دسامبر 4, 2020

آیا ممکن است تست مولکولی در فرد مبتلا به کرونا منفی شود؟

از ابتدای بروز بیماری کرونا خبرهای زیادی از عدم تشخیص بیماری و موارد مختلف منفی کاذب از کیت‌های تشخیص خارجی به گوش می‌رسید. اکثر افراد عدم تشخیص را به علت کیت‌های بی کیفیت خارجی میدانستند و اکثر موارد انگشت اشاره به سمت کیت تشخیص مولکولی کرونا نشانه میرفت. اما فرایند تشخیص کرونا در آزمایشگاه 3 […]

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳۱

… m بر اساس داده های جدول فوق، مراحل الگوریتم به شرح ذیل بیان می شود:مرحله ۱) ماتریس فراوانی های جدول را بهنجار می کنیم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود: m) و…و۲و (i= 1 Pij=n)و…و۲و۱=j )مرحله ۲) بار اطلاعاتی مقوله را محاسبه می نماییم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:  m) و…و۲و(i= […]

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲۹

Total ۳۱ ۱۰۰٫۰ a Listwise deletion based on all variables in the procedure.Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items .۹۶۵ ۵۳ -۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها در این روش جهت تحلیل داده ها و آزمودن فرضیات از سه آزمون استفاده شده است. ۳-۹-۱) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) این آزمون وقتی به […]

پژوهش – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۱۰

حسابرسی فعالیت های دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادی و اثربخشی فعالیت ها، به عنوان یک عنصر جانبی در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. ۳-۶) جامعه آماری جامعه آماری عبارتست از از مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک هستند. جامعه آماری را معمولاً با N نشان […]

فايل – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۹

تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است. تهیه و نصب زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت […]

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۸

بیان ارتباط فعالیت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملیاتی و استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلاماثرگذار است. فرضیات فرعی مرتبط با مدیریت تحول: بررسی دقیق و کامل سیستم فعلی بودجه ریزی جهت انجام تغییرات لازم، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در […]

سامانه پژوهشی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۶

آیا طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟ آیا بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟ آیا ارائه مشاوره های مناسب به بخش های دانشگاه […]

طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۵

آیا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟ آیا حسابرسی عملکرد یکی از عوامل بسترساز جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟ سئوالات فرعی تحقیق نیز همان ظور که گفته شد سئوالات مطرح شده در پرسش نامه […]

تحقيق دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۴

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) تحقیق آزمایشی از این نظر می توان گفت این تحقیق توصیفی می باشد، چرا که تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هاست که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. این تحقیق نیز به دنبال توصیف شرایط بودجه ریزی در دانشگاه می باشد.تحقیقات توصیفی خود به […]

دسته بندي علمی – پژوهشی : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳

ـ بررسی ها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.ـ فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک می کند. فلوچارت به طراحی متدولوژی مورد استفاده حسابرس نیز کمک می کند، مثلا: چه موقع از تکنیک های محک زنی یا بررسی استفاده کند.ـ […]