فایل پایان نامه : آمار توصیفی – خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان

آمار توصیفی – خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان

 

در این قسمت توصیف متغیرهای مهم پژوهش با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی و نمودار پرداخته می شود.

 

۱-۱-۴ تحصیلات پدر

 

جدول ۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات پدر » می باشد که در آن ۶/۲۲ درصد بیسواد ، ۹/۴۶ درصد زیر دیپلم ، ۶/۱۶ درصد دیپلم ، ۳/۱۰ درصد لیسانس و ۷/۳ درصد هم لیسانس و بالاتر می باشند .

 

جدول ۱-۱-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات پدر فراوانی درصد
بیسواد ۷۹ ۲۲٫۶
زیر دیپلم ۱۶۴ ۴۶٫۹
دیپلم ۵۸ ۱۶٫۶
لیسانس ۳۶ ۱۰٫۳
فوق لیسانس و بالاتر ۱۳ ۳٫۷
کل ۳۵۰ ۱۰۰٫۰

 

 

۲-۱-۴ تحصیلات مادر

 

جدول ۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات مادر » می باشد که در آن ۷/۴۷ درصد بیسواد ، ۴۴ درصد زیر دیپلم ، ۳/۴ درصد دیپلم ، ۹/۰ درصد لیسانس و ۱/۳ درصد هم لیسانس و بالاتر می باشند .

 

جدول ۲-۱-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات مادر فراوانی درصد
بیسواد ۱۶۷ ۴۷٫۷
زیر دیپلم ۱۵۴ ۴۴٫۰
دیپلم ۱۵ ۴٫۳
لیسانس ۳
فوق لیسانس و بالاتر ۱۱ ۳٫۱
کل ۳۵۰ ۱۰۰٫۰

 

 

۳-۱-۴ شغل پدر

 

جدول ۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل پدر » می باشد که در آن ۸/۱۷ درصد دارای شغل آزاد ، ۷/۳۶ درصد کارمند ، ۵/۲۳ درصد کشاورز ، ۱/۱۱ درصد راننده ، ۸/۷ درصد بیکار و ۳ درصد کارگر می باشند.

 

جدول ۳-۱-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل پدر فراوانی درصد
آزاد ۵۹ ۱۶٫۹
کارمند ۱۲۲ ۳۴٫۹
کشاورز ۷۸ ۲۲٫۳
راننده ۳۷ ۱۰٫۶
بیکار ۲۶ ۷٫۴
کارگر ۱۰ ۲٫۹
کل ۳۳۲ ۹۴٫۹
بی پاسخ ۱۸ ۵٫۱
کل ۳۵۰ ۱۰۰٫۰

 

 

۴-۱-۴ شاغل بودن مادر

 

جدول ۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شاغل بودن مادر » می باشد که در آن ۳/۶ درصد مادرانشان شاغل و ۷/۹۳ درصد نیز خانه دار می باشند .

 

 

جدول ۴-۱-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاغل بودن مادر فراوانی درصد
شاغل ۲۲ ۶٫۳
خانه دار ۳۲۸ ۹۳٫۷
کل ۳۵۰ ۱۰۰٫۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-۱-۴ میزان هزینه ماهانه

 

جدول ۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « میزان هزینه ماهانه » می باشد که در آن ۳/۵۶ درصد زیر ۳۰۰ هزار ، ۳/۲۶ درصد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ، ۳/۸ درصد بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار و ۰۹/۰ هم بین ۸۰۰ تا یک میلیون  با میانگین آن برابر با ۲۶۲۵۹۳ هزار تومان در ماه می باشد .

 

جدول ۵-۱-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان هزینه ماهانه فراوانی درصد
زیر ۳۰۰ ۱۹۷ ۵۶٫۳
۳۰۰ تا ۵۰۰ ۹۲ ۲۶٫۳
۵۰۱ تا ۸۰۰ ۲۹ ۸٫۳
۸۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ۳
کل ۳۲۱ ۹۱٫۷
بدون پاسخ ۲۹ ۸٫۳
کل ۳۵۰ ۱۰۰٫۰

 

 

۶-۱-۴ میزان درآمد ماهانه

 

جدول ۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « میزان درآمد ماهانه » می باشد که در آن ۱/۲۱ درصد زیر ۳۰۰ هزار ، ۹/۳۲ درصد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ، ۱/۲۳ درصد بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار ، ۱/۷ هم بین ۸۰۰ تا یک میلیون و ۳/۴ درصد هم بیش از یک میلیون می باشد که میانگین آن برابر با ۴۸۶۹۲۹ هزار تومان در ماه می باشد .

