ژانویه 27, 2021

متن کامل – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در …

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها۴-۱) مقدمههدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح شد که در فصل سوم روش تحقیق و نحوه آزمون این فرضیات ارائه گردید. در […]

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

مهمترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد و میزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسیون اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب بین صفر تا یک در نوسان بوده به طوری که مقدار صفر بیانگر آناست که خط رگرسیون هرگز نتوانسته تغییرات y را به متغیر […]

سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

متغیر مجازی است که اگر بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت متعلق به دولت باشد؛ عدد ۱ می گیرد.اندازه شرکت(SIZE)SIZE =Ln(ارزش دفتری دارایی های شرکت)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه(LnMB)LnMB =نسبت فروش(TO)= TO۳-۱۰) شیوه آزمون فرضیاتجهت آزمون فرضیات، از مدل های رگرسیونی که توسط دای و همکاران(۲۰۱۳)ارائه شده است، استفاده می شود.در این مدل […]

فایل – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیقمتغیرهای مستقل تحقیق حاضر، شامل سطح عدم تقارن اطلاعاتی، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت و درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت می باشند. نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای مذکور در بندهای زیر ارائه شده است.عدم تقارن […]

فایل دانشگاهی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

تعداد شرکتهایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده اند ۱۵۸ شرکت تعداد شرکتهایی که در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، بیش از ۶ ماه توقف نماد معاملاتی نداشته اند. ۱۱۹ شرکت تعداد شرکتهایی که مانده حقوق صاحبان سهام آنها در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، منفی نبوده است. ۹۳ شرکت تعداد شرکتهایی […]

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری …

مشایخی و دیگران(١٣٨۴)نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف […]

پژوهش – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

استاندارد ثبات رویه اغلب یک روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می باشد، بنابر این تغییرات رویه های حسابداری یک ابزار آشکار و غیر قابل انعطاف در مدیریت سود فراهم می کنند.در ۹ سال از ۱۲ سال که هیلی شرکتها را مقایسه می کرد، متوجه شد که آن طبقه از شرکتها که تغییرات […]

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

( ارزش روز بدهی های صندوق – ارزش روز اوراق بهادار و دارایی های صندوق) ÷ تعداد سهام منتشره = NAV = ارزش خالص دارایی هاNAV ،بیانگر ارزش خالص هر سهم صندوق،در روز محاسبه بوده و مبنای خرید و فروش سهام صندوق، در روز بعد در نظر گرفته می شود. معمولا‍ً قیمت باز خرید سهام […]

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

بخش اول: مبانی نظری مرتبط با مالکیت و مکانیسم های نظارتی ناشی از آن۲-۲) تئوری ساختار مالکیت[۲]باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

۵-۵) پیشنهادهای برآمده از تحقیق ۱۰۷۵-۵-۱)پیشنهادهای کاربردی ۱۰۷۵-۵-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۸۵-۶) محدودیتهای تحقیق ۱۰۹منابع و مآخذالف)فهرست منابع فارسیب)فهرست منابع انگلیسی:پیوستچکیده انگلیسیفهرست جداول:عنوان شماره صفحهجدول شماره۳- ۱نحوه انتخاب و استخراج نمونه ۶۸جدول شماره۴- ۱تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات ۸۶جدول شماره۴- ۲آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق ۸۷جدول شماره۴- ۳آزمون نرمال بودن […]