مارس 2, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

۳-۶) روش جمع آوری داده ها ۶۹۳-۷) دوره زمانی تحقیق ۶۹۳-۸) فرضیات تحقیق ۶۹۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ۷۰۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق ۷۰۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق ۷۱۳-۹-۲) متغیر(های) کنترلی تحقیق ۷۳۳-۱۰) شیوه آزمون فرضیات ۷۵۳-۱۰-۱) مدل آزمون فرضیه اول ۷۵۳-۱۰-۲) مدل آزمون فرضیه دوم ۷۵۳-۱۰-۳) مدل آزمون فرضیه سوم ۷۶۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل […]

سامانه پژوهشی – بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه …

سیکل ۱۴ ۲٫۹۲ دیپلم ۶۴ ۳٫۵۵ فوق دیپلم ۳۲ ۳٫۷۲ لیسانس ۵۱ ۳٫۶۶ فوق لیسانس و بالاتر ۳۲ ۳٫۵۹ از آنجا که مقدار p-value های بدست آمـده کمتر از ۰٫۰۵ میباشد میتوان نتیجه گرفت که آزمون در سطح ۰٫۰۵ معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه پاسخگویان با سطح تحصیلات مختلف، در مورد تأثیر منطقه ویژه اقتصادی پارس بر […]

سامانه پژوهشی – بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه …

شاغلبیکار ۳٫۵۹۳٫۱۴ ۰٫۶۵۰٫۹۱ ۲٫۴۳۷ ۰٫۰۲۶ با توجه به این که مقدار p-value بدست آمـده کمتر از ۰٫۰۵ میباشد میتوان نتیجه گرفت که آزمون در سطح ۰٫۰۵ معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه پاسخگویان شاغل و بیکار در مورد تأثیر منطقه ویژه اقتصادی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه تفاوت معناداری وجود دارد .جهت مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم …

مؤلفه محل سکونت میانگین انحراف معیار مقدار آمارهی t p-value اقتصاد شهرروستا ۳٫۵۷۳٫۵۲ ۰٫۶۳۰٫۸۲ ۰٫۳۸۵ ۰٫۰۱۵ با توجه به این که مقدار p-value بدست آمـده کمتر از ۰٫۰۵ میباشد میتوان نتیجه گرفت که آزمون در سطح ۰٫۰۵ معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه پاسخگویان شهری و روستایی در مورد تأثیر منطقه ویژه اقتصادی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه […]

سامانه پژوهشی – بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه …

۴ ۳٫۰۰ ۱۰٫۰۰ ۱۹٫۵ ۴۲٫۰۰ ۲۵٫۵ ۳٫۷۷ ۴ ۴ ۱٫۰۳ ۰٫۷۳- ۵ ۴٫۵ ۴٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۴۸٫۰۰ ۳۰٫۵ ۳٫۹۶ ۴ ۴ ۱٫۰۰ ۱٫۲۶- ۶ ۱۳٫۵ ۱۴٫۵ ۲۳٫۰۰ ۳۰٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۳٫۲۶ ۳ ۴

جستجوی مقالات فارسی – بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه …

۱٫۲۹ ۰٫۳۵- مؤلفه اقتصاد ۷٫۹۱ ۱۱٫۳۴ ۲۱٫۱۷ ۳۵٫۵ ۲۴٫۰۸ ۳٫۵۶ ۴ ۴ ۱٫۱۶ ۰٫۶۲- نتایج نشان میدهد که درهمهی سؤالات مرتبط با این مؤلفه مقدار میانگین بیشتر از متوسط و مقدار میانه در بیشتر سؤالات برابر زیاد و مد برابر در همهی سؤالات برابر زیاد است است. بر اساس نتیجه نهایی مؤلفه میانگین برابر ۳٫۵۶ […]

سامانه پژوهشی – بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه- …

۰٫۴۴۰٫۶۹ ۰٫۳۲۵- ۰٫۲۷۳ با توجه به این که مقدار p-value بدست آمـده بیشتر از ۰٫۰۵ میباشد میتوان نتیجه گرفت که آزمون در سطح ۰٫۰۵ معنادار نمیباشد. بنابراین بین دیدگاه پاسخگویان زن و مرد در مورد تأثیر منطقه ویژه اقتصادی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه تفاوت معناداری وجود ندارد.جهت مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفهی اقتصاد […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم …

تعداد آمارهکولموگروف اسمیرنوف p-value اقتصاد ۳٫۵۶ ۰٫۶۸ ۲۰۰ ۱٫۱۸ ۰٫۰۷۲ محیط زیست ۴٫۲۵ ۰٫۸۱ ۱٫۲۳ ۰٫۰۹۳ فرهنگ ۲٫۷۵ ۰٫۶۶ ۱٫۲۵ ۰٫۰۸۷ سلامت ۲٫۶۳ ۰٫۷۹ ۱٫۱۴ ۰٫۱۴۵ تحصیلات ۲٫۹۱

بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم …

۰٫۸۲ ۱٫۲۱ ۰٫۱۰۴ با توجه به نتایج جدول ملاحظه می شود که میزان p-valueدر همه مؤلفه ها از ۰٫۰۵ بیشتر است و پس میتوان نتیجه گرفت که داده های تحقیق از یک توزیع نرمال به دست آمده است و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود .۴-۴ –تجزیه و تحلیل سؤالات […]

بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه- قسمت ۳۴

۱ ۵٫۵ ۱۱٫۵ ۲۴٫۰۰ ۳۳٫۵ ۲۵٫۵ ۳٫۶۲ ۴ ۴ ۱٫۱۴ ۰٫۵۷- ۲ ۱۲٫۰۰ ۱۱٫۵ ۲۲٫۰۰ ۲۹٫۵ ۲۵٫۰۰ ۳٫۴۴ ۴ ۴ ۱٫۳۰ ۰٫۵۰- ۳ ۹٫۰۰ ۱۶٫۵ ۲۵٫۵ ۳۰٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۳٫۳۳ ۳ ۴ ۱٫۲۱ ۰٫۳۱-