تمرین فروتنی با ۲۳ نکته ای که به پیشرفت روابط تون کمک می کنه 

  با اینکه بیشتر مون میدونیم که بی مشکل و کامل نیستیم، اما بازم بعضی وقتا، به ویژه در جامعه ی امروزی که بیشتر از هر چیزی به رقابت و فردیت اهمیت می ده، فروتنی واسه مون سخته. حتی در... دنباله مطلب