دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت

نظریه شناختی رفتاری[۱] در دهه گذشته، درمان شناختی- رفتاری توجه زیادی را به خود جلب نموده است. رویکردها و فنون درمانی جدید، به نحو مستمر […]

دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت ادامه مطلب