 

جدول ۶-۱-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان درآمد ماهانه فراوانی درصد
زیر ۳۰۰ ۷۴ ۲۱٫۱
۳۰۰ تا ۵۰۰ ۱۱۵ ۳۲٫۹
۵۰۱ تا ۸۰۰ ۸۱ ۲۳٫۱
۸۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۵ ۷٫۱
بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۵ ۴٫۳
کل ۳۱۰ ۸۸٫۶
بدون پاسخ ۴۰ ۱۱٫۴
کل ۳۵۰ ۱۰۰٫۰

 

 

 

 

 

 

۷-۱-۴ متغیر احساس بی عدالتی اجتماعی

 

جدول شماره ۴-۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب احساس عدالت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها کاملاً مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کاملاً موافقم
برابری در برابر قانون ۶/۱۲ ۷/۱۱ ۱/۲۹ ۴/۱۵ ۱/۳۱
تبعیض و بی عدالتی ۱/۱۱ ۷/۱۳ ۷/۳۱ ۹/۱۴ ۶/۲۸
پول و پارتی برای انجام کار ۱/۵۳ ۲۰ ۱۴ ۱/۷ ۷/۵
بی عدالتی اجتماعی ۴/۷ ۶/۵۰ ۹/۳۸ ۴/۱ ۷/۱

در سنجش احساس بی عدالتی اجتماعی، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۷) توزیع فراوانی احساس بی عدالتی اجتماعی پاسخگویان را نشان می‌دهد. برابری در برابر قانون ۶/۱۲ درصد کاملاً مخالفم، ۷/۱۱ درصد مخالفم، ۱/۲۹ درصد تاحدودی، ۴/۱۵ درصد موافقم، ۱/۳۱ کاملاً موافقم با میانگین ۴۰/۳ . تبعیض و بی عدالتی ۱/۱۱ درصد کاملاً مخالفم، ۷/۱۳ درصد مخالفم، ۷/۳۱ درصد تاحدودی، ۹/۱۴ درصد موافقم و ۶/۲۸ درصد کاملاً موافقم با میانگین ۳۶/۳ . پول و پارتی برای انجام کار ۱/۵۳ درصد کاملاً مخالفم، ۲۰ درصد مخالفم، ۱۴ درصد تاحدودی، ۱/۷ درصد موافقم و ۷/۵ درصد هم کاملاً موافقم با میانگین ۹۲/۱ می باشد.

 

۸-۱-۴ متغیر داشتن همسالان بزهکار

 

جدول شماره ۴-۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب داشتن همسالان بزهکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
مصرف مشروبات الکلی ۹/۵۸ ۷/۱۳ ۷/۱۱ ۴/۵ ۳/۱۰
استعمال موادمخدر ( حشیش تریاک و …) ۱/۶۵ ۹/۱۴ ۱۰ ۳/۲ ۷/۷
دعوا کردن با دیگران ۳/۳۰ ۹/۲۸ ۶/۲۰ ۶ ۳/۱۴
داشتن همسالان بزهکار ۱/۴۵ ۶/۳۴ ۹/۸ ۳/۶ ۳/۴

در سنجش داشتن همسالان بزهکار، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۸) توزیع فراوانی داشتن همسالان بزهکار پاسخگویان را نشان می‌دهد. مصرف مشروبات الکلی با دوستان ۹/۵۸ درصد خیلی کم، ۷/۱۳ درصد کم، ۷/۱۱ درصد تاحدودی، ۴/۵ درصد زیاد و ۳/۱۰ درصد هم خیلی زیاد با میانگین ۹۴/۱ . استعمال موادمخدر با دوستان ۱/۶۵ درصد خیلی کم، ۹/۱۴ درصد کم، ۱۰ درصد تاحدودی ۳/۲ درصد زیاد و ۷/۷ درصد هم خیلی زیاد با میانگین ۷۲/۱ . دعوا کردن با دیگران ۳/۳۰ درصد خیلی کم، ۹/۲۸ درصد کم، ۶/۲۰ درصد تاحدودی، ۶ درصد زیاد و ۳/۱۴ درصد خیلی زیاد با میانگین ۴۵/۲ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

