مارس 5, 2021

مقاله – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

ایجاد انگیزه به منظور هزینه های ناکارآمد پایان سال می باشد. برنامه انتقال اعتبارات هزینه نشده، در پایان دادن به دیدگاه «بودجه را یا هزینه کن و یا فراموش کن» تأثیر بسزایی داشته و مدیران را تشویق می کند تا سنجیده تر عمل کنند.در خصوص اصلاحات مدیریت منابع انسانی نیز بیشترین مسائلی که مورد نظر […]

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

تعیین نیازهای آموزشی می تواند در شناخت بسیاری از مشکلات سازمانی موثر باشد. برای اثربخشی بیشتر آموزش باید نیازهای فرد فرد منابع انسانی را برای آموزش تعیین نمود. این عمل ممکن است به وسیله سرپرستان مستقیم، کارشناسان امور پرسنلی و حتی خود کارکنان مشخص گردد. با توجه به این که ممکن است سرپرستان مرئوسین مزاحم […]

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و …

 مکتب گشتالت تاکید بسیاری به کل نگری دارد. پیروان این مکتب معتقدند برای ارتفای میزان یادگیری قسمتهای گوناگون یک برنامه آموزشی باید متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با «کل» برنامه های آموزشی باشد. این مطلب در واقع اشاراتی به طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی و سازماندهی دوره های مختلف آموزش دارد.«تئوری های […]