منبع تحقیق با موضوع رسانه های آموزشی، میزان آشنایی، اندازه گیری، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه

نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد ، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 انجام گردیده است.
جداول شماره (۳-۲) پایایی پرسشنامه تحقیق
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
۵۱۱
۰.۸۸۷
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق ۸۸ درصد بدست آمد.
۳-۷ مقیاس اندازه گیری
مقیاس لیکرت
در مقیاس لیکرت از پاسخگو تقاضا نمیشود تا صرفا موافقت یا مخالفت خود را با مسأله ای ابراز دارد، بلکه خواسته می شود تا میان چند دسته از جوابها، انتخاب انجام داده و شدت موافقت و یا مخالفت خود را نمایان سازد، به دسته های جواب نمره داده می شود و نگرش پاسخگو از طریق جمع نمراتش ، که مجموع نمرات جوابهایی است که وی به هریک از موارد داده است،سنجیده می شود. برای نشان دادن ویژگیهای اصلی مقیاسهای لیکرت آنها را مقایسه های مجموع و نمره دادن به مجموع نیز می نامند.در این روش معمولا برای هر ماده پنج دسته جواب قائل می شوند ، گرچه گاهی ۳ و ۷ نیز بکاربرده می شود. این پنج دسته عبارتند از : شدیــدا تائیــد می کنم ( شدیدا موافقم ) ، تائید می کنم ( موافقم ) ، نظری ندارم ، رد می کنم ( مخالفم ) شدیدا رد می کنم ( شدیدا مخالفم)، سپس ارزش عددی هر دسته معین می گردد که معمولا نمرات ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ کافی به نظر می رسد.
دراین پژوهش برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است. و برای ۵ گزینه پرسشنامه که شامل؛ خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد هستند، به ترتیب ارزشهای عددی ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ در نظر گرفته شده است.
طیف لیکرت برای سوالات این پرسشنامه برابر جدول زیر می باشد که برای سوالات معکوس امتیازدهی به صورت معکوس صورت می گیرد .
شکل کلی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
امتیاز بندی
۱
۲
۳
۴
۵
۳-۸ روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:
الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات مربوط به جمعیت شناسی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی سعی خواهد شد تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و با جداول و نمودار ارائه شود.
ب- آمار استنباطی: در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روشهای آماری استنباطی ذیل استفاده خواهد شد :
آزمونt استودنت تک نمونه‌ای
آزمون t استودنت تک نمونه ای برای این است که آیا میانگین یک متغیر تفاوت معنی داری با یک مقدار ثابت که اصطلاحا مقدار آزمون نامیده می‌شود، دارد یا خیر. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t استودنت تک نمونه‌ای، مقدار آزمون است. مقدار آزمون یک نقطه وسط را بیان می‌کند.
فرمول آزمونt تک نمونه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:
: میانگین متغیرمورد مطالعه
s: انحراف معیار متغیر مورد مطالعه
n: حجم نمونه آماری
c: مقدار آزمون
که برای داده های نرمال از آزمون t استودنت تک نمونه ای و برای داده های غیرنرمال از آزمون ویلکاکسن تک نمونه ای استفاده شده است.
– آزمون نسبت(دو جمله ای)
آزمون نسبت نیز آزمونی ناپارامتریک است و از آن جهت اطمینان بیشتر نتایج استفاده خواهد شد. در مواقعی که بتوان پاسخها را به دو حالت طبقه بندی کرد می توان آزمون دو جمله ای را برای آزمون نسبت موفقیت به کار برد. در صورتی که متغیر تصادفی به صورت دو رده ای اندازه گیری شود (برای نمونه رد یا تایید فرضیه است) از آزمونهای گسسته ناپارامتری، بیشتر از دیگر آزمونها استفاده می شود.بویژه اگر هدف سنجش نسبت پاسخگویی به هر کدام از رده ها باشد، می توان از این آزمون برای برابری نسبت یک حالت به حالت دیگر استفاده نمود.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر بیان می شود.
نسبت افرادی که مخالف فرضیه … هستند بیش از ۵۰درصد پاسخ دهندگان است: p≥ .۵۰ ۰H
نسبت افرادی که مخالف فرضیه … هستند بیش از ۵۰درصد پاسخ دهندگان نیست. ۱: p≥ .۵۰H
که در آن pنسبت افراد مخالف با فرضیه … است. و اگر اعتبار آزمون کمتر از ۰۵. با شد نتیجه می گیریم که فرض۰H رد می شود.
آزمون فریدمن
این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه‌بندی نمود.
آماره آزمون فریدمن به شرح زیر تعریف می‌شود.
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می گردند = k.
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان = R.
ضریب آلفای کرونباخ:
این آزمون یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه ( یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد(مومنی،۲۰۵،۱۳۸۹).
فصل چهارم تجزیه و تحلیل
داده ها
مقدمه :
این فصل اختصاص به شرح اجرای طرح تحقیق دارد.برای اجرای طرح لازم است داده های موردنیاز برای تحلیل براساس طرح نمونه گیری ، گردآوری شده و تجزیه و تحلیل شوند. با تجزیه وتحلیل داده های گرد آوری شده می توان پاسخ سوالات تحقیق را یافته و به اهداف تحقیق دست یافت.