۹-۱-۴ متغیر ناکامی

 

جدول شماره ۴-۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب ناکامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
نیاز به تفریح و سرگرمی ۴/۱۵ ۱/۲۹ ۳۶ ۶/۱۰ ۹/۸
برآورده شدن خوراک و پوشاک ۳۴ ۳۴ ۹/۲۰ ۶/۴ ۶/۶
برآورده شدن نیازها ۶/۶ ۴/۲۵ ۴/۳۳ ۷/۱۹ ۹/۱۴
ناکامی ۱/۱۱ ۳/۳۲ ۳/۵۰ ۶/۴ ۷/۱

در سنجش ناکامی، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۹) توزیع فراوانی ناکامی پاسخگویان را نشان می‌دهد. نیاز به تفریح و سرگرمی ۴/۱۵ درصد خیلی کم ، ۱/۲۹ کم، ۳۶ درصد تاحدودی ، ۶/۱۴ زیاد و ۹/۸ خیلی زیاد با میانگین ۶۸/۲ . برآورده شدن خوراک و پوشاک ۳۴ درصد خیلی کم ، ۳۴ درصد کم، ۹/۲۰ درصد تاحدودی، ۶/۴ درصد زیاد و ۶/۶ درصد هم خیلی زیاد با میانگین ۱۵/۲ . برآورده شدن نیازها ۶/۶ درصد خیلی کم، ۴/۲۵ درصد کم، ۴/۳۳ درصد تاحدودی ، ۷/۱۹ درصد زیاد و ۹/۱۴ درصد خیلی زیاد با میانگین ۱۰/۳ می باشد.

 

۱۰-۱-۴ متغیر جرم در محله

 

جدول شماره ۴-۱۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جرم در محله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
درگیری قومی و قبیله ای ۱/۳۹ ۹/۲۲ ۱۴ ۶/۱۰ ۴/۱۳
خرید و فروش مشروبات ۱/۵۵ ۶/۱۲ ۱/۹ ۹/۸ ۳/۱۴
خرید و فروش موادمخدر ۹/۳۶ ۶/۱۸ ۱/۱۷ ۱/۱۱ ۳/۱۶
جرم در محله ۷/۳۳ ۱/۳۳ ۶/۲۰ ۱۰ ۶/۲

در سنجش جرم در محله، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۰) توزیع فراوانی جرم در محله پاسخگویان را نشان می‌دهد. درگیری قومی و قبیله ای در محله ۱/۳۹ درصد خیلی کم، ۹/۲۲ درصد کم، ۱۴ درصد تاحدودی، ۶/۱۰ درصد زیاد و ۴/۱۳ درصد خیلی زیاد با میانگین ۳۶/۲ . خرید و فروش مشروبات الکلی ۱/۵۵ خیلی کم ، ۶/۱۲ درصد کم، ۱/۹ درصد تاحدودی ، ۹/۸ درصد زیاد و ۳/۱۴ درصد هم خیلی زیاد با میانگین ۱۴/۲ . خرید و فروش موادمخدر ۹/۳۶ درصد خیلی کم، ۶/۱۸ درصد کم، ۱/۱۷ درصد تاحدودی ، ۱/۱۱ درصد زیاد و ۳/۱۶ درصد خیلی زیاد با میانگین ۵۱/۲ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱-۱-۴ متغیر تضاد والدین

 

جدول شماره ۴-۱۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب تضاد والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها کاملاً موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملاً مخالفم
اختلاف پدر و مادر ۴ ۶/۶ ۶/۱۶ ۷/۳۱ ۱/۴۱
احترام نداشتن والدین ۱/۳ ۹/۲ ۶/۱۲ ۶/۲۶ ۹/۵۴
سرزنش کردن والدین ۳/۲ ۳/۸ ۲۰ ۴/۲۱ ۴۸
تضاد والدین ۱/۱ ۹/۴ ۷/۱۱ ۶/۳۴ ۷/۴۷

