهام شرکت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
3- چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
4- آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
1-4- فرضیه‏های تحقیق
1- در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
2- انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممکن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
3- به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
4- درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد. 1-5- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
تعاونـــی:واژه تعاونی در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود.
شرکت تعاونی:شرکت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتکار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.
عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.
1-6- روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت میباشد.
فصل اول
کلیات
1-1 -مفهوم وانواع شرکت
دراین بخش به مفهوم وانواع شرکت می پردازیم .
1-1 -1مفهوم شرکت
شرکت دارای مفهوم لغوی واصطلاحی است.
1-1-1-2مفهوم لغوی شرکت
درفرهنگ معین در مورد مفهوم شرکت امده است :
1 – (مص ل .) شریک شدن . 2 – (اِمص .) شراکت ، انبازی . 3 – شراکت بین چند نفر که هر یک به میزان سرمایه خود سهم دارد.( معین ،1375 :2039 )
درلغت نامه دهخدا درتعریف شرکت آمده است:
شرکت . [ ش ِ ک َ ] (ع مص ) شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری . (اِمص ، اِ) انبازی و شراکت (دهخدا،1385 : 332)
در فرهنگ لغت عمید درتعریف لغوی شرکت آمده است:
۱. شریک شدن؛ ان باز گشتن؛ هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری،نهادی قانونی با فعالیتهای مخصوص بازرگانی (عمید، 1362 : 1130)
1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شرکت
مفهوم شرکت را می توان از سه منظر بررسی کرد.فقه ،حقوق کلاسیک وحقوق مدرن.از نگاه فقهی ،شرکت یک عقد است که به اراده دو یا چند نفر نیاز دارد.عقد شرکت نمی تواند شخصیت حقوقی ایجاد کندوصرفا موجب اشاعه یک مال بین جند مالک می شود.فلسفه تشکیل شرکت مدنی ،تحصیل سود نیست بلکه اداره مال مشاع است.رابطه هرمالک با مال مشاع به طور مستقیم است وهر کدام از آنها در هر جزءاز مال مشاع حق مستقیم دارند.
اما در حقوق ،هدف از تشکیل یک شرکت به دست آوردن سود وکسب سرمایه بیشتر است .از این رو،عقد شرکت در حقوق جنیه تجاری دارد.برخلاف شرکت فقهی ،رابطه مالکان سهم با شرکت رابطه مستقیم نیست ،چرا که شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد وصاحبان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *