آوریل 14, 2021

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲۹

Total ۳۱ ۱۰۰٫۰ a Listwise deletion based on all variables in the procedure.Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items .۹۶۵ ۵۳ -۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها در این روش جهت تحلیل داده ها و آزمودن فرضیات از سه آزمون استفاده شده است. ۳-۹-۱) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) این آزمون وقتی به […]

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳۱

… m بر اساس داده های جدول فوق، مراحل الگوریتم به شرح ذیل بیان می شود:مرحله ۱) ماتریس فراوانی های جدول را بهنجار می کنیم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود: m) و…و۲و (i= 1 Pij=n)و…و۲و۱=j )مرحله ۲) بار اطلاعاتی مقوله را محاسبه می نماییم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:  m) و…و۲و(i= […]

فايل – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۹

تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. تهیه و نصب زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت […]

پژوهش – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۱۰

حسابرسی فعالیت های دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادی و اثربخشی فعالیت ها، به عنوان یک عنصر جانبی در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. ۳-۶) جامعه آماری جامعه آماری عبارتست از از مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک هستند. جامعه آماری را معمولاً با N نشان […]

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۸

بیان ارتباط فعالیت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملیاتی و استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلاماثرگذار است. فرضیات فرعی مرتبط با مدیریت تحول: بررسی دقیق و کامل سیستم فعلی بودجه ریزی جهت انجام تغییرات لازم، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در […]

مقاله دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲

– اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان(درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.– اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان.– اطمینان یافتن از اتکاء به گزارش های عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.ب) شناسایی فرصت های بهبود عملیات […]

دسته بندي علمی – پژوهشی : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳

ـ بررسی ها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.ـ فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک می کند. فلوچارت به طراحی متدولوژی مورد استفاده حسابرس نیز کمک می کند، مثلا: چه موقع از تکنیک های محک زنی یا بررسی استفاده کند.ـ […]

تحقيق دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۴

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) تحقیق آزمایشی از این نظر می توان گفت این تحقیق توصیفی می باشد، چرا که تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هاست که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. این تحقیق نیز به دنبال توصیف شرایط بودجه ریزی در دانشگاه می باشد.تحقیقات توصیفی خود به […]

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۵

آیا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟ آیا حسابرسی عملکرد یکی از عوامل بسترساز جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟ سئوالات فرعی تحقیق نیز همان ظور که گفته شد سئوالات مطرح شده در پرسش نامه […]

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۶

آیا طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟ آیا بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟ آیا ارائه مشاوره های مناسب به بخش های دانشگاه […]