در سنجش تضاد والدین، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۱) توزیع فراوانی تضاد والدین پاسخگویان را نشان می‌دهد. اختلاف پدر و مادر ۴ درصد کاملاً موافقم ، ۶/۶ درصد موافقم ، ۶/۱۶ درصد تاحدودی، ۷/۳۱ درصد مخالفم و ۱/۴۱ درصد کاملاً مخالفم با میانگین ۹۹/۳ . احترام نداشتن والدین ۱/۳ درصد کاملاً موافقم، ۹/۲ درصد موافقم، ۶/۱۲ درصد تاحدودی، ۶/۲۶ درصد مخالفم و ۹/۵۴ درصد کاملاً مخالفم با میانگین ۲۷/۴ . سرزنش کردن والدین ۳/۲ درصد کاملاً موافقم، ۳/۸ درصد موافقم، ۲۰ درصد تاحدودی، ۴/۲۱ درصد مخالفم و ۴۸ درصد کاملاً مخالفم با میانگین ۴/۴ می باشد.

 

۱۲-۱-۴ متغیر قربانی خشونت شدن

 

جدول شماره ۴-۱۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب قربانی خشونت شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
تهدید شدن از طرف دیگران ۶/۵۶ ۹/۲۸ ۶/۶ ۴ ۴
زدن با مشت و سیلی ۷/۶۱ ۴/۲۳ ۷/۷ ۴/۵ ۷/۱
پرتاب سنگ به طرف شما ۷/۶۷ ۱۶ ۳/۸ ۱/۵ ۹/۲
قربانی خشونت شدن ۷/۶۳ ۹/۲۴ ۱/۹ ۱/۱ ۱/۱

در سنجش قربانی خشونت شدن، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۲) توزیع فراوانی قربانی خشونت شدن پاسخگویان را نشان می‌دهد. تهدید شدن از طرف دیگران ۶/۵۶ درصد خیلی کم، ۹/۲۸ درصد کم، ۶/۶ درصد تاحدودی، ۴ درصد زیاد و ۴ درصد هم خیلی زیاد با میانگین ۷۰/۱ . زدن با مشت و سیلی ۷/۶۱ درصد خیلی کم، ۴/۲۳ درصد کم، ۷/۷ درصد تاحدودی، ۴/۵ درصد زیاد و ۷/۱ درصد هم خیلی زیاد با میانگین ۶۲/۱ . پرتاب سنگ به طرف شما ۷/۶۷ درصد خیلی کم، ۱۶ درصد کم، ۳/۸ درصد تاحدودی، ۱/۵ درصد زیاد و ۹/۲ درصد خیلی زیاد با میانگین ۵۹/۱ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳-۱-۴ متغیر تماشاگر خشونت بودن

 

جدول شماره ۴-۱۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب تماشاگر خشونت بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
دعوای لفظی بین افراد ۶ ۱/۱۳ ۱/۲۱ ۳/۲۶ ۴/۳۳
تهدید یک فرد توسط دیگری ۴/۱۳ ۹/۱۴ ۹/۲۲ ۴/۲۱ ۴/۲۷
درگیری با چوب و چماق ۱/۲۵ ۶/۳۰ ۶/۲۰ ۹/۱۰ ۹/۱۲
تماشاگر خشونت بودن ۱/۱۹ ۹/۳۰ ۶/۳۲ ۹/۱۲ ۶/۴

در سنجش تماشاگر خشونت بودن، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۳) توزیع فراوانی تماشاگر خشونت بودن پاسخگویان را نشان می‌دهد. شاهد دعوای لفظی بین افراد ۶ درصد خیلی کم، ۱/۱۳ درصد کم، ۱/۲۱ درصد تاحدودی، ۳/۲۶ درصد زیاد و ۴/۳۳ درصد خیلی زیاد با میانگین ۶۸/۳ . تهدید یک فرد توسط دیگری ۴/۱۳ درصد خیلی کم، ۹/۱۴ درصد کم، ۹/۲۲ درصد تاحدودی، ۴/۲۱ درصد زیاد و ۴/۲۷ درصد خیلی زیاد با میانگین ۳۴/۳ . درگیری با چوب و چماق ۱/۲۵ درصد خیلی کم، ۶/۳۰ درصد کم، ۶/۲۰ درصد تاحدودی، ۹/۱۰ درصد زیاد و ۹/۱۲ درصد خیلی زیاد با میانگین ۵۵/۲ می باشد.

 

۱۳-۱-۴ متغیر خشونت لفظی

 

جدول شماره ۴-۱۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب خشونت لفظی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم هرگز زیاد خیلی زیاد
فحش و ناسزا گفتن ۳/۲۴ ۱/۳۷ ۹/۸ ۱/۱۳ ۶/۱۶
مسخره کردن دیگران ۷/۲۵ ۳۶ ۷/۱۳ ۷/۱۱ ۹/۱۲
خشونت لفظی ۴/۲۹ ۲۸ ۲۶ ۶/۸ ۸

در سنجش خشونت لفظی، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۳) توزیع فراوانی خشونت لفظی پاسخگویان را نشان می‌دهد. فحش و ناسزار گفتن به دیگران ۳/۲۴ درصد خیلی کم، ۱/۳۷ درصد کم، ۹/۸ درصد هرگز، ۱/۱۳ درصد زیاد و ۶/۱۶ درصد خیلی زیاد با میانگین ۶۰/۲ . مسخره کردن دیگران ۷/۲۵ درصد خیلی کم، ۳۶ درصد کم، ۷/۱۳ درصد هرگز، ۷/۱۱ درصد زیاد و ۹/۱۲ درصد خیلی زیاد با میانگین ۵۷/۲ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴-۱-۴ متغیر خشونت فیزیکی ملایم

 

جدول شماره ۴-۱۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب خشونت فیزیکی ملایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم هرگز زیاد خیلی زیاد
دست به یقه شدن ۱/۲۳ ۳/۳۴ ۱۴ ۶/۱۲ ۱۶
هُل دادن افراد ۴/۱۵ ۳۰ ۱/۱۳ ۷/۲۹ ۷/۱۱
کتکت کاری کردن ۱/۳۱ ۴/۲۳ ۲۲ ۴/۱۱ ۱۲
خشونت فیزیکی ملایم ۷/۲۹ ۷/۲۹ ۲۴ ۱/۹ ۴/۷

در سنجش خشونت فیزیکی ملایم، شاخصهای متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۴) توزیع فراوانی خشونت فیزیکی ملایم پاسخگویان را نشان می‌دهد. دست به یقه شدن ۱/۲۳ درصد خیلی کم، ۳/۳۴ درصد کم، ۱۴ درصد هرگز، ۶/۱۲ درصد زیاد و ۱۶ درصد خیلی زیاد با میانگین ۶۴/۲ . هُل دادن دیگران ۴/۱۵ درصد خیلی کم، ۳۰ درصد کم، ۱/۱۳ درصد هرگز، ۷/۲۹ درصد زیاد و ۷/۱۱ درصد خیلی زیاد با میانگین ۹۲/۲ . کتک کاری کردن ۱/۳۱ درصد خیلی کم، ۴/۲۳ درصد کم، ۲۲ درصد هرگز، ۴/۱۱ درصد زیاد و ۱۲ درصد خیلی زیاد با میانگین ۴۹/۲ می باشد.

 

۱۵-۱-۴ متغیر خشونت فیزیکی شدید

 

جدول شماره ۴-۱۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب خشونت فیزیکی شدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه ها خیلی کم کم هرگز زیاد خیلی زیاد
درگیری با چوب و چماق ۲۶ ۱۴ ۷/۴۹ ۳/۲ ۸
استفاده از چاقو ۶/۲۴ ۱/۷ ۱/۵۵ ۴/۷ ۷/۵
حمل اسلحه ۲۶ ۹/۶ ۴/۵۷ ۲ ۷/۷
خشونت فیزیکی شدید ۹/۲۲ ۴/۲۱ ۷/۴۹ ۷/۱ ۳/۴

در سنجش خشونت فیزیکی شدید، شاخص های متعددی دخیل می‌باشند. جدول (۴-۱۵) توزیع فراوانی خشونت فیزیکی شدید پاسخگویان را نشان می‌دهد. درگیری با چوب و چماق ۲۶ درصد خیلی کم، ۱۴ درصد کم ۷/۴۹ درصد هرگز، ۳/۲ درصد زیاد و ۸ درصد خیلی زیاد با میانگین ۵۲/۲ . استفاده از چاقو ۶/۲۴ درصد خیلی کم، ۱/۷ درصد کم، ۱/۵۵ درصد هرگز، ۴/۷ درصد زیاد و ۷/۵ درصد خیلی زیاد با میانگین ۶۲/۲ . حمل اسلحه ۲۶ درصد خیلی کم، ۹/۶ درصد کم، ۴/۵۷ درصد هرگز، ۲ درصد زیاد و ۷/۷ درصد خیلی زیاد با میانگین ۵۸/۲ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴- آمار استنباطی : در این بخش به آزمون فرضیات می پردازیم و فرضیات اصلی به قرار زیر می باشند :

 

۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول : بین میزان جرم در محله و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/000 ) می باشد یعنی هر چه میزان جرم در محله بیشتر باشد پس میزان خشونت جوانان بیشتر است .

 

جدول ۱-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن .۱۹۶ .۰۴۵ ۴٫۳۵۸ .۰۰۰
جرم در محله .۱۸۸ .۰۴۳ ۴٫۳۵۸ .۰۰۰
خشونت جوانان .۲۰۴ .۰۴۷ ۴٫۳۵۸ .۰۰۰

 

 

 

 

۲-۲-۴ فرضیه اصلی دوم : بین احساس ناکامی و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/003 ) می باشد یعنی هر چه فرد بیشتر احساس ناکامی داشته باشد پس میزان خشونت جوانان بیشتر است .

 

جدول ۲-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن -.۱۳۳ .۰۴۵ -۲٫۹۴۷ .۰۰۳
احساس ناکامی -.۱۲۰ .۰۴۱ -۲٫۹۴۷ .۰۰۳
خشونت جوانان -.۱۵۰ .۰۵۰ -۲٫۹۴۷ .۰۰۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲-۴ فرضیه اصلی سوم : بین رفتارهای ضد اجتماعی همالان فرد و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد .

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/000 ) می باشد یعنی هر چه همالان فرد رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری از خود نشان دهند پس میزان خشونت جوانان بیشتر است .

 

جدول ۳-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن .۲۴۵ .۰۴۳ ۵٫۷۱۰ .۰۰۰
رفتار ضد اجتماعی همسالان .۲۲۶ .۰۴۰ ۵٫۷۱۰ .۰۰۰
خشونت جوانان .۲۶۷ .۰۴۷ ۵٫۷۱۰ .۰۰۰

 

 

 

 

۴-۲-۴ فرضیه اصلی چهارم : بین قربانی خشونت شدن و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/009 ) می باشد یعنی هر چه فرد بیشتر قربانی خشونت باشد پس میزان خشونت جوانان بیشتر است .

 

جدول ۴-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن .۱۱۹ .۰۴۵ ۲٫۶۲۰ .۰۰۹
قذبانی خشونت شدن .۱۰۰ .۰۳۸ ۲٫۶۲۰ .۰۰۹
خشونت جوانان .۱۴۹ .۰۵۷ ۲٫۶۲۰ .۰۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-۲-۴ فرضیه اصلی پنجم : بین تضاد والدین با یکدیگر و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/002 ) یعنی هر چه میزان تضاد در بین والدین بیشتر باشد پس خشونت جوانان بیشتر می باشد .

 

جدول ۵-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن -.۱۴۴ .۰۴۶ -۳٫۱۰۵ .۰۰۲
تضاد والدین -.۱۳۱ .۰۴۲ -۳٫۱۰۵ .۰۰۲
خشونت جوانان -.۱۶۱ .۰۵۱ -۳٫۱۰۵ .۰۰۲

 

 

 

 

۶-۲-۴ فرضیه اصلی ششم : بین معرض خشونت قرار گرفتن فرد و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد .

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/000 ) یعنی هر چه فرد بیشتر در معرض خشونت قرار گیرد پس خشونت جوانان بیشتر می باشد .

 

جدول ۶-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن .۲۲۱ .۰۴۷ ۴٫۷۳۷ .۰۰۰
در معرض خشونت بودن .۲۱۵ .۰۴۶ ۴٫۷۳۷ .۰۰۰
خشونت جوانان .۲۲۷ .۰۴۸ ۴٫۷۳۷ .۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷-۲-۴ فرضیه اصلی هفتم : بین شغل پدر میزان خشونت جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون کرامر استفاده شد و این فرضیه معنی دار می باشد ، و این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/001 ) می باشد یعنی بین شغل پدر و خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

 

جدول ۷-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش معنی داری
اسمی اسمی مقدای فی .۳۶۵ .۰۰۱
آزمون کرامر .۱۸۲ .۰۰۱
تعداد معتبر ۳۳۲

 

 

در این قسمت به آزمون فرضیات فرعی می پردازیم که به قرار زیر می باشند :

 

۱۰-۲-۴ فرضیه فرعی اول : بین میزان جرم در محله و میزان خشونت لفظی جوانان رابطه وجود دارد .

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/000 ) می باشد یعنی هر چه میزان جرم در محله بیشتر باشد پس میزان خشونت لفظی جوانان بیشتر است .

 

جدول ۱۰-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن .۲۳۶ .۰۴۵ ۵٫۲۴۷ .۰۰۰
جرم در محله .۲۳۲ .۰۴۴ ۵٫۲۴۷ .۰۰۰
خشونت لفظی .۲۴۱ .۰۴۶ ۵٫۲۴۷ .۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱-۲-۴ فرضیه فرعی دوم : بین احساس ناکامی و میزان خشونت لفظی جوانان رابطه وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/000 ) می باشد یعنی هر چه احساس ناکامی در فرد بیشتر باشد پس میزان خشونت لفظی جوانان بیشتر است .

 

جدول ۱۱-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن -.۱۶۵ .۰۴۵ -۳٫۶۷۸ .۰۰۰
احساس ناکامی -.۱۵۱ .۰۴۱ -۳٫۶۷۸ .۰۰۰
خشونت لفظی -.۱۸۱ .۰۴۹ -۳٫۶۷۸ .۰۰۰

 

 

 

 

۱۲-۲-۴ فرضیه فرعی سوم : بین رفتارهای ضد اجتماعی همالان فرد و میزان خشونت لفظی جوانان رابطه وجود دارد .

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون سامرز استفاده شد و فرضیه معنی دار می باشد ، که این معنی داری در سطح ۰۱/۰ ( Sig = 0/000 ) می باشد یعنی هر چه همالان فرد رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری از خود نشان دهند پس میزان خشونت لفظی جوانان بیشتر است .

 

جدول ۱۲-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش مقدار انحراف تقریبا معنی داری
رتبه های ترتیبی سامرز متقارن .۲۷۱ .۰۴۶ ۵٫۷۹۴ .۰۰۰
رفتار ضد اجتماعی همسالان .۲۵۵ .۰۴۳ ۵٫۷۹۴ .۰۰۰
خشونت لفظی .۲۹۰ .۰۵۰ ۵٫۷۹۴ .۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع زنان به فرصت­های اجتماعی

۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق   از ویژگی­های دوران نوین، افزایش تلاش به منظور دستیابی زنان به فرصت­های اجتماعی برابر با مردان است. همچنین  امکان دستیابی زنان به حوزه­های اقتصادی است، که موضوع تحولات دوران پس از انقلاب صنعتی و شهری شده است. موضوع زنان در دوران اخیر مانند دیگر موضوعات اجتماعی و انسانی، مورد […]

مقاله اضطراب و اختلالات اضطرابی -نظریه فروید درباره اضطراب

۲-۲-۲-۱٫ نظریه فروید درباره اضطراب   اضطراب و مقابله با استرس مفاهیم مهمی در روانشناسی شخصیت محسوب می شوند (لازاروس، ۱۹۹۱ و لازاروس و لانیر، ۱۹۷۸، به نقل از کرون و هاک،۲۰۱۱). درخلال قرن نوزدهم، کسانی را که با وجود سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف ناپذیر و خود-تخریب گر بودند، تحت عنوان روان آزرده […]