دراین فصل ابتدا روش و شیوه گردآوری داده های میدانی شرح داده شده است.دربخش بعدی نمونه آماری براساس اطلاعات جمعیت شناختی تحلیل شده است. دربخش سوم با استفاده از داده های بدست آمده وضعیت هر یک از متغیرهای تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق ، دربخش چهارم این فصل با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی هر یک از فرضیات ، آزمون و نتایج بدست آمده تحلیل شده است
۴-۱گردآوری داده ها و توصیف نمونه :
باتوجه به آنچه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به محدود بودن حجم جامعه مورد بررسی (۱۰۳نفر) امکان مطالعه و بررسی نظرات کلیه اعضای جامعه وجود دارد لذا نیازی به انجام نمونه گیری نبوده و از طریق انجام سرشماری(مطالعه کلیه آزمودنی ها) به انجام تحقیق اقدام شد. برای گردآوری این حجم از داده ها تعداد ۱۰۳ عدد پرسشنامه در یک بازه زمانی تقریبا یک ماهه بین اعضای نمونه توزیع و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در ادامه سعی شده است تا با استفاده از داده های بدست آمده ، توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، در قالب جداول و نمودار های آماری توصیف گردد.
جدول (۴-۱)توزیع نمونه مورد مطالعه را برحسب جنسیت نشان می دهد. ملاحظه می گردد که ۴۲.۵ درصد ازپاسخ دهندگان زن و ۵۷.۵ درصد مرد هستند.
جدول (۴-۱) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
۵۹
۳/۵۷
زن
۴۴
۷/۴۲
جمع
۱۰۳
۱۰۰
نمودار(۴-۱)توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت
جدول (۴-۲ ) توزیع اعضای نمونه مورد مطالعه را بر حسب میزان تحصیلات نشان می دهد . ملاحظه می گردد که۹/۴ درصد اعضای نمونه دارای مدرک تحصیلی دیپلم ،۷/۱۱درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم ، ۶۶درصد لیسانس ،۵/۱۷ درصد فوق لیسانس هستند.
جدول (۴-۲ ) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
۵
۹/۴
فوق دیپلم
۱۲
۷/۱۱
لیسانس
۶۸
۶۶
فوق لیسانس
۱۸
۵/۱۷
جمع
۱۰۳
۱۰۰
نمودار (۴-۲ ) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات
جدول ( ۴-۳ ) نیز توزیع سابقه خدمت اعضای نمونه را نشان می دهد. ملاحظه می گردد که۷/۹درصد اعضا نمونه بین ۵تا ۱۰ سال سابقه کاری دارند ، ۰/۶۷ درصد بین ۱۱تا ۲۰ سال و ۲۳.۳ درصد بیش از ۲۱ سال سابقه کاری دارند.
جدول ( ۴-۳ ) سابقه کار پاسخ دهندگان
سابقه کار
فراوانی
درصد
تا ۱۰ سال
۱۰
۷/۹
۱۱تا ۲۰ سال
۶۹
۶۷
بیش از ۲۱ سال
۲۴
۳/۲۳
جمع
۱۰۳
۱۰۰
نمودار ( ۴-۳ ) سابقه کار اعضای نمونه
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق
در این پژوهش به منظور پاسخ به سوال اصلی ، پنج فرضیه به شرح زیر تعریف می شود که برای آزمون آنها از آمار توصیفی شامل(فراوانی، درصد و میانگین) ، آزمون تی، آزمون نسبت دو جمله ای و آزمون فریدمن استفاده گردید:
۱-میزان آشنایی دبیران دینی راهنمایی با رسانه ها ی آموزشی کمتر از حد متوسط می باشد.
۲-میزان استفاده دبیران دینی راهنمایی از رسانه‌های آموزشی درفرایند یاددهی یادگیری کمتر از حد متوسط است
۳-مهمترین هدف دبیران دینی راهنمایی در بهره گیری از رسانه های آموزشی ، جلب توجه و تقویت علاقمندی دانش آموزان است .
۴-آموزش دوره های دانشگاهی در حد متوسط موجب آشنایی دبیران دینی با رسانه های آموزشی و نحوه کاربرد آن ها شده است.
۵-کاستی های نظام آموزشی مهم ترین مانع استفاده دبیران از رسانه های آموزشی می باشد.
فرضیه ۱: – میزان آشنایی دبیران دینی راهنمایی با رسانه ها ی آموزشی کمتر از حد متوسط می باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استودنت تک نمونه ای استفاده می نماییم که خروجی آزمون در جداول زیر آمده است.
آزمون تی استودنت تک نمونه ای برای بررسی میزان آشنایی دبیران با رسانه های آموزشی
H0:
H1:
H0: میزان آشنایی دبیران با رسانه های آموزشی پایین است
H1: میزان آشنایی دبیران با رسانه های آموزشی بالا است
جدول(۴-۴) نتیجه آزمون فرضیه اول
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
آشنایی با رسانه آموزشی
۱۰۳
۳.۶۱۱۷
.۸۹۴۳۰
.۰۸۸۱۲
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df
Sig.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژگانرفتارگرایی، شناخت گرایی، تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید